Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava, Hotel Kyjev, 14.1.2007 – s poľutovaním sme prijali správu o fyzickom násilí vychovávateľa voči chlapcovi v starostlivosti Reedukačného domova v Hlohovci, ktoré má vážne trvalé dôsledky na jeho zdraví. Dňa 9. januára 2008 o tom vydala správu ČTK. Aj keď je v tejto situácii ťažké hovoriť o konkrétnych príčinách a podiele viny v tomto konkrétnom prípade. Rozhodli sme sa na tlačovej besede v Hotely Kyjev komunikovať verejnosti náš pohľad na potrebu zmien v systéme špeciálnych výchovných zariadení.

Dlhodobo poukazujeme na nutnosť rozsiahlych zmien v systéme reedukačných domovov pre deti a reedukačných domovov pre mládež.

Fakty, ktoré hovoria o nevyhnutnosti procesu transformácie systému starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou s poruchami správania, sa dotýkajú personálneho zabezpečenia, výchovy, práce s rodinou, diferenciácie zariadení a platnej legislatívy.

V Stanovisku Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar k procesu zjednocovania ústavnej starostlivosti (.doc) sú detailne rozpracované naše návrhy a ich odôvodnenia. Snažíme sa pomenovať súčasný stav a upozorniť na problémy, ktoré nepriaznivo vplývajú na deti v ústavnej starostlivosti a ochrannej výchove.

Zo stanoviska vyberáme:

1. Poruchy správania u detí sú akútnym problémom spoločnosti, ktorý je spoločný pre celý systém ústavnej starostlivosti.
2. Systém práce s deťmi s poruchami správania s nariadenou ústavnou starostlivosťou a ochrannou výchovou potrebuje systémovú, obsahovú, personálnu a materiálnu transformáciu. Jej súčasťou by mala byť diferenciácia zariadení na základe typov porúch správania a závažnosti skutkov, pre ktoré sú v zariadení. Je potrebné znížiť počet detí v jednotlivých zariadeniach.
3. Proces zjednocovania ústavnej starostlivosti pod gesciou jedného rezortu je dobrým a potrebným smerom, ktorý ponúka účinnejšiu pomoc deťom.
4. Riešenie komplikovaných situácií detí a ich rodín vyžaduje jednotnú koordináciu zainteresovaných subjektov. Úloha koordinátora pritom z povahy práce, legislatívy a organizácie systému prislúcha MPSVR SR v úzkej spolupráci s ostatnými rezortmi (najmä školstva a spravodlivosti).
5. Výkon ústavnej starostlivosti je pomocou rodine, mal by rodinu rešpektovať ako partnera a mal by byť súčasťou širšej práce s rodinou dieťaťa.
6. Výchova, vzdelávanie, terapia a sociálna práca sú neoddeliteľné súčasti práce s deťmi s poruchami správania.
7. Základom práce s dieťaťom v ústavnej starostlivosti a ochrannej výchove je individuálny prístup k dieťaťu, resocializácia, príprava dieťaťa na začlenenie do života a vzdelávací proces, ktorý nadväzuje na vzdelávaciu dráhu dieťaťa.

Za pomoc pri organizovaní tlačovej besedy ďakujeme Hotelu Kyjev.

Autor: Mgr. Štefan Žarnay, SPDDD ÚaD

Foto: zľava Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda SPDDD ÚaD, PhDr. Pavel Bryndzák, riaditeľ Diagnostického centra pre mládež v Záhorskej Bystrici

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.