Я студент з України і мені потрібна допомога

Každá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť.  Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonka. Podeľte sa o svoj potenciál a obohaťte seba i druhých. Príďte 22. – 23.11. 2013 do Ružomberka, kde sa bude konať školenie koordinátorv Stretnutie rodinného kruhu.

 

  • Mali ste možnosť žiť život v rodine?
  • Veríte v jej nenahraditeľný význam v živote človeka?
  • Veríte v hodnotu rodiny a v silu vzťahu?
  • Máte skúsenosť s tým, akou podporou  môže byť široká rodina a jej spriaznené duše?
  • Myslíte si, že by mali mať všetky deti z ohrozených rodín možnosť vyrastať pri svojich blízkych, a nie pri neznámych ľuďoch v inštitúciách?
  • Chceli by ste pri tom niektorému dieťaťu, niektorej rodine pomôcť?
  • Vedeli by ste obetovať niekoľko hodín svojho života a dať šancu konkrétnemu dieťaťu, konkrétnej rodine žiť naďalej spolu a v bezpečí?

Ak ste si odpovedali na každú otázku Áno, ste náš človek.

Pomôžte nám  vytvoriť podpornú sieť okolo ohrozenej rodiny. Vaša ľudská zrelosť, viera, že život v rodine je dar, vaša otvorenosť a pripravenosť poskytnúť podporu, váš rešpekt a uznanie dôstojnosti každého človeka sú predpoklady, ktoré sa  môžu stať rozhodujúcim momentom v živote konkrétneho  dieťaťa a jeho  rodiny.

Budeme poctení, ak sa pridáte ku skupine našich odborných a dobrovoľných spolupracovníkov a stanete sa poslom nádeje pre život detí v rodinnom kruhu.

Účasť na školení je 15 Eur, platí sa na mieste.

Prihlásiť sa môžete cez tento online formulár do 13. novembra 2013:

https://docs.google.com/forms/d/1iPtSQCMzTvsm9V9D9uCez5Y_KjLX1voVb_IMaoNHY_4/viewform

Všetky podrobnosti poskytneme a na Vaše otázky vďačne zodpovieme emailovej adrese , príp. telefonicky na čísle 0903 781 775.


 

Inovatívny spôsob práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami predstavuje model Stretnutia rodinného kruhu.

{slide=Čo je Stretnutie rodinného kruhu?}

•     Stretnutie rodinného kruhu (SRK) je stretnutím širokej rodiny, všetkých blízkych a podporných osôb v záujme ohrozeného dieťaťa.  
•     Je efektívnou súčasťou sociálnej práce s rodinou, modelom práce, ktorý posilňuje rodinné väzby a využíva potenciál širokého príbuzenstva, či iných ľudí spätých so životom dieťaťa.
•    Stretnutie pripravuje a zvoláva nezávislý koordinátor, ktorý pomáha rodinnému kruhu dosiahnuť zhodu v spoločnom pláne riešenia, no do procesu rozhodovania nezasahuje.
•    Rodina a jej podporná sieť si spoločne stanoví plán riešenia problémovej situácie v prospech dieťaťa a prevezme na seba  takú  časť úloh, akú dokáže zvládnuť.
•    Model SRK rešpektuje a využíva aj  kompetenciu sociálneho pracovníka. Ten  potvrdzuje spoločný plán riešenia a zabezpečuje úlohy, ktoré mu z plánu vyplývajú.

Filozofia Stretnutia rodinného kruhu vychádza z presvedčenia, že rodina a jej podporná sieť pozná svoju situáciu najlepšie, vníma a vidí konkrétne riziká, ale aj možnosti ich riešenia. Dokáže vytvoriť bezpečný plán pre dieťa v jej strede  a rozdeliť si úlohy podľa vlastných možností. Zvonku potrebuje často len podnet, povzbudenie, pomoc pri znovu nadviazaní pretrhnutých rodinných vzťahov a vytvorení nových podporných väzieb.

