Náhradná rodina

Aká je tá cesta?
1. KROK: Rozhodnutie - vziať si dieťa do svojej rodiny. V tomto procese vám radi poskytneme poradenstvo a podporu. Je veľa ľudí, ktorí rozmýšľajú o osvojení (adopcii), no váhajú. My vám radi pomôžeme zbaviť sa týchto otáznikov.
2. KROK: Návšteva úradov - druhým krokom je návšteva Úradu práce, soc. vecí a rodiny v mieste vášho bydliska na odbore sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Venovať sa vám bude sociálny pracovník, ktorý vám vydá tlačivo žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú starostlivosť.
3. KROK: Príprava - každý žiadateľ musí prejsť prípravou na náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorú realizujú dané úrady práce, soc. vecí a rodiny cez svoje referáty poradensko-psychologických služieb alebo akreditované subjekty. Úsmev ako dar je jedným z akreditovaných subjektov.
4. KROK: Sprevádzanie – naším cieľom je stáť pri náhradných rodinách aj vtedy, keď už majú dieťatko doma a zdieľať s nimi všetky starosti aj radosti života náhradnej, či osvojiteľskej rodinky.

Regionálne kontakty, kde získate všetky potrebné informácie, pomoc, sprevádzanie:

Bratislava, Trnava – Lucia Černá, 0903 781 464, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Košice, Prešov – Veronika Prokopová, 0903 781 761, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ružomberok – Samuel Vaňo, 0903 781 463, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Nitra - Mgr. Lucia Bosáková, 0908 276 674, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Banská Bystrica – Miroslava Gubalová, 0944 576 353, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Prievidza – Michaela Brunclíková, 0903 781 466, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Príprava žiadateľov o osvojenie a pestúnstvo v Nitre
Odborný tím pre prípravu a sprevádzanie náhradných rodín v Nitre realizuje prípravu budúcich náhradných rodičov, prostredníctvom akreditovaného programu PRIDE. Ak uvažujete nad osvojením či pestúnstvom, ste na správnej ceste, neváhajte nás preto kedykoľvek kontaktovať.

PRIDE Nitra 2019

 

 

 

 

 

 


 
Centrum podpory náhradného rodičovstva

Projekt budovania siete podpory náhradného rodičovstva s podporou Nadácie J&T.

Viac než dve desaťročia sa spoločnosť Úsmev ako dar venuje nielen deťom v detských domovoch, ale aj náhradným rodinám, ktoré tieto deti prijímajú a vytvárajú im nové rodinné zázemie. Od 1.5.2013 sa naša starostlivosť o náhradné rodiny ešte zintenzívni a skvalitní. Otvárame tri Centrá podpory náhradného rodičovstva v troch slovenských regiónoch.
Centrum pre Východoslovenský kraj vznikne v Košiciach, centrum pre Stredoslovenský kraj v Prievidzi a centrum pre Západoslovenský kraj v Bratislave. Vďaka týmto centrám budú môcť naši odborníci kvalifikovane a efektívne vyhľadávať, vzdelávať a sprevádzať náhradných rodičov z celého Slovenska.

V každom z troch Centier podpory náhradného rodičovstva bude pôsobiť erudovaný sociálny pracovník a psychológ, prípadne terapeut.

Nadacia JaT web nove

Čítaj viac ...


Klub náhradných rodín

Klub náhradných rodičov Úsmev v Bratislave

Za spoluprácu ďakujeme:

budatko     unia materskych centier

Klub náhradných rodičov - Úsmev v Trnave

 • Každá druhá sobota v mesiaci
 • V Trnavskom materskom centre v Trnave
 • Kontakt - Danka Pukancová - 0908 790 740, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Klub náhradných rodičov - Úsmev v Senici

 • Každý prvý piatok v mesiaci
 • V Materskom centre v Senici
 • Kontakt - Danka Pukancová - 0908 790 740, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Klub náhradných rodičov - Úsmev v Prievidzi

 • Vždy raz za mesiac, podľa dohody
 • Pavol Kasala, 046/542 399,
 • Jana Kocanová, Barbora Kotríková - 046/5423998,0903 781466, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Svojpomocná skupina pre náhradných rodičov - Nitra

 • Raz za mesiac
 • Kontakt: Mgr. Mária Konceková, 0907 342 330, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Svojpomocná skupina v Košiciach

