Я студент з України і мені потрібна допомога

PONUKA AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

1/ PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o dieťa v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti (Edukatívno – zážitkový program)
2/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove (Edukatívno – zážitkový program)
3/ PARTNER (Podpora – Akceptácia – Rozvoj – Tímovosť – Náklonnosť – Empatia – Rodina) – Edukatívno – zážitkový program na rozvoj zručností efektívnej výchovy a vzdelávania
4/ Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou (Edukatívno- zážitkový odborný program)

 {slide=1/PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o dieťa v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti / Edukatívno – zážitkový program)}

Číslo akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:  1054/2013-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania:   Aktualizačné
Forma kontinuálneho vzdelávania: Prezenčná

Rozsah vzdelávacieho programu: 50 vyučovacích hodín (10 seminárov po 5 vyučovacích hodín, resp. podľa dohody vo vyučovacích blokoch min. však 5 seminárov  po 10 vyučovacích hodín)

Počet možných získaných kreditov: 10 kreditov za absolvovanie vzdelávania, 3 kredity za absolvovanie záverečnej skúšky

Cieľ a zámer programu: Program reaguje na požiadavku z praxe a je zameraný na emocionálne prežívanie a postoj tých, ktorí sa starajú o dieťa niekoho iného. Vedie účastníkov k pochopeniu potrieb dieťaťa cez empatiu a vcítenie sa do jeho prežívania. Rozvíja zručnosť pozitívnej komunikácie so samotným dieťaťom a jeho rodinou. Zámerom vzdelávacieho programu je zefektívniť výchovu a starostlivosť o deti v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti prostredníctvom rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v nasledovných piatich kategóriách špecifických kompetencii, nevyhnutných pre podporu zdravého vývinu týchto detí:

 1. kompetencie na ochranu a starostlivosť o dieťa,
 2. kompetencie na napĺňanie vývinových potrieb detí a identifikovanie vývinových oneskorení,
 3. kompetencie na podporu vzťahu dieťaťa s jeho biologickou rodinou,
 4. kompetencie na vytváranie bezpečného prostredia a trvalých vzťahov pre dieťa,
 5. kompetencie na tímovú spoluprácu.

 Profil absolventa: Po absolvovaní vzdelávacieho budú účastníci:

 • poznať špecifické kompetencie a úlohy pedagogických a odborných zamestnancov, biologických rodičov a náhradných rodičov pri výchove a vzdelávaní dieťaťa a ich vzájomnú prepojenosť,
 • rozumieť významu rodiny, podpory rodinných vzťahov a výchovy k rodičovstvu pri efektívnej výchove a vzdelávaní dieťaťa oddeleného od svojej rodiny,
 • mať prehľad o spôsoboch, ako spoznať rodinné vzťahy a podporovať rodinu,
 • poznať metódy efektívnej výchovy zameranej na rozvoj osobnosti a potenciálu dieťaťa a poznajú dôvody odmietania fyzických trestov v náhradnej starostlivosti,
 • rozumieť významu bezpodmienečného prijatia pre sebahodnotu dieťaťa,
 • poznať špecifické vývinové potreby detí v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti,
 • vedieť rozpoznať vývinové oneskorenia a vhodne reagovať,
 • poznať indikátory týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania a psychického týrania a vie ako tieto skúsenosti ovplyvňujú vytváranie vzťahovej väzby a tým aj celkový vývin dieťaťa,
 • poznať kategórie a typy strát, reakcie na stratu a faktory, ktoré ovplyvňujú prežívanie straty vyplývajúcej z odlúčenie od rodiny,
 • vedieť, ako pomôcť dieťaťu vyrovnať sa s pocitmi straty z odlúčenia od rodiny,
 • vedieť, ako podporovať sebahodnotu dieťaťa zdôrazňovaním silných stránok a podporovaním pozitívneho vedomia identity, minulosti, kultúry a hodnôt,
 • rozumieť koncepcii stability pre deti a uvedomuje si, že deťom v dočasnej forme náhradnej starostlivosti sú ohrozené absenciou trvalých celoživotných vzťahov,
 • poznať svoje silné stránky a rozvojové potreby pri plnení úlohy pedagogického a odborného zamestnanca.

