Я студент з України і мені потрібна допомога

Špecifiká rozhodovania v otázkach detí a rodiny v súdnom konaní je názov pracovného workshopu, ktorý už druhýkrát spoluorganizovali Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Ministerstvo spravodlivosti SR. Pracovný workshop sa uskutočnil v dňoch 30. – 31. marca 2009 v zariadení Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení pod záštitou ministra spravodlivosti Štefana Harabina.

Na stretnutí sa okrem 29 sudcov krajských a okresných súdov, ktorí sa venujú otázkam rodinného práva a poručníckej agendy, zúčastnili zástupcovia ministerstva spravodlivosti, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu vlády, ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, detských domovov, náhradných rodičov a neštátnych subjektov.

Spoločne diskutovali o aktuálnych legislatívnych zmenách v oblasti, najmä o zámere novely zákona o rodine, o aplikácii noviel občianskeho súdneho poriadku a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, o otázkach poručníctva, ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti, o otázkach výživného a dávok a o násilí páchanom v rodine. Diskusia umožnila vymeniť si pohľad sudcov na niektoré sporné otázky v rozhodovaní.

Osobitným prínosom stretnutia bola možnosť výmeny pohľadov nielen medzi sudcami, ale zároveň so zástupcami orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú kľúčovým partnerom v rozhodovaní. Odporúčania z diskusie majú ambíciu formovať tvorbu legislatívy v tejto oblasti s ohľadom na zastúpenie rezortov ako spravodlivosti, tak aj práce, sociálnych vecí a rodiny.

Program workshopu začal vystúpením ministra spravodlivosti Štefana Harabina, ktorý zdôraznil rolu súdu pri uplatňovaní práva ohrozených detí a úprave rodinných vzťahov. Minister zdôraznil ako prioritu zlepšiť konania v otázkach dieťaťa a rodiny v kvalite aj v rýchlosti. Minister ďalej informoval o aktuálnych zmenách v legislatíve, počnúc novelou občianskeho súdneho poriadku, cez novelu zákona o policajnom zbore ako aj o zmenách v zákone o súdnych poplatkoch. Informoval o prípravách veľkej novely exekučného poriadku, príprave rekodifikácie občianskeho zákonníka a o novele zákona o rodine.

Predseda Spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško ocenil a zdôraznil rolu súdu a spolupráce všetkých zúčastnených subjektov a poukázal na potrebu posilňovania rodiny, pričom upozornil, že rodina založená manželstvom je stále najstabilnejším a najbezpečnejším prostredím pre dieťa, ktoré je v nej najmenej ohrozené vyňatím.

Generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Nadežda Šebová predstavila zmeny a zlepšenia, ktoré priniesla novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Námestníčka generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudmila Kolláriková poukázala na náročnosť procesu sanácie rodinného prostredia. Riaditeľ detského domova a zástupca Fóra riaditeľov detských domovov Zdeno Michalides opätovne poukázal na problematiku súrodencov v náhradnej starostlivosti a na otázky týkajúce sa výživného.

Jozef Hreus, náhradný rodič a zároveň riaditeľ detského domova, vyzval na rýchlosť v procese umiestnenia dieťaťa do rodiny a upozornil na rýchlosť vývinu dieťaťa a na obmedzenia, ktoré má detský domov vo vzťahu k vývinu vzťahov a osobnosti dieťaťa.

V rámci workshopu prebehla aj diskusia o zapojení širokej rodiny do rozhodovania o dieťati prostredníctvom rodinných skupinových konferencií.

Účastníci workshopu potvrdili potrebu ďalšieho stretávania. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo možné vnímať ďalšie prehĺbenie diskusie smerom k veľmi konkrétnym a konštruktívnym riešeniam. Ďalšie pokračovanie je plánované o rok.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.