 • Kontakt: Veronika Prokopová, 0903 781 761, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Letak SvojpomockaLetak Centrum podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. KROK: Rozhodnutie

„Rodina je ... keď sme všetci doma a so všetkými sa ľúbim ...“
Filip, 4 roky (vyrastá vo vlastnej rodine)

„Rodina je ... teta a ujo, Peťo, Zuzka, Veronika a ja a moja mama ...“
Marek, 5 rokov (vyrastá v pestúnskej rodine)

Na začiatku všetkého môže byť otázka: „Čo môžem urobiť pre dieťa z detského domova?“ No na to, aby sme mohli týmto deťom pomôcť, potrebujeme sa najskôr naučiť napĺňať potreby detí z detských domovov - ich fyzické, mentálne, vzdelávacie, spoločenské, psychologické a duchovné potreby. Niektorí z nás potrebujú spoznať život detí v detských domovoch a to, ako toto prostredie ovplyvňuje život a osobnosť dieťaťa. Niektorí potrebujú oživiť svoje predstavy o pomoci a svojich schopnostiach, túžbach a snoch. Potrebujú pochopenie toho, čo by mali urobiť, toho, čo sú ochotní a schopní priniesť do náhradného rodičovstva. Odpovedať si na dôležité otázky - možno nie všetky, ale určite na tie najzávažnejšie a prioritné.

Osvojenie (Adopcia) a formy náhradnej rodinnej starostlivosti:

Formy náhradnej rodinnej starotlivosti

Náhradná starostlivosť je výraz, ktorý sa úzko spája s problematikou detí, ktoré nemôžu vyrastať vo vlastnej rodine a s vlastnými rodičmi a to z akýchkoľvek dôvodov. Podľa zákona (Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) je náhradnou starostlivosťou viacero osobitne usporiadaných, na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť.

Podľa tohto zákona náhradou starostlivosťou je:
a) zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča (ďalej len „náhradná osobná starostlivosť“),
b) pestúnska starostlivosť a
c) ústavná starostlivosť.

Osvojenie (Adopcia)

(Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Osvojenie (adopcia) je rodinnoprávnym vzťahom, ktorý vzniká medzi osvojiteľom (žiadateľom) a osvojencom (dieťaťom) rozhodnutím súdu. Na základe tejto právnej skutočnosti nadobúdajú osvojiteľ a osvojenec práva a povinnosti biologických rodičov a ich detí. Osvojitelia majú práva a povinnosti rodičov.
Osvojenie teda nie je formou dočasnej náhradnej starostlivosti ale trvalým riešením pre dieťa, ktoré nemôže vyrastať vo svojej rodine. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa. Pred jeho rozhodnutím musí uplynúť doba 9 mesiacov predosvojiteľskej starostlivosti, počas ktorých sa záujemcovia starajú o dieťa na vlastné náklady. Ak sa rozhodne pestún osvojiť maloleté dieťa, ktoré mu bolo zverené do pestúnskej starostlivosti, nevyžaduje sa, aby pred rozhodnutím súdu o osvojení bolo maloleté dieťa v starostlivosti pestúna, ak pestúnska starostlivosť trvala aspoň po dobu 9 mesiacov. Rovnako sa postupuje aj v prípade, že maloleté dieťa chce osvojiť osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo poručník, ktorý sa o maloleté dieťa osobne stará. Osvojenie právne upravuje §97 až §109 Zákona o rodine. Spoločne si môžu osvojiť dieťa manželia. Jednotlivo si môže osvojiť dieťa každý človek, ktorý splní zákonom stanovené podmienky. Po uplynutí predosvojiteľskej starostlivosti súd rozhodne o osvojení a osvojitelia sa zapisujú do rodného listu a uvádzajú sa ako rodičia dieťaťa.

Dieťa vhodné pre osvojenie je len maloleté dieťa (do 18 rokov), ktoré sa ocitlo bez vlastnej rodiny a nemá nádej navrátiť sa do svojej pôvodnej rodiny. K osvojeniu sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Je ním spravidla biologický rodič dieťaťa (ak neboli jeho rodičovské práva obmedzené, alebo ak nebol biologický rodič pozbavený spôsobilosti na právne úkony).
Tento súhlas nie je potrebný, ak rodičia:
a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa
b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo              
c) ak dajú privolenie na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

Osvojiteľ má nárok na rodičovskú dovolenku spojenú s rodičovským príspevkom až do šiesteho roku veku zvereného dieťaťa, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa (od 1.7.2005). Rodina má nárok aj na prídavky na deti a na daňový bonus.

