Я студент з України і мені потрібна допомога

Dobrovoľníci Anjelského programu SPDDD Úsmev ako dar z celého Slovenska sa stretnú 23.-25. marca 2012 v rekreačnom stredisku Záruby v Smoleniciach, aby načerpali nové vedomosti a zručnosti pri práci s deťmi v detských domovoch a v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Ďalších 85 dobrovoľníkov, prevažne študentov stredných a vysokých škôl, absolvuje tento víkend nadstavbový vzdelávací program, ktorý mladým „anjelom“ poskytne základné vzdelanie v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce. Zážitkovou formou objavia svoje individuálne kvality, ktoré môžu využívať pri dobrovoľníckej práci s deťmi.

Tento ročník Anjelskej akadémie bude výnimočný aj tým, že okrem prednášok, workshopov, indoorových a outdoorových aktivít pod vedením lektorov „Úsmevu“, si pre dobrovoľníkov pripravila prednášku aj pani Rebecca Lueppen, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia, na tému dobrovoľníctva v komerčnej sfére. Nadácia Volkswagen Slovakia sa v roku 2012 stala partnerom Anjelskej akadémie, čím pomáha SPDDD Úsmev ako dar napĺňať jej hlavnú misiu: dať deťom v nariadenej ústavnej starostlivosti a ohrozeným deťom šancu na plnohodnotný a dôstojný život.

„Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku si je spoločnosť Volkswagen Slovakia vedomá svojej zodpovednosti nielen voči vlastným zamestnancom, ale aj voči ľuďom v tejto krajine. V roku 2008 bola preto založená verejnoprospešná organizácia Nadácia Volkswagen Slovakia. Jej cieľom je sprístupniť vzdelanie čo najširšej verejnosti, pretože práve vzdelanie je kľúčom k pokroku a k osobnému rozvoju. Nadácia podporuje inovatívne vzdelávacie koncepty a rada by sa stala iniciátorom myšlienok orientovaných na budúcnosť a sprievodcom pri ich realizácii,“ hovorí Rebecca Lueppen, M.A.

Hlavným cieľom anjelskej akadémie je prostredníctvom odborného a profesionálneho vzdelávania vytvoriť lepšie podmienky pre fungovanie existujúcich dobrovoľníckych tímov, a tým skvalitniť ich prácu. So spoločnosťou spolupracuje viac ako 500 dobrovoľníkov. V minulom roku (2011) zorganizovali „anjeli“ pre deti spolu 890 jednodňových aktivít, 33 viacdňových aktivít a 29 pobytových podujatí.

Aká bude konkrétna náplň tejto Anjelskej akadémie?
o Získavanie vedomostí v oblasti špecifických potrieb u znevýhodnených detí a mládeže
o Odborné vzdelávanie v oblasti špeciálnych terapeutických techník
o Interaktívna práca so skupinou
o Interaktívna práca s dvojicou
o Interaktívna práca s jednotlivcom
o Nácvik komunikačných zručností
o Nácvik sociálnych zručností
o Nácvik sociálnych kompetencií
o Nácvik vedenia skupiny
o Spätná väzba
o Sebaskúsenostný zážitok
o Vizualizácia vzdelávacieho procesu a aktivít
o Interaktívne hry a aktivity
o Indoorové a outdoorové techniky na utuženie väzby
o Nové možnosti vzdelávania – príprava na povolanie

Prečo treba dobrovoľníkov vzdelávať?
„Dobrovoľník tu má možnosť nadobudnúť určité zručnosti, ktoré využije nielen pri práci s deťmi či inými klientmi, ale aj pre uspokojenie vlastných potrieb, čo ho ďalej motivuje. Získa istotu v dobrovoľníckej oblasti a stáva sa tak určitým ′profesionálom′. Kvalitná príprava sa prejaví v kvalite praxe. A o to nám ide,“ vysvetľuje jeden z lektorov, Bc. Michal Lipovský.

Anjelský program má v spoločnosti Úsmev ako dar už viac ako 20-ročnú tradíciu a je jedným z jej programových pilierov. „Anjeli“ navštevujú deti v detských domovoch, v náhradných rodinách a v rodinách v kríze, zmysluplne im vypĺňajú voľný čas, pomáhajú im s učením, organizujú pre ne výlety či tábory. Okrem vonkajšej stránky má ich pomoc aj vnútornú, intímnejšiu, no nemenej dôležitú stránku, a to vytváranie pevných vzťahových väzieb. Takéto vzťahy ponúkajú deťom vyrastajúcim mimo svoju biologickú rodinu pozitívny príklad pre ich ďalšiu spoločenskú interakciu a stávajú sa aj „liečivým prostriedkom“ ich emocionálnych zranení.

„Anjelský program je efektívnym nástrojom na prevenciu sociálno-patologických javov u ohrozenej skupiny detí a mládeže. Anjeli pomáhajú deťom zmysluplne tráviť voľný čas, sú pre nich príkladom zdravého spôsobu života. Dobrovoľník – Anjel je pre dieťa v detskom domove či v krízovej rodine kamarátom, dôverníkom, radcom v ťažkých chvíľach,“ sumarizuje Katarína Hlavandová, ktorá Anjelský program v Úsmeve ako dar vedie.

Mediálny servis: Mgr.art Slavka Liptáková, ArtD.; mobil: 0910 781 775,

Partner Anjelskej akadémie 2012:

Partner akadémie

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.