Я студент з України і мені потрібна допомога

30. júna sme ukončili projekt „Tútorstvo – otvorená forma pomoci a podpory“ financovaný Nadáciou J&T. V rámci projektu sme mali možnosť počas ôsmich mesiacov pracovať s rodinami ohrozenými vyňatím detí a tiež s rodinami, v ktorých už k vyňatiu došlo. Do projektu sa nám podarilo zapojiť 24 rodín v kríze, 14 z Bratislavského a 10 z Košického samosprávneho kraja.

Cieľom nášho úsilia bolo revitalizovať rodinné prostredie natoľko, aby sa krajnému riešeniu vyňatia predišlo, alebo aby rodina bola schopná opäť dieťa prijať a primerane sa oňho starať. Iným,  rovnako významným cieľom bolo zabezpečiť pre dieťa podporu širokej rodiny a rodine samotnej nájsť tútora či tútorskú rodinu, ktorá by jej v procese ozdravenia poskytla potrebnú pomoc a podporu.

Do projektu sa nám podarilo zapojiť 24 rodín v kríze, 14 z Bratislavského a 10 z Košického samosprávneho kraja. V siedmich prípadoch išlo o rodiny, kde bolo jedno alebo viac detí vyňatých, pričom ďalší súrodenci zostali v rodine. Ostatných sedemnásť prípadov predstavovali ohrozené rodiny, ktoré v dôsledku hmotnej alebo sociálnej núdze nedokázali deťom zabezpečiť základné potreby a čelili reálnej hrozbe vyňatia detí a ich umiestnenia do náhradnej starostlivosti.

Základným problémom všetkých rodín boli nevyhovujúce bytové pomery, čo sme v spolupráci s inými sociálnymi zariadeniami a občianskymi združeniami dokázali aspoň sčasti riešiť. Okrem pomoci pri zabezpečovaní bývania a základných občianskych povinností, sprevádzania klientov pri komunikácii s úradmi, poskytnutia materiálnej a finančnej pomoci a sprostredkovania lekárskej starostlivosti tvorili podstatnú súčasť projektu Stretnutia rodinného kruhu (SRK).

Stretnutie rodinného kruhu je model sociálnej práce, ktorý posilňuje rodinné väzby a využíva potenciál širokého príbuzenstva v záujme ohrozeného dieťaťa. Nám sa počas trvania projektu podarilo zrealizovať osem Stretnutí rodinného kruhu.

Jedným z cieľov stretnutí bolo aj zabezpečiť rodine tútorskú pomoc, čo sa nám prevažne podarilo. Členovia rodiny sa tak môžu spoľahnúť, že pri napĺňaní konkrétnych úloh vedúcich k zlepšeniu ich sociálnej situácie, a tým aj situácie dieťaťa, budú mať pri sebe niekoho, u koho nájdu povzbudenie, rešpekt a dôveru.

To je často krát rozhodujúce v kritických momentoch, kedy rodičia zapochybujú, stratia odhodlanie či vôľu vytrvať. Práve na takýchto drobných „zlyhaniach“ môže stroskotať celý plán riešenia. Preto je forma tútorskej pomoci taká dôležitá. Dovoľuje rodinám v kríze vyviazať sa z odkázanosti na inštitúciách a spoliehať sa predovšetkým na svojpomoc, no, ako medzikrok k úplnej samostatnosti, zachováva aj podpornú rolu niekoho blízkeho, kto je ochotný rodine podať pomocnú ruku.

Ďalších šesť Stretnutí rodinného kruhu je vo fáze prípravy. Ich realizácia si z rôznych dôvodov vyžaduje viac času. Treba povedať, že proces stretnutí, keďže ide o model dlhodobejšej práce s rodinou, nie je v žiadnom z prípadov uzavretý. V priebehu roku nás ešte čakajú hodnotiace stretnutia, kedy sa budeme môcť presvedčiť, aké plody naša práca, a hlavne práca samotných rodinných príslušníkov priniesla.

Všetkých 24 rodín zostáva v našej starostlivosti aj naďalej. Projekt „Tútorstvo – otvorená forma pomoci a podpory“ nám dovolil nadviazať s rodinami hlbší kontakt a urobiť prvé kroky k náprave ich nepriaznivých pomerov. Vyjsť z krízy niekedy trvá podstatne dlhšie než 8 mesiacov, ale tých prvých pár mesiacov bolo kľúčových v príbehu ozdravenia rodín a vytvorenia bezpečného a náležitého prostredia pre život ich detí.

Za túto príležitosť Nadácii J&T úprimne ďakujem. Nielen v mene svojom, ale aj v mene tých, pre ktorých bol projekt určený – ohrozených rodín.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.