Я студент з України і мені потрібна допомога

„Rodina je … keď sme všetci doma a so všetkými sa ľúbim …“

Filip, 4 roky (vyrastá vo vlastnej rodine)

Dnes sa všeobecne v odbornej i laickej verejnosti uznáva, že malé dieťa už od narodenia má nielen fyzické, ale i psychické a sociálne potreby a tak musíme hovoriť o nielen o fyzickom ale aj psychickom a sociálnom vývine. S dôrazom na skutočne plnohodnotný vývin detskej osobnosti si treba uvedomiť, že práve rodina je prvým sociálnym prostredím, v ktorom je možné všetky potreby dieťaťa naplniť. Hovorí sa, že rodina ako biosociálny systém je spojovacím článkom medzi dieťaťom a spoločnosťou, v ktorom sa zo všetkých spoločenských skupín (ktorých členmi sa počas života stávame) najintenzívnejšie prejavuje to prelínanie všetkých oblastí vývinu (fyzického, psychického i sociálneho). Prostredníctvom rodiny v najširšom zmysle prichádzajú k dieťaťu takmer všetky podnety zvonka, či už sú to podnety spoločenskej alebo prírodnej povahy.“

Základom rodinného života je tradične matka, ktorej vplyv na dieťa od útleho veku je najvýraznejší. Preto sa práve jej úloha v rodinnom pôsobení tak zdôrazňuje a rešpektuje. Rodina dáva dieťaťu určitú genetickú výbavu, určuje sociálny status dieťaťa, jeho rolu, je tiež rozhodujúca, pokiaľ ide o jeho sociálnu prestíž a sociálne sebavedomie. Prostredníctvom rodiny si dieťa uvedomuje svoje miesto a svoju rolu v spoločnosti. Rodina je akýsi „mikrosvet“, vzorové spoločenstvo, v ktorom si dieťa osvojuje a skúša základné návyky, schopnosti a stratégie, ktoré sú potom potrebné pre jeho orientáciu v interpersonálnych vzťahoch. V rodine dieťa poznáva a tvorí si základné sociálne a morálne cítenie. Rodina, sociálne vzťahy v nej a spôsob výchovy v nej budú i v dospelosti zázemím, o ktoré sa bude dieťa opierať, keď si založí rodinu vlastnú. Samozrejme okrem výchovy a socializácie detí plní rodina i ďalšie základné funkcie: biologicko-reprodukčnú, ekonomickú a emocionálnu.

„Rodina je … teta a ujo, Peťo, Zuzka, Veronika a ja a moja mama …“

Marek, 5 rokov (vyrastá v pestúnskej rodine)

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.