Cieľová skupina alebo pre koho je program určený: Program je zmysle §42 ods.4 písm. d/zákona určený pre pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov:

–          učitelia
–          vychovávatelia
–          liečební pedagógovia
–          sociálni pedagógovia
–          psychológovia

Termín konania: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto konania: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar, alebo podľa požiadaviek záujemcov, na území celého Slovenska. V prípade záujmu inštitúcie alebo organizácie o vyškolenie viacerých záujemcov je termín aj miesto kurzu dohodou.

Odborný garant: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Poplatok za vzdelávací program: 150,- € za absolvovanie vzdelávania, 40,- € za absolvovanie záverečnej skúšky. Pri objednávke vzdelávania pre uzatvorené skupiny (min. 10 osôb) je možné stanoviť cenu dohodou .

 Prihláška:  Registrovať sa môžete online priháškou tu https://docs.google.com/forms/d/1lgt_MbwMKmtIKIUnKpHpcfGLner3D6XrRC_CWemNBxw/viewform

Kontakt: Mgr. Zuzana Okálová, tel.: 0903 781 775, e-mail: 

 {slide=2/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove (Edukatívno – zážitkový program)}

Číslo akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:   969/2013-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania:   Inovačné
Forma kontinuálneho vzdelávania:   Prezenčná

Rozsah vzdelávacieho programu:   70 vyučovacích hodín (7 seminárov po 10 vyučovacích hodín)

Počet možných získaných kreditov:  14 kreditov za absolvovanie vzdelávania, 3 kredity za absolvovanie záverečnej skúšky

Cieľ a zámer programu:  Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove je mimoriadne dôležitou súčasťou výchovného a vzdelávacieho procesu detí v detskom domove, ktorý môže ovplyvniť nielen socializáciu dieťaťa, rozvinutie jeho schopností, talentu, spracovanie strát, krívd, negatívnych zážitkov, ale i pomôcť vytvoriť predpoklady pre vybudovanie zdravých bezpečných vzťahových väzieb pre budúcnosť. Program reflektuje požiadavku pripraviť pedagogických a odborných zamestnancov zamestnancov detských domovov na individuálnu prácu s dieťaťom a získať všetky zručnosti potrebné na  prípravu individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Zámerom vzdelávacieho programu je nadobudnutie, resp. posilnenie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  detských domovov, krízových stredísk, reedukačných detských domovov, diagnostických centier, potrebných pre efektívnu prácu s dieťaťom umiestneným do inštitúcie.

Cieľom je zdokonalenie nadobudnutých kompetencií, ktoré sú  založené na:

 • potrebe posilňovania sebavedomia a identity dieťaťa, posilňovanie jeho sebahodnoty cez „pozitívne vyjadrenia“, pocitu spolupatričnosti dieťaťa, jeho jedinečnosti a kontroly nad jeho vlastným životom,
 • poznaní a pochopení potreby vzťahovej väzby, vytvorení pripútania, faktorov spomaľujúcich rast a vývin dieťaťa (genetické alebo vrodené a prenatálne faktory, telesné zanedbávanie, telesné týranie, sexuálne zneužívanie, emocionálne týranie a zanedbávanie, nehody a zranenia, nevhodné vzory správania)
 • poznaní kľúčových zložiek paralelného plánovania (zabezpečenie stálosti, otvorenosť voči biologickým rodičom, intenzívne služby pre biologickú rodinu, stretnutia dieťaťa s biologickou rodinou, plán „znovuzjednotenia“ rodiny a alternatívny plán zabezpečenia stálosti)
 • schopnosti analyzovať príčiny krízy a stanoviť životné ciele dieťaťa,

Cieľová skupina alebo pre koho je program určený: Program je zmysle §42 ods.4 písm. d/zákona určený pre pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov:

–          učitelia
–          vychovávatelia
–          liečební pedagógovia
–          sociálni pedagógovia

Termín konania: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto konania: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar, alebo podľa požiadaviek záujemcov, na území celého Slovenska. V prípade záujmu inštitúcie alebo organizácie o vyškolenie viacerých záujemcov je termín aj miesto kurzu dohodou.

