Я студент з України і мені потрібна допомога

Prvá zo série regionálnych konferencií Mosty k rodine, ktoré Spoločnosť Úsmev ako dar každoročne organizuje, sa tento rok uskutočnila 6. októbra v Nitre. Išlo o konferenciu pre celý západoslovenský kraj a práve špecifiká západoslovenského kraja podfarbovali hlavnú tému podujatia: Právo dieťaťa na život v rodine. Regionálne Mosty k rodine pre východoslovenský kraj sa budú konať 14. októbra v Košiciach, pre stredoslovenský kraj 20. októbra v Banskej Bystrici.

Konferencia bola určená odborníkom pracujúcim s ohrozenými a opustenými deťmi  a konala sa pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, soc. vecí a rodiny Mariána Valentoviča a primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča.

Rovnako ako po minulé roky aj 9. ročník konferencie priniesol účastníkom bohatý prednáškový program spolu s workshopmi orientovanými na špecifické problémy z oblasti náhradnej starostlivosti.

Viaceré z príspevkov sa z rôznych perspektív dotýkali súdržnosti a spolupatričnosti rodiny. Hneď prvá prezentácia Andreja Mátela z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa týkala používania „genogramov“ a „ekomáp“ ako diagnostických nástrojov mapujúcich rodinné i širšie spoločenské prostredie dieťaťa. Prednášajúci podotkol, že okrem patológií, ktoré sa z genogramu a ekomapy dieťaťa dajú odčítať, sa v nich s rovnakou silou prejavujú aj pozitívne stránky rodiny. A práve na nich treba stavať a ďalej ich rozvíjať.

Z poznania, že takmer každá rodina v sebe obsahuje aj zárodok zdravého fungovania, vychádza idea zriadenia Centier na pomoc rodine v kríze pri detských domovoch, ktorú prítomným predstavil predseda Spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško. „Išlo by o centrá, kde by mohla byť rodina dieťaťa prijatá ako celok a kde by sa jej dostalo odbornej pomoci pri zachovaní jej súdržnosti.  Zároveň by tieto centrá poskytovali i ambulantnú starostlivosť a prebrali tak na seba časť preventívnej i ústavnej starostlivosti. Ich hlavnou črtou by bolo rešpektovanie prirodzených väzieb dieťaťa, ktoré by, pod dohľadom odborníkov, mohlo naďalej vyrastať v kruhu svojich najbližších,“  vysvetľuje Jozef  Mikloško.

Na spomínané nadviazal aj príspevok psychologičky Andrey Hudekovej, ktorá zdôraznila potrebu kontaktu dieťaťa s primárnou rodinou. Poukázala tiež na špecifické prípady, kedy rodičia o kontakt s dieťaťom nejavia záujem a predstavila postupy, ako sa aj v takýchto prípadoch môže detský domov o kontakt usilovať a aspoň latentne ho uchovávať.

Účastníci Mostov k rodine sa mohli podieľať na troch workshopoch zameraných na: spoluprácu detského domova pri sanácii rodiny, špecifiká výchovy rómskeho dieťaťa v náhradnej starostlivosti a prácu s dieťaťom so syndrómom CAN. Viackrát sa v nich objavila téma identity dieťaťa, ktorá je v náhradnom výchovnom prostredí jednou z kľúčových otázok.

„9. ročník Mostov k rodine pre západoslovenský kraj, tentokrát v Nitre, združil cca. 120 odborníkov a 40 študentov pripravujúcich sa na pomáhajúce profesie. Veríme, že odborný program i ponúkané workshopy obohatili ich skúsenosť a ponúkli im námety i východiská pre ďalšiu prácu,“ dodal na záver predseda nitrianskej  pobočky Úsmevu ako dar Roman Hajdák.

Regionálne Mosty k rodine pre východoslovenský kraj sa budú konať 14. októbra 2014 v Košiciach, pre stredoslovenský kraj 20. októbra 2014 v Banskej Bystrici.

Pre prihlasenie sa na konferencie píšte email na adresu

Fotogaléria z Nitry:

mosty NR 002mosty NR 006mosty NR 008mosty NR 010mosty NR 011mosty NR 012mosty NR 013mosty NR 014

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.