Я студент з України і мені потрібна допомога

Papiernička – Častá (24. október 2023) Na slávnostnom Galavečere v rámci každoročnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane detí bola udelená Cena Ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Spolu pre rodinu“. Konferenciu organizuje od roku 2001 občianske združenie Úsmev ako dar spolu s Ústredím PSVR, Fórom zamestnancov CDR na Slovensku a VŠZaSP Sv. Alžbety. Ocenenie „Spolu pre rodinu“ oceňuje významnú pomoc rodinám v náročných životných situáciách, podporu prevencie umiestnenia dieťaťa do zariadenia a aktívnu podporu návratu dieťaťa zo zariadenia do rodinného prostredia.

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková sa vyjadrila k oceneniu Spolu pre rodinu: „Ocenili sme všetkých tých, ktorí denne stoja pri rodinách a pomáhajú im pri riešení náročných životných situácii. Táto práca nie je jednoduchá, je však dôležitá, pretože rodina a domov je to najprirodzenejšie prostredie pre každého z nás. Našim spoločným cieľom je, aby každé dieťa malo svoju ozajstnú rodinu, aby sa vrátilo zo zariadenia do bezpečného rodinného prostredia. Pomôcť dieťaťu znamená pomôcť celej rodine.“

Ocenenie Spolu pre rodinu (pôvodne nazvané Z detského domova do rodiny) je udeľované za významnú pomoc rodinám, a to kolektívom centier pre deti a rodiny, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a iným spolupracujúcim subjektom za mimoriadne zásluhy pri adresnej podpore a pomoci rodinám s cieľom prevencie umiestnenia dieťaťa do zariadenia, ako i aktívnej podpore návratu dieťaťa zo zariadenia do rodinného prostredia. Tento rok bolo ocenenie udelené v dvoch kategóriách.

 „Sme poctení, že prostredníctvom tohto ocenenia môžeme upriamiť pozornosť na výkon obetavej práce ľudí pracujúcich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku. Ocenené tímy mimoriadnym spôsobom prispievajú k zefektívneniu systému práce s ohrozenými rodinami a k podpore adresnej tímovej spolupráce pri výkone opatrení SPODaSK. Práca v tejto oblasti býva veľmi náročná, oni ju však vykonávajú stabilne, dlhodobo, tímovo, s jasnou víziou, nad rámec svojich povinností, pričom majú odvahu ísť aj do nových vecí, a svojim príkladom, ľudským prístupom i výsledkami môžu byť inšpiráciou pre ostatných kolegov v systéme SPODaSK. Avšak treba dodať, že naša organizácia si váži prácu všetkých ľudí v tomto prostredí.“, vyjadrila sa Emília Chovancová Bezáková, predseda SP DDD Úsmev ako dar.

Ministerka Soňa Gaborčáková udelila ocenenie v dvoch kategóriách:

I. kategória – Ocenenie za mimoriadny systémový prínos v práci s ohrozenými deťmi a ich rodinami získali CDR:

  • CDR Veľké Kapušany
  • CDR Remetské Hámre
  • CDR Sabinov
  • CDR Poprad
  • CDR Martin
  • CDR Trenčín
  • CDR Myjava
  • CDR Holíč
  • CDR Bratislava Studienka

II. kategória – Ocenenie za inšpiratívnu tímovú spoluprácu získali:

Prvý ocenený tím:

Oddelenie SPODaSK UPSVAR Spišská Nová Ves

CDR Spišská Nová Ves

Spišská katolícka charita

Mesto Spišská Nová Ves

 

Druhý ocenený tím:

Oddelenie SPODaSK UPSVAR Nové Mesto nad Váhom

CDR Zlatovce

Spoločnosť Úsmev ako dar – pobočka Prievidza

CDR Myjava

Mesto Myjava – Sociálne služby Myjava, n.o.

Počas Galavečera organizátori pokrstili vznik združenia Fórum zamestnancov SPODaSK. Vzniklo občianske združenie všetkých zamestnancov SPODaSK na Slovensku, ktorí majú záujem byť členmi a chcú tak aktívne prispieť k vykonávaniu SPODaSK na Slovensku. Zároveň získavajú právo zasahovať do legislatívnych procesov, majú možnosť podávať návrhy na zmeny v legislatíve. Krstným otcom sa stal Adrián Klimo, odborný poradca komisára pre deti a krstnou mamou sa stala riaditeľka výkonu opatrení SPODaSK Martina Bošeľová.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.