Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch od 26. 5. do 1. 6. 2014 bude v uliciach slovenských miest prebiehať celoslovenská verejná zbierka 1 deň úsmevu, ktorú každoročne organizuje spoločnosť Úsmev ako dar.  Verejnosť sa tak bude môcť zapojiť do pomoci deťom, ktorým chýba to najdôležitejšie – bezpečie vlastnej rodiny. Získané finančné prostriedky sa použijú na starostlivosť o ohrozené rodiny s deťmi,  deti v náhradnej starostlivosti a rodiny, ktoré sa tieto deti rozhodli prijať.

 

Už po 12. krát vyjdú dobrovoľníci spoločnosti Úsmev ako dar spolu so študentmi stredných a vysokých škôl do ulíc slovenských miest, aby verejnosť oslovili a predstavili jej problematiku detí vyrastajúcich mimo vlastnej rodiny.  Za dobrovoľný príspevok odmenia darcov nálepkou v tvare srdiečka, ktoré je symbolom spolupatričnosti s týmito deťmi a otvorenosti voči ich potrebám.

Do zbierky 1 deň úsmevu sa môžete zapojiť:
• v termíne od 26. 5. do 1. 6. dobrovoľným finančný príspevkom priamo do zbierkových pokladničiek
• počas celého roku ľubovoľným finančným príspevkom na darovací účet č. 4040 029 105/3100
• počas celého roku zaslaním darcovskej SMS správy v tvare DMS medzera USMEV na číslo 877; hodnota  jednej SMS je 2 €.

Každé dieťa túži prežiť šťastné detstvo – detstvo v kruhu najbližších, kde by sa cítilo prijímané, chránené a milované. Sú však aj deti, ktoré takúto šancu nemajú. Z rôznych dôvodov boli z vlastnej rodiny vyňaté, alebo im vyňatie z prirodzeného rodinného prostredia hrozí. Škody, ktoré takáto skúsenosť napácha na krehkej detskej psychike, sú nedozierne a prenášajú sa až do hlbokej dospelosti. Rodina, to nie je len materiálne zázemie, ktoré nás obklopuje, ale aj základ našich budúcich hodnôt, postojov, našej identity, sebahodnoty a vzťahu k okolitému svetu. Práve preto je také dôležité poskytnúť deťom možnosť vyrastať so svojimi najbližšími, alebo s tými, ktorí im poskytnú potrebnú lásku a stanú sa ich novou rodinou. Len tak sa nám podarí tieto deti zachrániť pre ne samotné i pre spoločnosť.

„Už viac ako tridsať rokov sa snažíme napĺňať myšlienku … aby každé dieťa malo rodinu. Všetci veľmi presne cítime, že rodina je pre nás tou materskou pôdou, z ktorej čerpáme silu a ktorá určuje kvalitu nášho ďalšieho života, aj kvalitu celej spoločnosti. Je nezastupiteľná, a preto by mala obklopovať každé dieťa,“  hovorí predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

V súčasnosti vyrastá cca. 15 000 detí mimo vlastnej rodiny, v detských domovoch je umiestnených 5 000 z nich, a spolu s nárastom sociálne znevýhodnených rodín a rodín ohrozených chudobou ich počet naďalej stúpa. Zdroje z verejnej zbierky 1 deň úsmevu poslúžia na to, aby sa predišlo ďalšiemu zlyhávaniu rodín, aby deti mohli vyrastať vo vlastnom či náhradnom rodinnom prostredí, aby aj deti v ústavnej starostlivosti mali možnosť rozvíjať svoju osobnosť a aby sa po odchode z detského domova dokázali plnohodnotne začleniť do spoločnosti.

V uplynulom roku sme v rámci zbierky 1 deň úsmevu vyzbierali 36 262, 78 €. Vyzbierané prostriedky sme prerozdelili nasledovne:
• Pomoc náhradným a biologickým rodinám: 10 583, 18  €
• Pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova: 8 695, 56 €
• Rozvojové a vzdelávacie pobyty pre deti z detských domovov a náhradných rodín: 11 104, 34 €
• Vzdelávanie náhradných rodičov, odborníkov a dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi v detských domovoch: 5 879,70 €

Dobrovoľníci zbierky budú aj tento rok zreteľne označení červeným tričkom s logom Úsmevu a preukazom dobrovoľníka. Rovnako bude dobre rozpoznateľná aj pokladnička, na ktorej nájdete logo Úsmevu spolu s informáciami o zbierke.

 „Každá finančná pomoc je  pre nás vzácna. Má pre nás praktickú i symbolickú hodnotu. Vďaka nej môžeme realizovať naše programy pre ohrozené a opustené deti, a zároveň si prostredníctvom nej uvedomujeme, že verejnosť problematiku týchto detí  vníma a neberie ju na ľahkú váhu. A za to sme úprimne vďační,“ hovorí koordinátorka zbierky Adriana Sisiková z Úsmevu ako dar.

Vdaka Vašej minuloročnej podpore sme mohli v roku 2013 realizovať nasledovnú pomoc:

  • Pomáhali sme 289 rodinám v kríze, v ktorých žije 843 detí. Aj vĎaka našim sociálnym pracovníkom nemuseli ísť tieto deti do detského domova.
  • Pripravili sme 68 náhradných rodín pre prijatie dieťaťa z detského domova.
  • Pracovali sme s 185 mladými dospelými. Pomáhame im zaradiť sa do života po odchode z detského domova.
  • Pre deti v detských domovoch sme zorganizovali viac ako1200 podujatí, ktorých sa zúčastnilo viac ako 13 000 detí.
  • Z detského domova do rodín sa nám podarilo vrátiť 16 detí, z toho 12 detí do vlastnej rodiny.
  • Aj vďaka Vám sme otvorili tri krízové centrá, vo Zvolene, v Jasove a prvý z troch pavilónov v Prešove.

Dôležité: Zbierku máme právo organizovať na celom území Slovenskej republiky počas celého roka na základe povolenia Ministerstva vnutra SR. Verejná zbierka bude vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte číslo 4040029180/3100.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.