Akreditácie

Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov • udelenie akreditácie na výkon vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately • zmena miesta výkonu opatrení v...