Я студент з України і мені потрібна допомога

Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele čaká do konca roka 2014 novelizácia. Z toho titulu zorganizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracovné stretnutie s predstaviteľmi určených úradov, vybraných úradov práce a akreditovaných subjektov, na ktorom nechýbal ani Úsmev ako dar. Cieľom kolégia bolo vniesť do procesu zákonotvorby podnety z terénu a vypočuť si hlas odborníkov z praxe. Stretnutie sa konalo v dňoch 23. – 25. apríla na Starých horách a našu spoločnosť na ňom reprezentovala manažérka odborných činností Mgr. Emília Bezáková, PhD.

Program pracovného stretnutia v sebe spájal dve témy, ku ktorým mali prizvaní odborníci predniesť svoje návrhy. Prvou témou bola oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti a druhou zapájanie akreditovaných subjektov do výkonu opatrení SPODaSK, tzv. priorít. Úsmev ako dar je v oblasti vzdelávania náhradných rodičov činný už 12 rokov a akreditovaným subjektom sme od roku 2005, takže s vykonávaním opatrení SPODaSK máme deväťročnú skúsenosť. Naša odbornosť aj naša skúsenosť nám dovoľujú vyjadriť sa k danej problematike nielen zodpovedne, ale predovšetkým kompetentne.
„Diskutovali sa rôzne námety. Každý zo zúčastnených mal možnosť vyjadriť svoj názor, ktorý sme potom vo vzájomnej debate korigovali a dokladovali jeho opodstatnenie konkrétnymi skúsenosťami z  práce s klientmi,“ hovorí Emília Bezáková.  

K téme „priorít“ odznela, aj z našej strany, požiadavka na vytvorenie podmienok pre kontinuálnu prácu s klientom. Rozhodne je pre klienta prospešnejšie a z pohľadu úradu efektívnejšie, ak sa rodine venuje jeden akreditovaný subjekt dlhodobo.  Striedanie rôznych subjektov je len na škodu veci, pretože práca s klientom opätovne skĺzava do svojich úvodných fáz (ako napríklad oboznamovanie sa s rodinnou anamnézou, budovanie vzájomnej dôvery…), ktoré sú nesmierne dôležité, ale vo svojej podstate slúžia hlavne ako príprava pre ďalšiu spoluprácu. Iným námetom bolo zdôraznenie terénnej sociálnej práce, v rámci ktorej dokážeme problémy podchytiť vo chvíli, keď ešte nenapáchali toľko škody a nespôsobili toľko strádania. Hasiť malý oheň je vždy lepšie, než hasiť obrovský požiar.

V rámci problematiky náhradnej rodinnej starostlivosti sa rozoberali viaceré témy. Napríklad primeranosť veku žiadateľa o náhradnú starostlivosť, zdravotná spôsobilosť vychovávať dieťa a podmienka trvalého pobytu poskytovateľov náhradnej osobnej starostlivosti na území Slovenskej republiky. To, čím by sme aj my radi prispeli k skvalitneniu náhradnej rodinnej starostlivosti, je  pomoc a podpora poskytovateľom NOS, teda blízkym príbuzným, väčšinou starým rodičom, ktorí dieťa prijali do svojej opatery. Podľa posledných štatistík je viac ako 60% náhradných rodičov práve poskytovateľov NOS.  V budúcnosti sa pri detských domovoch počíta s centrami podpory pre profesionálnych rodičov, a my by sme boli radi, keby sa rovnaká pozornosť venovala aj príbuzným s deťmi v NOS.

Komunikácia medzi  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré novelizáciu zákona č. 305/2005 pripravuje, pokračuje aj naďalej a my ponuku vstúpiť do procesu prípravy novej právnej úpravy určite využijeme. Vnímame to ako príležitosť pre zlepšenie životných podmienok ohrozených rodín a detí, o čo v našom úsilí ide  predovšetkým.

„Vždy je dobré, ak zákony nevznikajú len tak od stola, ale ak naozaj vychádzajú v ústrety potrebám terénu. Aj preto toto stretnutie veľmi oceňujem. Ľudia, ktorí reálne vykonávajú sociálnu prácu a ktorí sa starajú o život opustených detí  mimo štátneho sektora, môžu novému zneniu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele veľmi pomôcť,“ uzatvára Emília Bezáková.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.