Medzištátne osvojenie (Adopcia)

Táto forma náhradnej rodinnej starostlivosti je možným riešením v prípade, že sa pre dieťa nedarí nájsť náhradnú rodinu v krajine pôvodu. Slovenská republika sa stala s účinnosťou od 1.10.2001 zmluvným štátom Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach. Ústredným orgánom SR na vykonávanie Dohovoru je Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže, s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.

Aký je postup pri medzištátnych osvojeniach?
Žiadateľ s pobytom v prijímajúcom štáte, ktorý si želá osvojiť dieťa zo Slovenska sa obráti so žiadosťou na ústredný orgán v štáte svojho pobytu. Ak tento orgán prijímajúceho štátu dospeje k záveru, že žiadateľ je vhodný a spôsobilý na osvojenie, vypracuje komplexnú sociálnu správu k medzištátnemu osvojeniu. Túto správu zašle ústrednému orgánu v SR, ktorý ju zhodnotí a zašle spätne správu o dieťati. Ústredný orgán prijímajúceho štátu a Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže spolupracujú nielen do úspešného ukončenia procesu medzištátneho osvojenia, ale aj po odchode dieťaťa zo Slovenska. Ústredný orgán prijímacieho štátu je povinný posielať o osvojenom dieťati pravidelné správy Centru pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže. Takýmto spôsobom si môže osvojiť dieťa z iného štátu aj občan SR, pokiaľ táto možnosť neexistuje na Slovensku.

Pestúnska starostlivosť

Pestúnsku starostlivosť ako jednu z foriem náhradnej starostlivosti upravuje Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 627/2005 Z.z o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa)č. 265/1998. Do pestúnskej starostlivosti je možné zveriť iba maloleté dieťa v prípade, ak toto sleduje jeho najlepší záujem - teda ak nie je možné zabezpečiť mu riadnu výchovu inou, vhodnejšou a trvalou formou a to v jeho biologickej rodine alebo osvojením. Maloleté dieťa môže byť zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti aj manželom. Pri zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti jednému z manželov je potrebný písomný súhlas druhého manžela. Súhlas nie je potrebný, ak manželia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

Na rozdiel od osvojenia a náhradnej osobnej starostlivosti má pestún nárok na príspevok na napĺňanie potrieb dieťaťa až do skončenia povinnej školskej dochádzky, alebo až do skončenia prípravy na budúce povolanie až do 25 roku života. Výška tohto príspevku je určená na zabezpečenie výživy a ostatných potrieb dieťaťa, ktorý ustanovuje zákon o životnom minime. Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

Rozsah práv a povinností pestúna k maloletému dieťaťu vymedzuje súd. Maloleté dieťa, ktoré je v ústavnej starostlivosti, môže byť pred rozhodnutím súdu o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti dočasne zverené do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom. Maloleté dieťa, nad ktorým nie je nariadená ústavná starostlivosť, môže byť takto zverené do starostlivosti budúcich pestúnov iba so súhlasom rodičov.

Pestún je povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok má iba v bežných veciach.
Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia maloletého dieťaťa vykonávajú svoje rodičovské práva a povinnosti len v rozsahu, v akom nepatria pestúnovi. Rodiča majú právo stýkať sa s maloletým dieťaťom, ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti. Ak sa s pestúnom nedohodnú o výkone tohto práva, rozhodne na návrh niektorého z rodičov alebo pestúna súd.

Ako vzniká pestúnska starostlivosť?

 • na základe podania návrhu žiadateľa o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, rozhodnutím súdu.

Ako pestúnska starostlivosť zaniká?

 • dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,
 • smrťou maloletého dieťaťa alebo pestúna,
 • umiestnením maloletého dieťaťa do ochrannej výchovy alebo nástupom do výkonu trestu odňatia slobody,
 • právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti,
 • rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti.

Do pestúnskej starostlivosti môže byť zverené dieťa:

 • ak rodičia dieťaťa nemôžu dlhodobo riadne zabezpečiť osobnú starostlivosť o svoje dieťa
 • ak rodičia dieťaťa nežijú
 • ak opatrovník, ustanovený súdom, nemá povinnosť zabezpečovať osobne dlhodobo starostlivosť o dieťa.

Aký je vzťah medzi pestúnom a dieťaťom?

