Я студент з України і мені потрібна допомога

Rodinné skupinové konferencie (z angličtiny „family group conference“) predstavujú nový prístup v práci s rodinou, zameraný na riešenie problému jej konkrétneho člena. Na rozdiel od tradičného prístupu, v ktorom je kľúčovou osobou pri hľadaní riešení sociálny pracovník, pri rodinnej skupinovej konferencii je nositeľom riešení široká rodina a iné dôležité blízke osoby.

Hlavným prostriedkom je, za asistencie kompetentných pracovníkov, vypracovať plán, v ktorom rodina navrhne konkrétne kroky riešenia problému. Model sa vyznačuje vysokou úspešnosťou a bezpečnosťou prijatých riešení a využíva pritom prirodzenú silu rodinných väzieb. Úspešne sa etabloval napríklad na Novom Zélande, v Holandsku, či vo Veľkej Británii.

Aby sa vyňatie dieťaťa z rodiny stalo len najkrajnejším a krátkodobým opatrením, je potrebné posilniť vzťahy v rodine, preniesť zodpovednosť za rozhodovanie na rodinu.

Počas Rodinnej skupinovej konferencie dochádza k presunu zodpovednosti v rozhodovacom procese na členov celej širšej rodiny, pričom sa prihliada najmä na záujmy, potreby, práva a právom chránené záujmy dieťaťa. Filozofia Rodinných skupinových konferencií vychádza z predpokladu, že vo väčšine prípadov je to práve rodina, ktorá vie ako dieťaťu čo najlepšie pomôcť. V praxi Rodinné skupinové konferencie znamenajú prenos zodpovednosti na rodinu a tým príležitosť konštruktívne sa podieľať na riešení situácie. Model má oporu aj v zákone 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele.

Výhody Rodinných skupinových konferencií:
– dieťa je samo prítomné a zapojené do procesu riešenia konfliktnej situácie
– pri vyjadrovaní svojich pocitov môže bezprostredne pociťovať oporu a podporu rodiny
– berie sa do úvahy postoj rodiny a hlavne dieťaťa k otázkam jeho budúcnosti
– aktivuje sa aj „skrytý potenciál“ rodiny
– dáva možnosť vciťovať sa a pochopiť motívy konania druhej strany

Plán pre rok 2007
Spoločnosť Úsmev ako dar plánuje rozšíriť Rodinné skupinové konferencie prostredníctvom svojej siete koordinátorov. Z tohto dôvodu plánujeme sériu informačných stretnutí pre záujemcov a následne školenia pod vedením skúsených lektorov zo zahraničia (Veľká Británia, Holandsko) pre koordinátorov.
Záujemcovia o prácu koordinátorov sa môžu obrátiť na centrálu Spoločnosti Úsmev ako dar, kde dostanú bližšie informácie. Informačné stretnutia na regionálnej úrovni už prebiehajú.
Keďže podmienkou pre fungovanie Rodinných skupinových konferencií je práca referenta v súlade s filozofiou Rodinných skupinových konferencií, Spoločnosť Úsmev ako dar ponúka školenie aj pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež pre zástupcov samospráv, ktoré vykonávajú prácu s rodinou.

Dňa 22. marca 2007 sa uskutočnila v Bratislave prezentácia a praktický výcvik rodinných skupinových konferencií pre zamestnancov, ktorí sa venujú ochrane dieťaťa a práci s rodinou na úradoch práce, sociálnej práce a rodiny a v samosprávach.
Úvod tejto prezentácie bol spoločný aj pre tréning štyridsiatich koordinátorov Rodinných skupinových konferencií, ktorý pokračovali až do nedele 25. marca 2007 v Pezinku. Obe stretnutia viedli skúsené lektorky z Veľkej Británie.

V dňoch 26. – 28. marca 2007 bude v Bratislave medzinárodné plánovacie stretnutie siete organizácií, ktoré v práci s rodinou používajú Rodinné skupinové konferencie, s cieľom rozširovať model v celej Európe.

Ďakujeme partnerovi projektu, Rodinné skupinové konferencie, spoločnosti Provident Financial, s.r.o. .

Auto: Jana Bajnoci, SPDDD Úsmev ako dar

Foto: Tomáš Cehlár

Trénerky RSK – Day Break, GB, z ľava: Lis Gohrisch, Marylin Taylor,

za SPDDD ÚaD Ľubka Šemrincová

Účastníci Rodinných skupinových konferencií

Školenie budúcich koordinátorov RSK

Školenie budúcich koordinátorov RSK

Školenie budúcich koordinátorov RSK

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.