Я студент з України і мені потрібна допомога

Na základe mnohoročných skúseností uvedomujeme, že cesta von z chudoby a k úspešnému začleneniu do života vedie cez vzdelanie. Mnoho detí však v oblasti vzdelávania nemá rovnaké šance. Preto od júna 2021 do konca tohto roka realizujeme pre deti z rodín  v kríze, ohrozených chudobou, sociálnym vylúčením a  pre deti a mládež z centier pre deti a rodiny (ďalej CDR a predtým detské domovy) v Banskobystrickom kraji  projekt s názvom „Vzdelanie je budúcnosť“. Úspešné absolvovanie základnej a strednej školy dáva týmto mladým šancu na zamestnanie, ktoré ich bude baviť a napĺňať a na následné plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. Cieľom projektu je zabezpečiť kontinuitu vzdelávania pre deti z rodín ohrozených chudobou, sociálnym vylúčením a pre deti a mládež z CDR. Ich znevýhodnenie sa protipandemickými opatreniami ešte zvýraznilo – absencia pravidelnej školskej dochádzky, nedostatočné internetové pripojenie alebo jeho absencia znemožnili týmto deťom udržať vo vzdelávaní krok so svojimi rovesníkmi. Tieto skupiny detí zároveň nemali pri sebe dospelých, ktorí by mali dostatočné vzdelanie či kapacitu pomôcť pri domácej výučbe. Študenti nemali možnosť absolvovať odborné praxe, naučiť sa ako sa uchádzať o zamestnanie, absolvovať poradenstvo pri výbere kariérneho smerovania či dozvedieť sa o povinnostiach po ukončení strednej školy. V rámci projektu sa nám podarilo pre 35 detí a mladých vytvoriť bezpečný priestor, ktorý im umožnil dohnať učivo, získať nové zručnosti a pripraviť ich na vstup do dospelosti.

V projekte sme sa zamerali najmä na zabezpečenie programu doučovania – čiže nábor, výber a zaškolenie dobrovoľníkov, ktorí deti doučujú. Doučovanie prebieha najmä online formou, aby sa zaistila kontinuita aj v prípade karantény a pod. Na uvítacích  stretnutiach sme sa všetci navzájom zoznámili, prostredníctvom jednoduchých hier sa dobrovoľníci a deti mohli lepšie spoznať. S rodinami bolo potrebné riešiť aj rôzne technické problémy a zabezpečenie online doučovania. Podarilo sa nám v tejto oblasti nadviazať spoluprácu aj s Centrom dobrovoľníctva, veríme teda, že doučovanie bude naďalej pokračovať aj po ukončení projektu. 

Pri aktivitách sme nezabudli sa ani na študentov stredných škôl – mladých ktorí sa pripravujú na odchod z centra pre deti a rodiny. Počas troch víkendových pobytov sme im prostredníctvom zážitkových aktivít, neformálneho vzdelávania, rôznych hostí a lektorov sprostredkovali  skúsenosti, o ktoré prišli. Zamerali sme sa hlavne na praktické zručnosti v oblasti hľadania zamestnania, sebapoznávanie, zlepšenie komunikačných a sociálnych zručností. Naplánovaných bolo až päť víkendových pobytov, avšak epidemiologická situácia nás donútila zostávajúce pobyty presunúť do online formy.  

Keďže cieľom projektu bolo zmierniť znevýhodnenie a kvalitné vzdelávanie vyžaduje aj pomôcky pre výučbu, pre 100 žiakov a študentov z rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením sme zabezpečili školské pomôcky pre plnohodnotný vstup do školského roka. Každé dieťa dostalo balík školských pomôcok podľa veku. 

Sme veľmi vďační za šikovných dobrovoľníkov, keďže ich činnosť je pri doučovaní kľúčová. Projekt je realizovaný s podporou Nadácie SPP, vďaka ktorej sme  mohli prispieť k lepšej budúcnosti pre detí a mladých.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.