Я студент з України і мені потрібна допомога

Dospelosť mládeže vyrastajúcej v centrách pre deti a rodiny (ďalej aj „CDR“) prináša so sebou veľa výziev. Po ukončení ústavnej starostlivosti ich čaká osamostatnenie a zaradenie sa do bežného života. Pre mladých dospelých, ako sa mladí ľudia z CDR po dosiahnutí plnoletosti nazývajú, je to najťažší krok na ceste za vlastným životom, a preto potrebujú pomoc.

Úsmev ako dar, Pobočka pre Banskobystrický kraj, odštartovala v auguste projekt „Cesta do života“. Jeho cieľom je pomôcť mladým dospelým dosiahnuť vnútorné uspokojenie a zaradiť sa bez väčších ťažkostí do spoločnosti, ktorá ich bude prijímať a akceptovať.

Títo mladí ľudia sú z dôvodu chýbajúceho bezpečného rodinného prostredia zraniteľnou skupinou. Centrá pre deti a rodiny, v ktorých vyrastajú, nemajú takú kapacitu, aby dokázali vytvoriť dostatočné  podmienky na budovanie všetkých zručností nevyhnutných k osamostatneniu sa.

„Našim zámerom je pripraviť mladých dospelých na odchod z CDR nielen po psychickej stránke, ale poskytnúť im také vzdelávanie, z ktorého si odnesú vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti, uplatnenia sa na trhu práce, ale aj množstvo praktických zručností“, dodáva Miroslava Gubalová, predsedníčka pobočky.

Tento cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom jednodňových aj víkendových podujatí, vzdelávania s využitím digitálnych médií, poskytovania podporných služieb formou odborného poradenstva a dobrovoľníckeho sprevádzania.

„Projekt ‘Cesta do života’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.