 • pestún je povinný starať sa o dieťa osobne
 • má právo výchovy zvereného dieťaťa
 • má právo zastupovať dieťa a spravovať jeho záležitosti len v bežných záležitostiach
 • pestún je povinný umožniť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dohľad nad výkonom pestúnskej starostlivosti
 • pestún je povinný oznámiť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pobyt s dieťaťom v zahraničí dlhší ako jeden mesiac.

Náhradná osobná starostlivosť (NOS)

Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, upravuje § 45 až §47 Zákona o rodine. Zákon umožňuje, aby bolo dieťa zverené inému občanovi, ktorý zabezpečí jeho riadnu výchovu. osoba vykonávajúca NOS nemusí byť zapísaná v zozname vhodných žiadateľov a podľa novej právnej úpravy zákona o príspevkoch má dieťa zverené do NOS nárok na jednorazové aj opakované príspevky.  Fyzická osoba vykonávajúca NOS však nemá nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. pričom tento občan nemá nárok na odmenu za činnosti súvisiace s výchovou zvereného dieťaťa. O zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti rozhoduje súd a keďže je to vždy rozhodnutie veľmi závažné, musí nevyhnutne osoba, ktorej má byť dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti spĺňať predpoklady zabezpečujúce riadnu výchovu dieťaťa v jeho najlepšom záujme. Dieťa je možné zveriť do NOS len osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, spôsobilej na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá spĺňa osobné predpoklady najmä zdravotné, osobnostné a morálne a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti zaručuje zdravý vývin dieťaťa.

Táto možnosť náhradnej starostlivosti sa využíva najčastejšie v prípade zverenia dieťaťa do starostlivosti starých rodičov alebo blízkych členov rodiny. Súd zároveň vymedzí rozsah práv a povinností, ktoré je občan povinný vykonávať. V podstate súd rozdelí práva a povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností medzi rodičov dieťaťa a osobu, ktorej dieťa zveruje do náhradnej osobnej starostlivosti. Rodičia majú právo stýkať sa s dieťaťom a pokiaľ sa nedohodnú s osobou, ktorej bolo dieťa zverené, na výkone tohto práva, môže jeden z rodičov podať návrh na súd, ktorý o tom rozhodne. Rodičia majú vyživovaciu povinnosť.

Maloleté dieťa možno zveriť jednotlivcovi ale i manželom. Ak má byť zverené jednému z manželov, musí to byť so súhlasom druhého. Tento súhlas nie je potrebný, ak manželia nežijú v spoločnej domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ak zadováženie tohto súhlasu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

Náhradná osobná starostlivosť zaniká:

 • dosiahnutím plnoletosti dieťaťa
 • smrťou dieťaťa alebo osoby, ktorej bolo zverené
 • rozvodom manželov, ktorým bolo dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti (následne môže rozhodnúť o ponechaní dieťaťa v starostlivosti jedného z manželov, pokiaľ je to v záujme dieťaťa)
 • rozhodnutím súdu a to z dôvodu zániku dôvodu, pre ktorý bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo na žiadosť osoby, ktorej bolo dieťa zverené alebo v závažných prípadoch neplnenia si povinností osoby, ktorej bolo dieťa zverené.

Profesionálna rodina - ústavná starostlivosť

Profesionálna náhradná rodina nie je formou náhradnej rodinnej starostlivosti, ale formou ústavnej starostlivosti. Podrobnejšie informácie z právneho pohľadu nájdete aj v týchto zákonoch: Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Vyhláška č. 390/2005 Z.Z.; Zákon č. 279/1993 o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Profesionálny náhradný rodič poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou výchovou vo svojom vlastnom rodinnom prostredí a to 24 hodín denne. V tomto je výkon profesionálneho rodičovstva svojou formou podobný náhradnej rodinnej starostlivosti. Profesionálna náhradná rodina je však organizačnou súčasťou detského domova. Profesionálne náhradné rodičovstvo nie je rodinnoprávnym, ale pracovnoprávnym vzťahom. Profesionálny rodič podpíše pracovnú zmluvu s detským domovom a stáva sa jeho zamestnancom, pričom jeho pracovnou náplňou je výchova dieťaťa (súčasťou pracovnej zmluvy je i dohoda o vykonávaní starostlivosti v profesionálnej rodine).Jeden profesionálny rodič môže mať v osobnej starostlivosti najviac tri deti. V prípade viacerých detí (napr. širšej súrodeneckej skupine) sa môžu stať zamestnancami detského domova obaja manželia. Do profesionálnej náhradnej rodiny je vhodné zveriť i staršie dieťa, či dieťa s rôznymi výchovnými problémami, alebo aj dieťa telesne, či duševne postihnuté.

