Я студент з України і мені потрібна допомога

Už po 13. krát sa na pracovnom stretnutí v Omšení neďaleko Trenčianskych Teplíc stretli sudcovia s rodinnou špecializáciou, predstavitelia Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zástupcovia akreditovaných subjektov. Témou ich odborných príspevkov i diskusného fóra boli pripravované novelizácie zákona č.36/2005 o rodine a zákona č. 305/2005o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

V dňoch 24. – 25. októbra spoločne hľadali a konzultovali námety na legislatívne úpravy riešiace aktuálne problémy v oblasti ochrany práv dieťaťa. Spoluorganizátorom podujatia bola, ako vždy, i spoločnosť Úsmev ako dar.

Už v stredu 23. októbra sa v Omšení stretla pracovná skupina pre prípravu legislatívnych prác na novele zákona o rodine a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorej členom je aj predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško. Práve členovia pracovnej skupiny vo štvrtok 24.10. informovali prítomných o navrhovaných legislatívnych riešeniach v oboch zákonoch. Zamerali sa na vecné dôvody  a  ich ľudskoprávne a ústavnoprávne aspekty. Najväčší záujem vzbudili otázky týkajúce sa ochrany dieťaťa pri rozvodovom konaní rodičov, vymedzenia kritérií najlepšieho záujmu dieťaťa, otázka zakotvenia právnej úpravy trvalého alebo prechodného vysťahovania sa dieťaťa do cudziny v kontexte medzinárodných únosov detí a tiež koncepcia výchovných opatrení. Advokáti zo svojej praxe poukázali na konkrétne prípadové štúdie pod názvom Dieťa a jeho „advokát“ v súdnom konaní.

Prítomnosť zástupcov ministerstiev, súdov, predstaviteľov inštitúcií zabezpečujúcich výkon sociálnoprávnej ochrany detí a akreditovaných subjektov vytvorila vhodné prostredie na to, aby námety, ktoré z tohto zázemia vzišli, zohľadňovali reálnu situáciu detí v teréne. Ak majú byť nové právne úpravy efektívne, musia zodpovedať aktuálnej skutočnosti a problémom vyskytujúcim sa v praxi. Len tak sa nám podarí predísť legislatívnemu formalizmu, ktorý prináša riešenia de iure, ale nie de facto.  

Konkrétne sa odborníci na legislatívu i odborníci na prácu s deťmi venovali možnostiam objektívnejšieho vyhodnocovania rodinnej situácie sociálnymi pracovníkmi, rozšírenia súboru výchovných opatrení podľa vzoru nemeckej právnej úpravy, či bližšej špecifikácie kritérií najlepšieho záujmu dieťaťa tak, ako je to napr. v rakúskej právnej úprave. Tá rešpektuje pružnosť pojmu „najlepší záujem dieťaťa“, no vymedzuje aspoň kritéria, ku ktorým by mali súdy pri posudzovaní jednotlivých prípadov prihliadať.

Deti patria medzi tie skupiny obyvateľstva,  ktoré si svoje práva dokážu sami uplatňovať len ťažko. Práve preto je dôležité, aby právne normy týkajúce sa detí, boli fundované, pružné a podložené skúsenosťou legislatívnou aj výkonnou. Iba tak dokážeme deťom poskytnúť ochranu, ktorá bude účinná a primeraná zároveň. A práve tomuto cieľu slúžilo i tohtoročné stretnutie v Omšení.

-sl-

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.