„Rodina potrebuje zvonku často len podnet, povzbudenie, pomoc pri znovu nadviazaní pretrhnutých rodinných vzťahov a vytvorení nových podporných väzieb.“

{slide=Ako Stretnutie rodinného kruhu prebieha?}

• Príprava procesu SRK– nezávislý koordinátor vyhľadá všetky blízke vzťahové osoby dieťaťa, osloví kompetentných profesionálov a odborníkov, absolvuje individuálne prípravné stretnutia
 
• Stretnutie rodinného kruhu

Poskytnutie informácií – stretnutie rodiny a jej blízkych osôb s pozvanými profesionálmi pracujúcimi s dieťaťom, ktorí zúčastneným objasnia podstatu a súvislosti jeho ohrozenia. Prípadový sociálny pracovník zadefinuje minimálne požiadavky, ktoré musí plán rodinného kruhu obsahovať, aby sa pre dieťa zaistilo adekvátne a bezpečné riešenie.

Rodinná rada – dôverný čas pre rodinu a blízke osoby, kedy spoločne, na základe porozumenia situácie dieťaťa, vytvárajú  konkrétny a komplexný plán riešenia problému a rozdeľujú si úlohy
Odsúhlasenie plánu – prípadový sociálny pracovník a koordinátor sa vracajú do rodinného kruhu, ktorý im predstaví svoj plán riešenia a v prípade, že zohľadňuje požiadavky bezpečia dieťaťa a zahŕňa podmienky sociálnoprávnej ochrany, sociálny pracovník plán odsúhlasí ako záväzný a pre dieťa určujúci

• Uskutočnenie plánu – rodina a blízke osoby realizujú jednotlivé úlohy, ktoré na seba prevzali, časť úloh môže byť plánom delegovaná na profesionálov.

• Hodnotiaci proces – rodinný kruh sa po istom čase opäť stretáva, aby vyhodnotil zrealizované kroky a posilnil svoju motiváciu pokračovať v stanovenom pláne, v prípade potreby ho spoločne korigoval

{slide=Kedy je vhodné využiť Stretnutie rodinného kruhu?}

• Keď je ohrozené bezpečie a zdravý vývin dieťaťa
•  Keď hrozí vyňatie dieťaťa z jeho prirodzeného rodinného prostredia a následné umiestnenie do detského domova alebo iného zariadenia . alebo keď boli dieťaťu uložené výchovné opatrenia
• Keď je dieťa umiestnené v detskom domove a úprava rodinných pomerov by umožnila jeho návrat
• Keď sa vytvára individuálny plán práce s dieťaťom a sociálny plán práce s dieťaťom a jeho rodinou
• Keď dieťa v náhradnej starostlivosti nemá podporovaný a udržiavaný kontakt so svojou rodinou a inými blízkymi osobami
• Keď rodina alebo zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, potrebuje urobiť dôležité rozhodnutie ohľadom ďalšej budúcnosti dieťaťa
• Keď je potrebné posilniť súdržnosť rodiny v záujme dieťaťa
• V akejkoľvek záťažovej situácii, ktorou rodina prechádza, a ktorá negatívne ovplyvňuje stav dieťaťa

{slide=Základné črty Stretnutia rodinného kruhu:}

•    V tradičnom prístupe, v ktorom kľúčovú úlohu zohráva sociálny pracovník, presúva model Stretnutia rodinného kruhu zodpovednosť za hľadanie východísk na rodinný kruh.
•    Takýto prístup odhalí silné stránky rodiny a zaručí, že pomoc pre dieťa bude vychádzať z bezprostrednej znalosti problému. Bude odrazom jeho skutočných potrieb.
•    Nenahrádza rolu sociálneho pracovníka, ale odbremeňuje ho tým, že aktivizuje potenciál rodinnej a podpornej siete okolo dieťaťa.
•    Dieťaťu prospieva, keď sú  vzťahy medzi dôležitými dospelými z jeho sveta založené na rešpekte a vzájomnej spolupráci. Stretnutie rodinného kruhu tomu prirodzenou cestou napomáha.

„Ak máte vo svojej blízkosti alebo vo svojej starostlivosti dieťa, ktorému chcete pomôcť a forma Stretnutia rodinného kruhu Vás oslovila, neváhajte nás kontaktovať. Radi s vami v diskrétnosti preberieme vhodné kroky.“

{/slides}

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.