Výhody profesionálnej náhradnej starostlivosti:

 • profesionálna rodina lepšie zohľadní napĺňanie potrieb dieťaťa;
 • prechod detí do dospelosti je prirodzenejší a predpokladom je, že niektoré rodiny požiadajú o inú formu starostlivosti ako napr.: pestúnstvo či dokonca osvojenie;
 • možnosť umiestniť do rodiny aj viac početné skupiny súrodencov;
 • prechod detí zo samostatnej skupiny detského domova do profesionálnej rodiny je realizovateľný bez súdneho rozhodnutia a bez súhlasu biologických rodičov, je teda časovo menej náročný;
 • v profesionálnej rodine sa dá kvalitne a efektívne pracovať s biologickou rodinou;
 • profesionálna náhradná výchova kvalitou a hodnotou zodpovedá pestúnskej starostlivosti;
 • dieťa má možnosť vyrastať v prirodzenom prostredí a nie je umiestnené v zariadení.

2. KROK: Návšteva úradov

Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov, vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Agendu náhradnej rodinnej starostlivosti v rámci ÚPSVaR vedie odbor sociálnych vecí - oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny. Priamo tam sa vám bude venovať sociálny pracovník, ktorý vás požiada o vyplnenie informatívneho dotazníka a postupne, spolu s vašou pomocou pripraví vašu spisovú dokumentáciu. Rozhodnutie pre náhradnú rodinnú starostlivosť nesie so sebou veľa emócii, nadšenia i obáv. Každý z nás sa v neznámych situáciách cíti neistý a potrebuje podporu a uistenie. Takže pokiaľ zatiaľ váhate prvé kroky nasmerovať na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste vášho trvalého bydliska (možno máte pocit, že to je už veľmi záväzné alebo sa len chcete ešte uistiť,...), radi Vás uvítame na regionálnej pobočke SPDDD Úsmev ako dar v rámci Vášho kraja a pomôžeme Vám s prípravou žiadosti a  zodpovieme Vaše otázky. Upozorníme Vás tiež na to, akú spisovú dokumentáciu budú od Vás požadovať a ako prebieha celý prípravný proces...

Čo musí vaša spisová dokumentácia obsahovať?

 • žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov - obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť a národnosť, okrem toho by žiadosť mala obsahovať formu starostlivosti o dieťa a aj predstavu o dieťati. Dôležité je aj napísať kto je žiadateľ, ak je to pár, do žiadosti sa uvádzajú obidvaja, ale môže to byť aj jednotlivec s vyjadrením súhlasu druhého partnera,
 • dotazník žiadateľa - tento Vám dajú na príslušnom Úrade práce sociálnych veci a rodiny,
 • odpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie starší ako tri mesiace,
 • správu o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
 • doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej funkcie rodiny (napr. potvrdenie o príjme od zamestnávateľa),
 • správu o bytových pomeroch, rodinných pomeroch a sociálnych pomeroch fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom (vypracuje sociálny pracovník po osobnej návšteve u vás doma),
 • vyjadrenie obce o spôsobe života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny,
 • písomný súhlas fyzickej osoby, že určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže zisťovať, či nedošlo k zmene rozhodujúcich skutočností uvedených v žiadosti a spisovej dokumentácii,
 • záverečnú správu z prípravy. Takúto správu vám môže vypracovať subjekt, v ktorom ste absolvovali prípravu (Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako Dar, Referát poradensko - psychologických služieb ÚPSVaR alebo iné akreditované subjektyv). Cieľom je posúdiť zrelosť osobnosti žiadateľa, motívy, ktoré ho viedli k rozhodnutiu stať sa náhradným rodičom a i. Zákon predpisuje aj potrebný rozsah prípravy k pestúnskej starostlivosti, osvojeniu, či profesionálnemu vykonávaniu náhradnej rodinnej starostlivosti. SPDDD ÚaD ako nástroj na takúto prípravu efektívne využíva komplexný vzdelávací program PRIDE.

