Я студент з України і мені потрібна допомога

Úsmev ako dar je najstarší benefičný koncert na Slovensku, ktorý dlhodobo, už 25 rokov zviditeľňuje problematiku detí žijúcich bez rodičov. Zároveň ponúka systematické riešenia pomoci. Na tomto podujatí sa počas predchádzajúcich 24 rokov zúčastnilo doteraz 25 000 detí zo všetkých detských domovov na Slovensku. Tento koncert nesie posolstvo o deťoch a o význame rodiny pre ich život.

Pri vzniku vianočného benefičného koncertu stála Slovenská televízia (ďalej iba STV), ktorá už 25 rokov šíri osvetu problematiky detí žijúcich v nariadenej ústavnej starostlivosti. V roku 1982 založili šoféri STV koncert Úsmev ako dar, ktorý bol dlhé roky jediným charitatívnym koncertom v ČSSR. Ľudia, ktorí celé roky pripravovali vianočný benefičný koncert po zmene režimu založili občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktoré až do roku 2002 sídlilo v priestoroch STV. Práve vďaka aj dlhodobej spolupráci s STV a mediálnej podpore, resp. osvete sa Spoločnosti Úsmev ako dar darí nielen zlepšovať podmienky detí žijúcich v domovoch, ale aj realizovať transformáciu detských domovov a tým dosiahnuť zmenu systému starostlivosti o deti žijúce v týchto zariadeniach.

Každoročne má koncert osvetovú myšlienku, ktorá napomáha riešiť problematiku, resp. ponúka riešenia. Napr. pred 6 rokmi sa na koncerte pred verejnosťou predstavil systém transformácie detských domovov z internátnych typov na rodinné detské domovy so samostatnými satelitmi (deti žijúce v profesionálnych rodinách). V roku 2003 bolo poukázané na problematiku špeciálnych základných škôl internátnych a aj vďaka tejto osvete sa rozbehli zmeny vedúce k zániku „špeciálok“ ku dňu 31.8.2006. V roku 1998 bol na koncerte položený základný kameň Domovského vzdelávacieho centra v Dunajskej Lužnej pre mladých ľudí po odchode z detského domova, ktorí by inak skončili na ulici. V súčasnosti sa budujú takéto centrá v Košiciach, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici a pripravuje sa projekt v Prievidzi.

Počas koncertu sa odovzdáva aj Cena detského Úsmevu pod záštitou Milana Rúfusa. Vďaka tomu sa verejnosť dozvedá o „anonymných ľuďoch“, ktorí denne pomáhajú a sú oporou pre iných. V roku 2007 boli ocenení všetci umelci, čo sa zúčastňovali počas 25 rokoch našich koncertov a vystupovali pre deti z detských domovov bez nároku na honorár.

Nie je jednoduché poukázať na všetky roviny a aspekty tohto projektu, ale z predchádzajúceho je zrejmá dôležitosť a jeho osvetová úloha s cieľom poukázať na dôležitosť riešenia tejto problematiky.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.