Я студент з України і мені потрібна допомога

Počas tohtoročných prázdnin sme si naplánovali čo najviac akcií pre všetkých tých, ktorí by to potrebujú, deti a rodiny. Jednou z nich bolo aj víkendové podujatie pre náhradné rodiny v starostlivosti úsmevákov z Úsmevu ako dar v Košiciach, ktoré sa konalo 12. – 15. 7. 2007 v rekreačnom zariadení Relax-Plejsy.

Ale ako dať všetkým našim rodinám za ten krátky čas niečo, čo by ich posunulo, čo by malo zmysel? A čo by vlastne najviac pomohlo?… Zamýšľali sme sa spolu nad potrebou z bežného života, ak máme problém, asi každému z nás, najlepšie padne prebrať to s niekým, kto tomu rozumie. A osobne si myslím, že veciam rozumie najlepšie ten, kto si ich zažil na vlastnej koži. Rodine teda musí najlepšie rozumieť rodina. Takto nejako vznikol nápad usporiadať spoločný tábor pre rodiny, ktoré prijali medzi seba dieťa, ktoré prežilo kúsok svojho života v detskom domove, prípadne sa príchod ešte len chystajú a sprostredkovali sme tak interakciu.

Toto leto sme si dali niekoľko cieľov:

  • poskytnúť náhradným rodinám priestor na spoločne strávený čas posilňujúci ich vzájomné vnútorné zblíženie a pripútanie prijatých detí na ich rodičov
  • zabezpečiť psychohygienu náhradných a profesionálnych rodičov, ktorí sú v rámci starostlivosti o svoje deti vystavení veľkej psychickej záťaži, a tak predchádzať krízam v týchto rodinách
  • doplniť odborné informácie z oblasti rodičovstva -či už náhradného alebo biologického
  • poskytnúť biologickým rodinám, do ktorých sa sanáciou podarilo vrátiť deti späť adaptívne vzorce správania prostredníctvom pozorovania fungujúcich rodín
  • možnosť biologických rodičov odskúšať si nové správanie v interakcii so svojimi deťmi za prítomnosti odborníka
  • posilniť silné stránky biologických rodičov, posilniť ich sebadôveru v schopnosť postarať sa o svoje deti
  • upevniť vzájomnú citovú väzbu medzi biologickými rodičmi a ich deťmi,
  • poskytnúť priestor na odborné riešenie psychických ťažkostí biologických rodičov, ktoré ich neustále brzdia a paralyzujú
  • zabezpečiť interakciu pre rodinu a dieťa, ktoré sa chystá na vstup a prijatie do rodiny
  • hrovou formou ventilovať pocity detí žijúcich v náhradných rodinách, či v detskom domove (v prípade interakcie) a poskytnúť terapeutickú podporu v prípade ťažkostí

Všetky ciele sme plnili priebežne počas spoločne trávených chvíľ v AQUA CITY v Poprade, spoločných prechádzkach v prírode, ako aj večerných stretnutiach, posedeniach pri ohníku a opekačke, či spoločných hrách a činnostiach spojených so zábavou.

O odborné vedenie a aktivity pre uvedomenie si niektorých faktorov, ovplyvňujúcich naše vnímanie a pôsobenie prispela aj psychologička PhDr. Anna Rybáriková, ktorá okrem popoludňajších aktivít poskytla rodinám podporu a poradenstvo individuálne pri neformálnych rozhovoroch vo večerných hodinách.

K príjemnej atmosfére prispeli aj naši hostitelia, ktorí výbornou stravou a službami zabezpečovali náš pobyt a tak týmto ďakujeme zamestnencom Relax centra Plejsy a vedúcej – Ing. Cicoňovej.

Cítime, že to, čo potrebujeme do budúcnosti vychádza z potrieb účastníkov, rodín je vytváranie, upevňovanie a ďalšie prehlbovanie vzájomných vzťahov.

Veríme, že sme si navzájom odovzdali kúsok seba a že ten víkend nás spojil v prvom rade ľudsky.

…aj takto môže vyzerať pomoc, podpora a porozumenie, ktorú deti tak potrebujú.

Už teraz sa organizačný tím SPDDD Úsmev ako dar v Košiciach teší na ďalšie stretnutie s rodinami, ktoré bude od 26.8. do 29.8.2007 v Poráči.

autor: Stanislava Hunyadiová, SPDDD Úsmev ako dar Košice

foto: SPDDD Úsmev ako dar Košice

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.