Я студент з України і мені потрібна допомога

PODPORA NÁRODNÉHO PROGRAMU BOJA PROTI DROGÁM 2004-2008

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar sa rozhodla v rámci neformálneho vzdelávania prispieť k prevencii a predchádzaniu drogových závislostí prostredníctvom zážitkových aktivít, komunikácie, poradenstva, zmysluplného trávenia voľného času a vzdelávania. Projekt prebieha od septembra minulého roku do októbra 2007. Cieľovou skupinou projektu sú sociálne znevýhodnené skupiny, mladí dospelí z detských domovov. Ciele projektu korešpondujú s Národným programom boja proti drogám 2004-2008 a Protidrogovým akčným plánom EÚ (2005-2008).

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar sa rozhodla v rámci neformálneho vzdelávania prispieť k prevencii a predchádzaniu drogových závislostí prostredníctvom zážitkových aktivít, komunikácie, poradenstva, zmysluplného trávenia voľného času a vzdelávania. Projekt prebieha od septembra minulého roku do októbra 2007. Cieľovou skupinou projektu sú sociálne znevýhodnené skupiny, mladí dospelí z detských domovov. Ciele projektu korešpondujú s Národným programom boja proti drogám 2004-2008 a Protidrogovým akčným plánom EÚ (2005-2008).

Vzdelávacími aktivitami prešli dobrovoľníci pod vedením špecialistov na drogovú problematiku a prevenciu, ktorí budú aktívne pokračovať v práci s deťmi a mládežou na stretnutiach mládeže a víkendových pobytoch. Všetky vzdelávacie aktivity boli realizované za účasti odborníka na drogovú problematiku, preškolených dobrovoľníkov a zástupcov tretieho sektora. V rámci prevenčných aktivít sa diskutuje o reálnych problémoch, ktoré drogy spôsobujú, pričom sú prizvaní ako hostia mladí dospelí, ktorí prešli procesom od experimentovania s drogami cez závislosť, vyliečenie po opätovné zaradenie sa do spoločnosti.

Projekt je realizovaný vo všetkých krajoch Slovenska v spolupráci s regionálnymi pobočkami Úsmevu ako dar.

SPDDD Úsmev ako dar očakáva od projektu vzdelávanie a formovanie postojov detí a mládeže, ktorí patria do rizikovej skupiny. Neoddeliteľnou súčasťou je tiež vytvorenie vzťahov v rámci skupín a udržanie väzieb medzi mladými ľuďmi, ktoré sú predpokladom vzájomného pozitívneho ovplyvňovania správania a tiež sú dôležitou súčasťou protidrogovej prevencie.

Tento projekt bol vypracovaný s finančnou podporou Európskej únie. Za jeho obsah je výlučne zodpovedná SPDDD Úsmev ako dar a za žiadnych okolností nemôže byť považovaný za postoj Európskej únie.

Autor: Janka Bajnoci, Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.