Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar zrealizovala v dňoch 20. až 21. júna 2015 konferenciu v Účelovom zariadení Národnej rady Slovenskej Republiky v Častej Papierničke.

Záverečná správa z konferencie realizovanej dňa 20.6. – 21.6.2015 v rámci projektu č. LP/2015/221
 „3P pre ochranu práv dieťaťa zo znevýhodneného prostredia“ realizovaného a financovaného v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015 MZVaEZ SR“

 

Nakoľko naša spoločnosť je celoslovenskou organizáciou, konferencie sa zúčastnili pracovníci a dobrovoľníci z celého Slovenska, ktorí vykonávajú priamu prácu s našou cieľovou skupinou, ktorou sú deti v náhradnej starostlivosti, mladí dospelí po odchode z náhradnej starostlivosti, náhradné rodiny a rodiny v prechodnej alebo dlhodobej kríze. Účastníkmi boli aj pracovníci a dobrovoľníci, ktorí síce priamu prácu s našou cieľovou skupinou priamo nevykonávajú, avšak ich práca je pre ostatný tím veľmi podporujúca a prínosná. Išlo o marketingových a mediálnych pracovníkov, projektových manažérov, pracovníkov fundraisingu.

Konferencia začala úvodnými príhovormi a prednáškami pozvaných hostí v pléne a pokračovala prácou v skupinách. Konferencie sa zúčastnilo celkovo 120 účastníkov. Títo mali možnosť zúčastniť sa 4 workshopov podľa vlastného výberu.

Workshop pod názvom „Dieťa v sociálne marginalizovanej resp. vylúčenej rodine-podpora pozitívnej identity ako prevencia sociálno patologických javov“, bol zameraný na budovanie a podporu pozitívnej identity, kultúrnej aj hodnotovej. Formou zážitkovej aktivity, ktorá vyústila do brainstormingu a následnej diskusie sa mohli účastníci dopracovať ku faktorom, ktoré vplývajú pozitívne alebo negatívne na budovanie identity a pouvažovať o svojich presvedčeniach a aplikácii toho, čo sa naučili v praxi.

Druhý workshop pod názvom „Externá komunikácia akreditovanej neziskovej organizácie – nové metódy a nástroje“, sa venoval externej komunikácii ako silnému nástroju v prezentácii organizácie navonok. Boli prezentované inovatívne metódy a nástroje v oblasti marketingu a PR, komunikácia formou sociálnych sietí, a koncept „konkrétnych príbehov“.

Vo workshope pod názvom „Skvalitnenie zručností rómskeho rodiča ako preventívny nástroj pred vyňatím dieťaťa z rodiny“  sa účastníci venovali kultúrnym otázkam marginalizovanej skupiny, boli pomenované hodnoty, z ktorých táto kultúra vychádza a následne sa účastníci formou nácviku venovali metódam, vďaka ktorým môžu rozvíjať rodičovské zručnosti u tejto skupiny.

Vo štvrtom workshope pod názvom „Nevyhnutná rola dobrovoľníka v sociálnej práci so zameraním na rozvoj osobnosti dieťaťa“ sa účastníci venovali úlohe a poslaniu dobrovoľníctva, rozvoju jednotlivých programov pre deti, a  zážitkovou formou boli prezentované aktivity, ktoré možno realizovať pri práci s deťmi.

V poslednom workshope sa účastníci venovali téme „Právne aspekty vyňatia dieťaťa v sociálno-právnej ochrane na Slovensku“ . V rámci neho sa mohli účastníci sústrediť na kazuistiky prípadov vyňatých detí., resp. tým, kde vyňatie hrozí. Na konkrétnych príkladoch  boli prezentované legislatívne kroky a možnosti zabránenia vyňatiu dieťaťa, resp. navráteniu detí do pôvodnej rodiny. Účastníci mali možnosť venovať sa aj výkladu a otázkam zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

V závere môžeme konštatovať, že ciele konferencie sa naplnili a spätná väzba účastníkov bola pozitívna. Ďakujeme v mene účastníkov za možnosť stretnúť sa v rámci celého Slovenska, vymeniť si skúsenosti a poznatky z jednotlivých oblastí a naučiť sa niečo nové, čo môžeme pri našej práci s ohrozenými a marginalizovanými skupinami realizovať.
    
Projekt bol realizovaný v rámci projektu č. LP/2015/221 „3P pre ochranu práv dieťaťa zo znevýhodneného prostredia“ realizovaného a financovaného v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd  LP/2015 MZVaEZ SR.
    

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.