Akreditované činnosti

Rozsah vybraných činností SPO detí a SK (podľa zákona č.305/2005 Z.z.) oprávnených vykonávať na základe získanej akreditácie. – rozhodnutie č.7469/2006-I/21AK, rozhodnutie č.29580/2006-I/21AK, obe predĺžené rozhodnutím č. 7757/2016-M_OSSODRAK, právoplatným od...