Po uzavretí vašej kompletnej dokumentácie bude vaša žiadosť postúpená na odbor sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo vašom krajskom meste. Tu budete evidovaný ako žiadateľ o niektorú z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti zapísaním do zoznamu žiadateľov.

Zoznam Úradov práce, soc. vecí a rodiny

3. KROK: Príprava

logo pride web Príprava sa realizuje prostredníctvom programu PRIDE. Ide o zážitkový program, ktorý sa opiera o emocionálnu stránku človeka a jeho zážitkové skúsenosti. Umožňuje dospelým spoznať svoje schopnosti, aby mohli účinne pomáhať deťom vyrovnať sa so svojou minulosťou, prijať prítomnosť a pripraviť sa na samostatnú budúcnosť. Základným princípom programu je presvedčenie, že hodnota rodinného života pre deti je veľmi dôležitá, a že dieťa sa plnohodnotne môže rozvíjať len v úprimnom a hlbokom vzťahu s dospelým – rodičom, ktorý zabezpečuje jeho potreby.  Tento názov je vytvorený zo začiatočných písmen slov (pride z angl. = hrdosť) :
Parent (Rodič)
Resources (Zdroje)
Information (Informácie)
Development (Rozvoj)
Education (Výchova)

Ako prebieha v praxi výcvikový program PRIDE?
Program PRIDE sa skladá z 30 hodín, rozdelených do 9 stretnutí, väčšinou 1x týždenne. Stretnutia sa realizujú skupinovo (10 - 15 účastníkov). Súčasťou sú aj 3 individuálne konzultácie, rozhovory vo vašom domácom prostredí. V celom procese sa vám venujú dvaja odborníci (skupinovo a tiež individuálne) a sprevádzajú vás zážitkovým procesom. Po ukončení výcviku a vzájomnom zhodnotení, vám bude udelený certifikát - potvrdenie, či ste pripravení a chcete prijať do svojej rodiny dieťa iných rodičov. Avšak ani po ukončení výcviku PRIDE nezostávate sami. Tréneri vám naďalej budú pomáhať pri príprave na prijatie dieťaťa a budú vám odbornou oporou aj po jeho prijatí.

PRIDE vám pomôže vidieť potreby detí a získať schopnosti, ako tieto potreby môžete naplniť. Keď sami uznáte, že chcete konať, nebojte sa a napriek všetkým pochybnostiam príďte na stretnutia. Veríme, že PRIDE vám pomôže rozhodnúť sa.

Program PRIDE sa vyvinul z dlhoročného projektu iniciovaného štátnymi i neštátnymi subjektmi venujúcimi sa otázkam starostlivosti o deti v štáte v Illinois v USA. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar tento program prijala a aplikuje ho pri starostlivosti o dieťa a jeho rodinu od roku 2002.

Kedy otvárame nové kurzy?
Bratislava - kontakt: Emília Bezáková - 0903 781 744
Košice - kontakt: Žaneta Repická - 0903 781 468
Prievidza - kontakt: Jana Kocanová - 0905 670 616
Nitra - kontakt: Katarína Minarovičová - 0910 964 949
Trnava - kontakt: Jana Martinkovičová - 0904 879 155
Banská Bystrica - kontakt: Beáta Šnapková - 0908 289 634
Dolný Kubín - Kontakt: Emília Bezáková - 0903 781 744

Ciele programu PRIDE:
1. Uspokojiť a naplniť všetky vývinové i špecifické potreby detí umiestnených v náhradných rodinách.
2. Posilniť a podporiť všetky rodiny okolo dieťaťa - biologickú, širšiu i náhradnú.
3. Zvýšiť kvalitu náhradnej rodinnej starostlivosti prostredníctvom efektívneho náboru, prípravy a tréningu, vzájomného hodnotiaceho procesu a sústavného rozvoja zručností náhradných rodičov.

Cieľovými skupinami programu PRIDE sú:
a.) náhradní rodičia -zlepšenie kvality ich pripravenosti na náhradné rodičovstvo,
b.) vychovávatelia a odborní pracovníci,
c.) biologickí rodičia detí - rozvoj ich rodičovských zručností.

4. KROK: Sprevádzanie

Svojpomocné skupiny

Je názov stretnutia náhradných rodičov, dobrovoľníkov a priateľov společnosti Úsmev ako dar, odborníkov v starostlivosti o dieťa v náhradnej rodine. Diskusiu skupiny vedú obvykle tréneri programu PRIDE, ak sa skupina nerozhodne inak. Dopredu si stanovíme ciele diskusie.

