Vzdelávanie

VZDELÁVANIE

Ponuka akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov:
 

PONUKA AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

1/ PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o dieťa v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti (Edukatívno – zážitkový program)
2/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove (Edukatívno – zážitkový program)
3/ PARTNER (Podpora – Akceptácia – Rozvoj – Tímovosť – Náklonnosť – Empatia - Rodina) – Edukatívno - zážitkový program na rozvoj zručností efektívnej výchovy a vzdelávania
4/ Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou (Edukatívno- zážitkový odborný program)

 

PROGRAM PRIDE – zážitkovo-vzdelávací program zameraný na prežívanie dieťaťa v náhradnej starostlivosti

1/ PRIDE – prípravný výcvik na náhradnú rodinnú starostlivosť
2/ PRIDE – prípravný výcvik na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
3/ PRIDE - Odborné vzdelávanie pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov a iných odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti
4/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove

 

NADSTAVBA Programu PRIDE

MODUL 1 - Základné východiská pre napĺňanie vývinových potrieb ohrozených detí
MODUL 2 - Využívanie výchovy na ochranu, starostlivosť a napĺňanie vývinových potrieb
MODUL 3 - Vývinové otázky týkajúce sa sexuality
MODUL 4 - Ako reagovať na znaky a symptómy sexuálneho zneužívania
MODUL 5 - Podporovanie vzťahov medzi deťmi a ich rodinami
MODUL 6 - Pracovať ako člen profesionálneho tímu
MODUL 7 - Podporovanie osobnej a kultúrnej identity detí
MODUL 8 - Podporovanie stálosti
MODUL 9 - Zvládanie špecifických situácií súvisiacich s náhradným rodičovstvom
MODUL 10 - Dopady závislostí od návykových látok na deti a rodiny
MODUL 11 - Pochopenie a podpora vývinu dojčiat a mladších detí
MODUL 12 - Pochopenie a podpora vývinu dospievajúcich

 
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU
 

OSTATNÉ KURZY, SEMINÁRE A ŠKOLENIA

Témy:

1/ Vzťahová väzba - základ
2/ Vzťahová väzba – pokročilí
3/ Teoretické východiská a praktické zručnosti v sociálnej práci s rodinou
4/ Vyhodnocovanie situácie v rodine (hodnotenie silných stránok a potrieb rodiny)
5/ Konferenčný model práce s rodinou, facilitačné zručnosti (Prípadová konferencia, Stretnutie rodinného kruhu a Restorative Practices)
6/ Tímová spolupráca v sociálnoprávnej ochrane
7/ Case manažment v soc.práci s rodinou
8/ Práca s ekomapou a genogramom
9/ Tvorba plánov sociálnej práce s rodinou
10/ Efektívna komunikácia s rodinou
11/ Terénná sociálna práca


 

Organizujeme konferencie a vzdelávacie semináre
Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať našim klientom, organizujeme počas roka viacero odborných konferencií a seminárov. Tieto podujatia sú určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujme pomáhať nám napĺňať našu myšlienku … aby každé dieťa malo rodinu. Konferencie a semináre nám slúžia aj pre sieťovanie rôznych subjektov na pomoc deťom a rodinám. Ich výstupy sú častokrát aj nápomocné pre legislatívne zmeny  alebo tvorbu zákonov v oblasti rodinnej politiky a náhradnej starostlivosti.

MOSTY V SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANE
Každý rok organizujeme pod záštitou predsedu NR SR odbornú konferenciu v Častej-Papierničke. Tejto konferencie sa zúčastňujú väčšinou riaditelia všetkých detských domovov na Slovensku, zástupcovia štátnej správy, samosprávy, minister práce, soc. vecí a rodiny SR, zástupcovia Ústredia práce, soc. vecí a rodiny, sociálny pracovníci a naši spolupracovníci. Cieľom konferencie je vytvárať priestor na odbornú diskusiu, výmenu skúseností v práci s dieťaťom v náhradnej starostlivosti a s jeho rodinou ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a v starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny. Súčasťou konferencie sú odborné worshopy a ich výsledky budú využité v prevencii vynímania detí z rodín, pri podpore návratu detí do rodinného prostredia a v skvalitňovaní systému náhradnej starostlivosti v ústavnej aj rodinnej forme. Súčasťou konferencie je slávnostný galavečer s ocenením vychovávateľov a zamestnancov detských domovov za ich dlhoročnú prácu s deťmi.

