Я студент з України і мені потрібна допомога

Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane, ktorú spoločnosť Úsmev ako dar usporiadala už po 12. krát, spojila predstaviteľov verejnej správy, zástupcov akademickej obce a pracovníkov detských domovov. Bilancovalo sa, no predovšetkým sa formovala vízia nových služieb pre ohrozené deti.

 Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane sa uskutočnila v dňoch 12. – 14. 11. 2012 v Častej-Papierničke. Záštitu nad podujatím už tradične prebral predseda NR SR Mgr. Pavol Paška. Spoluorganizátormi boli Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave, Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny a Fórum riaditeľov DeD. Na konferencii sa stretlo viac ako 160 odborníkov pracujúcich s deťmi v náhradnej starostlivosti, ktorým leží na srdci elementárny záujem detí, a tým je stav ich psycho-somaticko-sociálnej pohody, bežne nazývaný tiež „zdravie“.

Program Mostov v sociálnoprávnej ochrane v sebe zahŕňal okrem odborných blokov, pozostávajúcich z prednášok a workshopov, aj slávnostný galavečer. Pri tejto príležitosti odovzdal Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter ocenenie  štyrom detským domovom: DeD Tŕnie, Studienka, Košice – Uralská a Dunajská streda – Nezábudka. Cena Z detského domova do rodiny je výrazom uznania práce detských domov za rozvíjanie osobností detí, vytvorenia rodinného prostredia a navrátenie detí do pôvodných rodín. Ocenení boli aj konkrétni zamestnanci. V kategórii vychovávateľ Jana Petričová (DeD Košice – Hurbanova) a Jarmila Zajacová (DeD Turzovka), v kategórii profesionálny rodič Anna Franková (DeD Spišské Vlachy), v kategórii sociálny pracovník Oľga Melišková (DeD Mlynky – Biele Vody) a  v kategórii odborný zamestnanec Viera Cervanová (DeD Martin – Hviezdoslavova).

Okrem pána ministra sa prítomným prihovoril aj generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Marián Valentovič. Vyslovil im úprimné poďakovanie a obdiv k ich náročnej práci, často krát v neľahkých podmienkach.

Hlavnou témou konferencie, ktorá dominovala aj odbornému plénu, bola pripravovaná deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti. Národný projekt podpory deinštitucionalizácie by mal vstúpiť do praxe už koncom tohto roka. Ide o koncepčnejšie a systematickejšie pokračovanie v úsilí, ktoré zahájila v roku 2000 transformácia detských domovov, a ktorej iniciátorom a presadzovateľom bola aj spoločnosť Úsmev ako dar. 

„Projekt podpory deinštitucionalizácie by mal priniesť skvalitnenie a zefektívnenie sociálnoprávnej ochrany detí  a samotnej práce detských domovov. K tomu máme pripravené viaceré podporné programy, ako vytvorenie metodiky práce s týmito deťmi, školenie zamestnancov detských domovov a úradov práce, posilnenie kapacít úradov práce, kde by mala vzniknúť pozícia rodinného pracovníka, a tiež Ústredia, v rámci ktorého bude vytvorené špecializované  Centrum pomoci. Finálnym krokom by potom mala byť samotná deinštitucionalizácia, teda vytváranie komorných rodinných domovov pre úzke skupiny detí, a predovšetkým skvalitnenie prevencie, aby deti do systému vôbec nemuseli vstupovať,“  hovorí generálny riaditeľ ÚPSVaR Ing. Marián Valentovič.

Problematike deinštitucionalizácie boli venované aj prednáška a workshop MUDr. Jána Pfeiffera, pôsobiaceho v Európskej DI expertnej skupine. Pán Pfeiffer bližšie priblížil proces deinštitucionalizácie z pohľadu Európskej únie. Cieľom a zmyslom celého procesu je ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa. Odborníci sa zhodujú, že najvhodnejším prostredím pre život dieťaťa je rodina, a preto by aj deti v ústavnej starostlivosti mali mať možnosť vyrastať v rodinách, alebo aspoň v prostredí s rodinných charakterom. Projekt chce priniesť, okrem iného, aj presun odborného potenciálu a záujmu do oblasti primárnej starostlivosti o rodiny v kríze. Len tak máme šancu podchytiť problém včas a pomôcť rodine zmobilizovať sa natoľko, aby sa sama dokázala o dieťa postarať.
Dnes je v detských domovoch 4270 detí. Podľa výskumu by sa až 50% z nich mohlo vrátiť do pôvodných rodín, keby im bola poskytnutá kvalitná odborná pomoc. Reálne sa však z dôvodu ukončenia sanácie do rodín vracia   len 4, 98% detí, čo je alarmujúco málo.

Ako vo svojej prednáške uviedol PhDr. ThDr MUDr. Max Kašparů, našou úlohou je deti nielen informovať, ale predovšetkým formovať, nielen chovať, ale vychovávať – viesť ich k rešpektovaniu hodnôt a ľudí, a to najlepšie dokáže rodina.

„Nestačí, aby sme deti naučili slušnosti. To je tá najzákladnejšia rovina, no pre život je to veľmi, naozaj veľmi málo. V ústavnom prostredí  je náročné viesť deti k vyšším, povedzme etickým a duchovným hodnotám. A bez nich sa v spoločnosti žije ťažko. Každému z nás,“ dodáva Max Kašparů.

Spoločnosť Úsmev ako dar sa už 30 rokov snaží, … aby každé dieťa malo rodinu. Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane  2012 bola ďalším krokom k tomu, aby opustené deti mali bližšie k rodine. Naplnenie tohto predsavzatia však môže vzísť len zo spoločného úsilia všetkých zainteresovaných. A práve ich stretnutie v Častej-Papierkničke je dobrým východiskom pre ďalšiu zmysluplnú spoluprácu.

Autor: Slávka Liptáková

mosty v socialnopravnej ochrane 001mosty v socialnopravnej ochrane 002mosty v socialnopravnej ochrane 003mosty v socialnopravnej ochrane 005mosty v socialnopravnej ochrane 006mosty v socialnopravnej ochrane 007mosty v socialnopravnej ochrane 008mosty v socialnopravnej ochrane 009mosty v socialnopravnej ochrane 011mosty v socialnopravnej ochrane 012mosty v socialnopravnej ochrane 013mosty v socialnopravnej ochrane 017mosty v socialnopravnej ochrane 019mosty v socialnopravnej ochrane 015

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.