Obsahom diskusie je naplnenie aktuálnych potrieb účastníkov: 

 • pri zvládaní výchovných situácií a prejavov dieťaťa,
 • poradenstvo pri riešení legislatívnych problémov, s ktorými sa rodičia boria počas procesu zverovania dieťaťa do starostlivosti,
 • pri získavaní prvotných informácií o príprave rodičov, o potrebných krokoch, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sme sa mohli stať náhradným alebo profesionálnym rodičom,
 • sprevádzanie náhradných a profesionálnych rodičov,
 • podpora zvládania prekážok,
 • psychologické poradenstvo,
 • plánovanie víkendoviek,
 • vzdelávanie, odborné prednášky. 

Na skupinu si podľa potrieb pozývame odborníkov v starostlivosti o deti a využívaní nových foriem a metód v starostlivosti o prijaté dieťa. Je to vynikajúca príležitosť, ako sa dozvedieť nové možnosti, povzbudenia a informácie zadávaním mnohých otázok ľuďom, ktorí na ne poznajú odpovede priamo, keďže priamo pracujú v tejto oblasti, alebo poznajú tieto témy z vlastných skúseností.

Klub náhradných rodičov - Úsmev v Bratislave

 • Každú prvú stredu v mesiaci
 • Na Ševčenkovej ulici 21 v Petržalke, zastávka ŽST Petržalka
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 02/63815208-09

Klub náhradných rodičov - Úsmev v Trnave

 • Každá druhá sobota v mesiaci
 • V Trnavskom materskom centre v Trnave
 • Kontakt - Danka Pukancová - 0908 790 740, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Klub náhradných rodičov - Úsmev v Senici

 • Každý prvý piatok v mesiaci
 • V Materskom centre v Senici
 • Kontakt - Danka Pukancová - 0908 790 740, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Klub náhradných rodičov - Úsmev v Prievidzi

Svojpomocná skupina pre náhradných rodičov - Nitra

 • Raz za mesiac
 • Kontakt: Katarína Minarovičová - 0910 964 949, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Svojpomocná skupina v Košiciach

 • Každú tretiu sobotu v mesiaci o 15.00 hod
 • Na Brestovej ul. 19, Košická Nová Ves (poznámka: táto mestská časť sa nachádza na okraji Košíc, pri výpadovke na Michalovce. Keď odbočíte z hlavnej cesty vedúcej zo sídliska Dargovských hrdinov do Košickej Novej Vsi, dostanete sa ku kruhovému objazdu, na ktorom odbočíte doprava. Potom druhá odbočka doľava do cieľovej ulice, na ktorej konci sa nachádza zelený dom s číslom 19, kde Vás radi uvítajú so šálkou kávy)
 • Centrálny kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Poznámka: Na týchto stretnutiach je vždy zabezpečená aj starostlivosť dobrovoľníkov o deti rodín a manželov, pred stretnutím však treba nahlásiť počet a vek detí, s ktorými prídete, aby organizátori pre nich včas zabezpečili adekvátny program a dostatok dobrovoľníkov, môžete tieto údaje zaslať emailom na tento kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Pozvánka pre náhradných rodičov: Vzdelávacia streda v Nitre

Pozvánka pre náhradných rodičovVážení náhradní rodičia, srdečne vás pozývame na spoločné stretnutie s názvom VZDELÁVACIA STREDA dňa 18. apríla 2018 od 9:00 do 14:30 v priestorov Úsmev ako dar v Nitre. Témou stretnutia je Vzťahová väzba. Účasť je bezplatná. Starostlivosť o deti bude zabezpečená. Z organizačných dôvodov prosím o potvrdenie účasti najneskôr do 15.4.2018 na telefónnych číslach uvedených nižšie na plagáte. 

Čítať viac...

Pozvánka pre náhradných rodičov na svojpomocnú skupinu v Košiciach na tému Vzťahová väzba

svojpomocka ke februar2018

Milí priatelia. Pozývame Vás na ďalšiu svojpomocnú skupinu náhradných rodín, ktorá sa bude konať 17.2.2018 od 15:00 do 17:00 v Centre Dorka, Hemerkova 28, Košice.  Hosťom bude Mgr. Danka Pukancová. Téma: Vzťahová väzba. Je to jedna s veľmi dôležitých tém pre starostlivosť a porozumenie zložitosti mnohých detí, ktoré sú v náhradných rodinách. Tešíme sa na Vás.