MOSTY K RODINE – regionálne konferencie
„Mosty k rodine” sú jednodňové konferencie, ktoré organizujeme v každom kraji  Slovenska. Základným cieľom regionálnych konferencií je SIEŤOVANIE. Náplňou konferencií je odborná diskusia a výmena praktických skúseností v sociálnej práci s rodinou, medzi odborníkmi v práci s rodinou, akademickými autoritami, praktikmi zo štátnej správy, akreditovaných subjektov a samosprávy. Vďaka konferenciám sa spoznávajú odborníci a organizácie, ktoré pracujú s rodinami, hľadajú spoločné cesty pomoci rodine, poukazujú na problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi vo svojom regióne.

SEMINÁR SUDCOV
Jedná sa o stretnutie sudcov, ktoré organizujeme v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR. Hlavným cieľom seminára je zlepšovanie a skvalitňovanie práce sudcov v rodinno právnej agende. Po šiestich rokoch sa nám v roku 2011 podarilo presadiť novelu vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy, ktorá začala na Slovensku platiť od septembra2011 a tá umožňuje začať činnosť rodinných súdov. Budú pod ňu spadať všetky spory v zmysle zákona o rodine. Považujeme za  úspech, že  sa táto vec stáva postupne realitou a sudcovia tak budú  mať možnosť profesionálne a  formou odbornej špecializácie  venovať sa spomínanej agende, s  ktorou súvisia  aj otázky rozvodu  manželov,   určenia otcovstva, ako aj adopcie detí, pestúnskej starostlivosti, nariadení vo veci ústavnej starostlivosti. Úsmev ako dar následne napomáhal aj pri vytvorení Asociácie rodinných sudcov, ktorá bude týchto sudcov združovať a ktorej hlavným cieľom bude v spolupráci s Justičnou akadémiou príprava vzdelávania pre nových rodinných sudcov.

Mosty k rodine 2013 už dnes v Košiciach

mosty 001Jeseň je na Úsmeve čas odborných seminárov a konferencií. Aj tento rok pripravujeme naše regionálne konferencie Mosty k rodine. Hlavnou témou regionálnych konferencií Mosty k rodine tento rok bude „250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – AKO ĎALEJ?“ Každá konferencia bude mať aj svoje špecifické témy, ktoré trápia jednotlivé regióny.

Čítať viac...

„250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – AKO ĎALEJ??“

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si Vás dovoľuje pozvať na 8. ročník konferencie Mosty k rodine, ktorá sa uskutoční dňa 10.10. 2013 o 09:00 hod. v priestoroch Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave.


Hlavnou témou konferencie je „250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – AKO ĎALEJ??“ Konferencia sa koná pod záštitou Generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča.
Pri príležitosti 250.výročia založenia prvého „detského domova“ na území Slovenska je cieľom konferencie pohľad do budúcnosti v starostlivosti o ohrozené deti a výmena skúseností a poznatkov v oblasti starostlivosti o deti vyrastajúce mimo svojej  pôvodnej rodiny z pohľadu odborníkov pracujúcich v rôznych oblastiach v rámci bratislavského, nitrianskeho a trnavského kraja.  
Program konferencie    
8:00 – 9:00    prezentácia účastníkov
9:00 - 11:30    prednášky v pléne
11:30 – 12:15    obed formou bufetových stolov
12:15 – 14:15    workshopy
14:15 – 14:30    záver konferencie, výstupy

