Я студент з України і мені потрібна допомога

V Jasnej sa v dňoch 28. – 29. októbra zišli sociálni pracovníci detských domovov z celého Slovenska, aby sa tu venovali predovšetkým dvom témam: príprave mladých dospelých na osamostatnenie sa a právnym normám, ktoré s ich výkonom práce bezprostredne súvisia. II. vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov z detských domovov usporiadal Úsmev ako dar v spolupráci s Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov.

Na úvod si sociálni pracovníci urobili štatistický obraz o situácii mladých dospelých na Slovensku. Čísla a fakty doplnili výpovede odborníkov, ktorí s mladými dospelými konkrétne pracujú. Na otázku, čo mladí dospelí pre úspešné osamostatnenie sa potrebujú, odpovedá riaditeľka DeD Klobušice Milena Lengyelová veľmi jednoducho: „To, čo všetci ostatní. Nájsť a udržať si prácu.“ Zatiaľ čo s nájdením práce to nie je až také zložité, s jej udržaním je to už horšie. „Deti z domovov často volia kratšiu cestu a hľadajú si len nízkoprahové, brigádnické príležitosti. Inou vecou je, že aj keď  stabilnú pracovnú  pozíciu získajú, chýbajú im sociálne zručnosti a pracovná disciplína na to, aby v nej vytrvali,“ konštatuje Milena Lengyelová. Mladí dospelí často zlyhávajú aj napriek tomu, že ich v domove  k zodpovednosti a sústredenej pracovnej činnosti vedú.  Prečo? Opäť Milena Lengyelová: „V rodinách týchto detí mnohokrát vzdelanie a práca nemá žiadnu hodnotu. Chýbajú im vzory, a to možno po generácie. Ak sa takéto dieťa rozhodne predsa len niečo dosiahnuť, musí doslova prelomiť začarovaný kruh.“
Uplatneniu sa mladých dospelých na trhu práce sa venovali i ďalšie príspevky. Každý priniesol správu z vlastnej praxe. Svoje skúsenosti na stretnutí tlmočili zariadenia: Dom na polceste Veľký Slavkov, Centrum pre obnovu rodiny Dorka Košice, Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná a niekoľko detských domovov.   

Druhý deň stretnutia bol venovaný právnym normám, ktoré prácu sociálnych pracovníkov upravujú, a to konkrétne nedávno prijatému zákonu 219/2014 o sociálnej práci, zákonu 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a zákonu 36/2005 o rodine, ktorý práve v tomto roku čaká novelizácia. Sociálnych pracovníkov asi najviac zaujímal zákon o sociálnej práci, ktorý vstúpi do platnosti 1. januára 2015. Jeho výklad prítomným ponúkla Ivana Mrázková z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny.

Stretnutie tiež zahŕňalo 4 workshopy orientované na prácu s mladými dospelými. Jedným z nich bol aj workshop na tému Plán osamostatnenia sa mladých dospelých v DeD pod vedením predsedu Fóra riaditeľov a zamestnancov DeD Zdena Michalidesa. Detský domov má zo zákona povinnosť vypracovať tento plán 2 roky pred dovŕšením plnoletosti dieťaťa, no ako Zdeno Michalides uvádza: „Proces osamostatňovania sa začína oveľa skôr. Dokonca by som povedal, že sa začína momentom príchodom dieťaťa do detského domova.“  Od tej chvíle by mu mali pracovníci detského domova načúvať, aby ho dokázali neskôr usmerniť a pomôcť mu nájsť to správne zacielenie.

II. vzdelávacieho stretnutia sociálnych pracovníkov v Jasnej  sa zúčastnilo 200 sociálnych pracovníkov. Ich odborná pripravenosť a, samozrejme, ľudská angažovanosť môže ročne uľahčiť odchod do samostatného života cca. 400 deťom.

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.