Я студент з України і мені потрібна допомога

Nový rok 2012 úspešne začala aj naša pobočka v Nitre. Podarilo sa im získať dva zaujímavé projekty. Projekt, ktorý získali od Nitrianského VÚC je orientovaný predovšetkým na poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Naopak projekt, ktorý podporí Mesto Nitra je určený pre konkrétnu sociálnu prácu s rodinami ohrozenými sociálnopatologickými javmi. Oba projekty majú jeden spoločný cieľ, zabrániť vyňatiu detí z rodín do detských domovov.

 

Poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

Na základe našej dlhodobej, niekoľkoročnej spolupráce s deťmi v detských domovov sme dospeli k názoru, že je veľmi potrebné spolupracovať s rodinami detí ešte pred ich umiestnením do detského domova (primárna prevencia). Od roku 2006 aktívne spolupôsobíme s ÚPSVaR v Nitre na sanácii rodinného prostredia detí z DeD a vykonávame tak aktívnu terénnu sociálnu prácu (sekundárna prevencia). Efektivita takejto práce je veľmi vysoká .
Pri dlhodobej spolupráci so zariadeniami, ktoré poskytujú starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou, vidíme nové možnosti ako participovať pri práci s dieťaťom a jeho pôvodnou rodinou. Krízová situácia v rodine sa v minulosti často riešila tým, že dieťa bolo odňaté z rodiny, avšak ďalej sa rodine ako takej už nemal kto venovať. Dieťa potrebuje mať vysporiadanú svoju minulosť a tiež vzťahy, ktoré boli pretrhnuté. Považujeme za potrebné spolupracovať s pôvodnou rodinou a snažiť sa o návrat dieťaťa do rodiny.

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je konkrétna pomoc pri riešení obtiažnej sociálnej situácie klienta, a to buď priamo činnosťami, ktoré vedú k predchádzaniu dôsledkov nepriaznivej sociálnej situácie klienta a poskytovanie základných informácii, ktoré umožňujú orientáciu v možnostiach, ktoré sa jedincovi v nepriaznivej sociálnej situácii vyskytnú.
Cieľ budeme napĺňať realizovaním ambulantného sociálneho poradenstva.

Cieľové skupiny projektu:

a) pôvodné rodiny detí, v ktorých hrozí odňatie detí do detských domovov, spolupôsobenie pri uložených výchovných opatreniach
b) mladí ľudia po opustení zariadení s nariadenou ústavnou starostlivosťou
c) záujemcovia o náhradnú rodinnú starostlivosť a náhradné rodiny
d) deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou
e) odborníci, inštitúcie, ktoré pracujú s deťmi a mládežou s nariadenou ústavnou starostlivosťou
f) dobrovoľníci a aktivisti, ktorí pracujú s deťmi a mládežou s nariadenou ústavnou starostlivosťou

 

Tento projekt financuje Nitriansky samosprávny kraj. Ďakujeme.

 

Sociálna práca s rodinami Mesta Nitra ohrozenými sociálnopatologickými javmi

Realizáciou predloženého projektu zameraného na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta Nitry ohrozených sociálnou exklúziou chce naša Spoločnosť pomáhať uvedenej cieľovej skupine pri riešení jej sociálnych problémov tak, aby dokázala mobilizovať svoje možnosti a schopnosti tieto problémy aktívne riešiť, resp.ich eliminovať. Máme záujem, aby klienti pracovali na zmene svojej situácie predovšetkým sami sprevádzaní našimi sociálnymi pracovníkmi. V rámci nášho programu chceme poskytnúť vybraným rodinám priestor na uvedomenie si ich sociálnej situácie a následné riešenie. Naším zámerom je vykonávať najmä sociálnu prácu v prirodzenom rodinnom prostredí ako aj v širšom sociálnom prostredí klientov, ktorá bude tvoriť prevažnú časť našich aktivít. Sociálni pracovníci budú pri konkrétnej rodine využívať svoje bohaté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti za použitia rôznych metód a foriem sociálnej práce s využívaním metodiky a nástrojov programu PRIDE (akreditovaný program pre rodiny).

Cieľové skupiny:
– rodiny s prejavmi sociálnopatologických javov (rozvod rodičov, záškoláctvo detí, nezamestnanosť ap.)
– rodiny ohrozené sociálnou exklúziou

Tento projekt financuje Mestský úrad v Nitre, Ďakujeme.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.