Tematické okruhy konferencie:
•    Starostlivosť o deti mimo vlastnej rodiny z pohľadu rôznych štátnych inštitúcii, neziskových organizácii, miest a samospráv
•    Praktické otázky sociálnej práce s rodinou
•    Inovatívne prístupy a súčasné trendy v starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny

V rámci konferencie je možná Vaša aktívna účasť. V prípade záujmu, oznámte tak v návratke, ktorú prosíme zaslať poštou na našu adresu alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  najneskôr do 13.9.2013. V prípade pasívnej účasti prosíme zaslať priloženú návratku poštou na našu adresu alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 27.9.2013. V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 02/638 15 208-9, 0903 781 779, alebo na vyššie uvedený mail.
Účastnícky poplatok 13,- € prosíme uhradiť na č. účtu 4040029-105/3100, VS: 1010  (Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie, pitný režim, režijné náklady).
Tešíme sa na Vašu účasť.
                        Mgr. Emília Bezáková        

Konferencia Prenatálne dieťa 7

foto uvodVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Katedra a  Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov organizujú konferenciu s medzinárodnou účasťou PRENATÁLNE DIEŤA 7 na tému "Vzťahová väzba a násilie“. Konferencia sa uskutoční 11. a 12. júna 2013 vo vzdelávacom stredisku KASKÁDY pri Galante.

Čítať viac...

Nové číslo odborného časopisu Mostykrodine.sk

mostykrodine kriza rodin 2012 titulka 001Či tomu veríme alebo nie, slová rodina a manželstvo strácajú nielen na Slovensku svoju váhu. Na túto tému bolo urobených už množstvo výskumov a všetky sa zhodujú v jednom: rapídne klesá počet sobášov, naopak, neprestajne stúpa počet rozvodov, s čím súvisí aj počet detí narodených mimo manželstva. Štatistov zaujíma počet narodených detí, ale to, do akých rodín sa deti rodia, je už druhoradé.

Čítať viac...

Zvýši sa šanca detí na návrat do rodín?

mosty v socialnopravnej ochrane 004Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane, ktorú spoločnosť Úsmev ako dar usporiadala už po 12. krát, spojila predstaviteľov verejnej správy, zástupcov akademickej obce a pracovníkov detských domovov. Bilancovalo sa, no predovšetkým sa formovala vízia nových služieb pre ohrozené deti.

Čítať viac...

Mosty k rodine v Košiciach

mosty KE 2012 001Regionálna konferencia Mosty k rodine 2012 za košický a prešovský kraj priniesla tohto roku – podobne ako v Bratislave a v Banskej Bystrici tému problematiky detí s poruchami správania v rodine a v systéme náhradnej starostlivosti. V Hoteli Yasmín sa dňa 23.októbra stretlo vyše 130 účastníkov  - odborníci pracujúci v sociálnej oblasti, psychiatri, psychológovia, zástupcovia verejnej správy, riaditelia a pracovníci detských domovov.

Čítať viac...

Začali sa Mosty k rodine

mostykrodine ba 2012 07Konferencia Mosty k rodine 2012 otvorila citlivú problematiku detí s poruchami správania v rodine a v systéme náhradnej starostlivosti. 9.októbra sa na pôde historickej budovy NR SR diskutovalo o deťoch s poruchami správania. 150 účastníkov malo možnosť vypočuť si 13 konferenčných príspevkov a zúčastniť sa troch workshopov, ktoré danú tému osvetľovali z rôznych perspektív.

Čítať viac...

Kríza rodín na Slovensku nie je už iba za dverami

Kríza rodín na SlovenskuBratislava, 14.2.2012 - V priestoroch Národnej rady SR sa 14. februára 2012 pod záštitou jej predsedu Pavla Hrušovského konala odborná konferencia na tému - Rodina a rodinná politika na Slovensku. K najviac diskutovaným problematikám patrili otázky rodiny ako základu spoločenstva, ďalej čoraz častejšie krízy v rodinách, zvyšujúci sa počet rozvodov, ako aj to, že stále viac detí sa rodí do nemanželských zväzkov.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.