Я студент з України і мені потрібна допомога

V Spoločnosti Úsmev ako dar sa dnes prvýkrát stretla pracovná skupina, ktorej cieľom je zefektívniť prácu s rodina v kríze, aby čo najmenej detí z týchto rodín vyrastalo v detských domovoch. Pracovná skupina sa bude stretávať pravidelne, výsledkom stretnutí budú návrhy na úpravu legislatívy a najmä na zefektívnenie praxe sociálnej práce s rodinou v terénne.

Až 56 percent z takmer päťtisíc detí v detských domovov by sa mohlo vrátiť k svojej rodine, keby jej pri riešení problémov pomohli odborníci. Potvrdil to výskum Ohrozená rodina realizovaný v roku 2007* na vzorke detí vyňatých z biologických rodín do detských domovov. Najčastejšou podmienkou návratu pritom bolo, aby si rodičia našli vhodné bývanie, napravili svoje problémové správanie, alebo zlepšili svoje hygienické a sociálne pomery.
Z tohto dôvodu sa na pôde Spoločnosti Úsmev ako dar dnes uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny, zloženej zo zástupcov Ministerstva práce SR, Ústredia a úradov práce z viacerých miest Slovenska, zástupcov detských domovov a sociálnych pracovníkov a sociálnych kurátorov obcí, miest a mimovládnych organizácii.

„Detské domovy sa transformovali na domovy rodinného typu, dopredu sa posunula aj legislatíva a podpora náhradných rodín, teraz sa musíme zamerať na zeefektívnenie práce s pôvodnou rodinou, pretože prioritou je, aby deti vyrastali vo vlastnej rodine, až vtedy, ak to nie je možné, nastupuje príbuzná a náhradná rodina a na záver, predovšetkým na prechodnú dobu, detský domov, “ hovorí predseda Spoločnosti Úsmev ako dar Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Členovia pracovnej skupiny sa zhodli, že medzi najväčšie bariéry terénnej sociálnej práce patrí spolupráca inštitúcii, a to úradov práce, soc. veci a rodiny, detských domovov a obcí, nízky status sociálneho pracovníka či nedostatok financií na zapojenie neziskových organizácii do sanácii.

„Niektoré obce nemajú kapacity na sanácie rodín, mali by preto spojiť sily a vytvoriť spoločné sociálne úrady, ako to urobili v prípade stavebných úradov. Potrebné je zvýšiť kredit sociálneho pracovníka, v platových tabuľkách patria medzi najslabšie ohodnotených pracovníkov,“ hovorí Mgr. Jaroslav Szabó, riaditeľ detského domova v Dedine Mládeže.

Najpálčivejším problémom však zostáva, ako motivovať isté rodiny na spoluprácu so sociálnymi pracovníkmi, a tiež regionálne limity sociálnej práce. „Mnohé rodiny s ktorými pracujem, sú dlhodobo v hmotnej núdzi, majú nízke vzdelanie, sú nezamestnaní, takže problém ako záškoláctvo ich dieťaťa pre ne nie je prioritným problémom rodiny,“ hovorí sociálna kurátorka mesta Rožňava Mgr. Diana Fazekas. „Ak navyše rodina potrebuje odborné služby, ako psychológ či špeciálny pedagóg v našom regióne nie sú dostupné a cestovať do Košíc si rodiny nemôžu dovoliť,“ dodáva.

Pracovná skupina sa najbližšie stretne v júni. Cieľom stretnutia bude snaha vypracovať návrhy na odstránenie bariér terénnej sociálnej práce.

Kľúčové bariéry efektívnej terénnej sociálnej práce, ako ich vidí pracovná skupina:
1. Motivovanie rodín k spolupráci so soc. pracovníkmi
2. Obce neplnia svoje kompetencie – vymožiteľnosť kompetencií v soc. oblasti od obcí
3. Spolupráca so širokou rodinou pri sanácii
4. Osobná zainteresovanosť sociálnych pracovníkov na pomoci rodine
5. Nízky status soc. pracovníka
6. Spôsob financovania akreditovaného subjektu pri jeho zapojení do sanácie
7. Koordinácii zodpovedných subjektov – rozdielne pohľady na cieľ práce s rodinou

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.