Počas svojpomocnej skupiny bude zabezpečená starostlivosť o deti. Svoju účasť nám z organizačných dôvodov prosím nahláste vopred na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Ak viete o niekom, pre koho by bola táto téma užitočná, prosím posuňte mu túto informáciu. Ďakujeme. 

Víkendový pobyt náhradných rodín na Zlatej Idke bol ďalším dobrým krokom k posilneniu komunity náhradných rodičov na východe

20171125 vikendovka NR Zlata IdkaNáhradné rodiny so svojimi deťmi z východného Slovenska sa v termíne od 24.11 do 26.11.2017 zúčastnili víkendového pobytu v rekreačnom zariadení neďaleko Košíc na Zlatej Idke. Rodinné stretnutie bolo zamerané na vzdelávanie rodičov, s témou: Identita rómskeho dieťaťa. Akciu odborne viedla lektorka Mgr. Jolana Náterová. Pobytu sa zúčastnili náhradní rodičia a ich deti, ktoré sú pestúnskej starostlivosti, v osvojení alebo v profesionálnej rodine.

Čítať viac...

Pozvánka na víkendovku pre náhradné rodiny / 24. - 26.11. na Zlatej Idke

VikendovkaNR November 2017Vážení priatelia. Srdečne Vás pozývame na víkendovku náhradných rodín, ktorú pre Vás pripravujeme na 24. - 26.11. na Zlatej Idke. Pozvali sme skvelú lektorku Jolku Nátherovú, ktorá bude hovoriť na tému Identita Rómskeho dieťaťa. Veríme, že táto téma bude pre mnohých z Vás užitočná. Srdečne Vás na ňu pozývame.

Čítať viac...

Spoločné stretnutie ÚSMEVU s pracovníkmi oddelenia sociálno - právnej ochrany a sociálnej kurately ÚPSVaR Košice

child 1721906 1920Spoločné stretnutie pracovníkov Úsmevu so sociálnymi pracovníkmi odd. sociálno-právnej ochrany a soc. kurately pod vedením Mgr. Karola Hertélyho, vedúceho odd. SPODaSK, sa uskutočnilo v utorok 10. októbra 2017 v priestoroch Úradu práce, soc.vecí a rodiny v Košiciach na Žižkovej ulici. Odborný tím novovytvoreného Centra podpory náhradných rodín predstavil rozbiehajúci sa projekt na podporu a sprevádzanie NR a zároveň zdôraznil možnosť vzájomnej spolupráce.

Čítať viac...

Funny day – stretnutie náhradných rodín

Funny day septemberFunny day – stretnutie náhradných rodín  V sobotu 30.9.2017 sa v interiérovom zábavnom parku FUN- PARK v Košiciach stretli náhradní rodičia a ich deti. V čase od 10.00h do 13.00h si posedeli pri kávičke, aby znovu objavili spolupatričnosť s inými náhradnými rodinami, pokiaľ sa deti bavili na atraktívnom ihrisku pod dohľadom našich dobrovoľníkov. Úlohou odborného tímu podporného  centra pre NR bolo znovu spojiť staronové náhradné rodiny prostredníctvom neformálneho stretnutia.

Čítať viac...

Svojpomocná skupina pre náhradných rodičov v Košiciach

svojpomocka ke 2017 002

V sobotu, 21.10. 2017 v Centre Dorka v Košiciach sme začali prvú obnovenú Svojpomocnú skupinu pre náhradné rodiny z Košíc a okolia. Našim hosťom bola psychologička Mgr. Zuzana Janeková zo Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva, ktorá hovorila na tému Školská integrácia detí s poruchami učenia a správania. Sme vďační za mnoho užitočných odborných informácii a usmernení k tejto téme. 

Čítať viac...

Klub Náhradnýcn rodín v Prievidzi

foto klubV piatok, 23. januára, sa opäť konal pravidelný klub náhradných rodín z Prievidze a okolia. Stretnutia sa zúčastnilo 5 náhradných rodín a spolu 8 detí. Vďaka aktivitám, ktoré zaujali deti, mohli mať rodičia svoju „dospelácku“ chvíľku. Pre viaceré z rodín bol minulý rok náročný či už zdravotne, finančne alebo v súvislosti so zvládaním školských povinností detí.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.