Я студент з України і мені потрібна допомога

Košice, 26.10.2007 – Na Hemerkovej ulici č. 28 v Košiciach sa v polovici minulého roka začali diať zmeny. Poviete si, nebývam tam, neviem kde to je, neriešim to. Na spomínanej ulici sa však rekonštrukciou objektu zabezpečí priestor pre každého z Vás.

DORKA – centrum na obnovu rodiny charakterizuje svojim názvom, význam zariadenia, ktoré bude pozostávať z troch častí. V prvej etape, ktorú sme otvorili 26.10.2007 bude priestor 14 občanov, mladých dospelých z detských domovov, ktorí sa v Domovskom vzdelávacom centre budú pripravovať na samostatný život a získavať sociálne zručnosti. V domove pre osamelých rodičov budú ubytované 4 rodinky, v ktorých bude prebiehať sanácia a príprava na osamostatnenie. Charakter zariadenia je jedinečný na Slovensku, nakoľko spája cieľové skupiny a rieši komplexne sociálnu situáciu. Umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje sa so širšou rodinou a umožňuje prijať početnejšiu rodinu.

Krízové stredisko, ktoré bude mať kapacitu 8 detí umiestnených v diagnostickej skupine a ďalších 10 detí bude v profesionálnych rodinách v celom Košickom kraji. Prioritou bude dočasné vyňatie dieťaťa a úprava pomerov v rodine, aby sa dieťa do nej mohlo čo najskôr vrátiť, prípadne mu hľadať rodinu náhradnú. Krízové stredisko je pripravené prijať aj mamičku s dieťaťom v ohrozenej situácii, núdzi na dočasné vyriešenie.

Centrum bude slúžiť pre občanov , ktorí sú v ťaživej sociálnej situácii, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní prijímať podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre zmenu svojej sociálnej situácie, t.j. pracovať, podieľať sa na zmenách vo svojom živote a vnútornom prehodnotení v prístupe k životu.

Centrum ponúka aj externé služby pre rodiny a občanov ktorí potrebujú sociálne poradenstvo, psychologickú starostlivosť a sprevádzanie. Služby sú určené aj pre rodiny, ktoré majú deti s problémovou dochádzkou do školy, záškoláctvom, vo výchove ako aj v starostlivosti o deti s poruchami správania, hyperaktivitou a celým radom ďalších problémov vo výchove. Súčasťou Centra DORKA je školiace stredisko, ktoré poskytuje stretávania rodičov, nácvik rodičovských zručností a výmenu skúsenosti pri výchove detí a mládeže, ktorá je často v tejto dobe nagatívnych vplyvov pre rodinu nesmierne náročná.

Do zariadenia sa dostane občan, rodina, s ktorým sa pracuje na tejto zmene už teraz, pred nástupom do zariadenia, pretože sa jedná o proces dlhodobý. Priestory nebudú slúžiť, len ako ubytovanie pre tých, ktorým vyhovuje „systém nepracovať a mať sa.“ Bude to prostriedok na preklenutie nepriaznivej situácie. Už pred príchodom do zariadenia sa s klientom bude plánovať jeho odchod. Za poskytovanie sociálnych služieb si budú klienti podľa možností a príjmu platiť, nič nedostanú „zadarmo“, spolupodieľať sa budovaní centra, jeho zušľachťovaní a udržiavaní.

V mestskej časti sídliska KVP spúšťame centrum, ktoré svojou myšlienkou presiahne hranice mestskej časti, mesta, kraja a bude nadregionálnou pýchou a prezentáciou v búraní bariér medzi ľuďmi a príkladom ako pracovať s rodinou. Ďakujeme aj touto cestou všetkým, podporcom, predstaviteľom štátnej správy, samosprávy, sponzorom a Bohu známym ľuďom.

ĎAKUJEME za všetky deti, ktoré budú môcť vyrastať a tešiť sa zo života s rodičmi a nebudú musieť byť odňaté od rodičov len kvôli tomu, že nemajú kde bývať.

Autor: Stanislava Hunyadiová

Foto: Katarína Birošová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.