Odborný garant: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Poplatok za vzdelávací program: 200,- € za absolvovanie vzdelávania, 40,- € za absolvovanie záverečnej skúšky. Pri objednávke vzdelávania pre uzatvorené skupiny (min. 10 osôb) je možné stanoviť cenu dohodou .

Prihláška: Registrovať sa môžete online priháškou tu https://docs.google.com/forms/d/1lgt_MbwMKmtIKIUnKpHpcfGLner3D6XrRC_CWemNBxw/viewform

Kontakt: Mgr. Zuzana Okálová, tel.: 0903 781 775, e-mail: 

 {slide=3/ PARTNER (Podpora – Akceptácia – Rozvoj – Tímovosť – Náklonnosť – Empatia – Rodina) – Edukatívno – zážitkový program na rozvoj zručností efektívnej výchovy a vzdelávania}

Číslo akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:   1053/2013-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania:    Aktualizačné
Forma kontinuálneho vzdelávania:      Prezenčná

Rozsah vzdelávacieho programu:    50 vyučovacích hodín (10 seminárov po 5 vyučovacích hodín, resp. podľa dohody vo vyučovacích blokoch min. však 5 seminárov  po 10 vyučovacích hodín)

Počet možných získaných kreditov: 10 kreditov za absolvovanie vzdelávania, 3 kredity za absolvovanie záverečnej skúšky

Cieľ a zámer programu: Program reflektuje potrebu pedagogických a odborných pracovníkov rozšíriť teoretické vedomosti, zdokonaliť zručnosti, obohatiť zaužívané metódy a postupy, a to predovšetkým pri výchove a vzdelávaní detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, detí z neúplných, prípadne rozvádzajúcich sa rodín, detí vyňatých z rodín, detí v náhradnej rodinnej starostlivosti ale aj rodín s problémami vo vzťahoch, vo výchove a komunikácii. Program je zameraný na podporu pozitívneho postoja a emocionálneho vyladenia sa pedagogických a odborných pracovníkov na potreby dieťaťa vo výchovnom a výchovno-vzdelávacom procese. Ponúka účastníkom možnosť zefektívniť výchovu a vzdelávanie prostredníctvom podpory sebahodnoty dieťaťa, rozvoja jeho potenciálu v akceptujúcom vzťahu a tímovej spolupráci s rodinou dieťaťa.  Zámerom programu je zlepšenie výchovného a výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach a to prostredníctvom zvýšenia tých špecifických profesijných kompetencii pedagogických a odborných pracovníkov, ktoré napomáhajú komplexnému rozvoju osobnosti a potenciálu dieťaťa v partnerskej spolupráci s rodinou (Podpora – Akceptácia – Rozvoj – Tolerancia – Náklonnosť – Empatia – Rodina).

 Profil absolventa: Po absolvovaní vzdelávacieho programu budú účastníci:

 • poznať špecifické kompetencie pedagogických, odborných pracovníkov škôl, školských zariadení a rodičov pri výchove a vzdelávaní dieťaťa a ich vzájomnú prepojenosť,
 • uvedomiť si význam rodiny, podpory rodinných vzťahov a výchovy k rodičovstvu pri efektívnej výchove a vzdelávaní dieťaťa v prostredí školy a školských zariadení,
 • mať prehľad o spôsoboch, ako spoznať rodinné vzťahy a podporovať rodinu,
 • poznať práva dieťaťa a spôsoby, ako deti učiť obhajovať svoje práve s ohľadom na druhých,
 • vedieť, ako podporovať sebahodnotu dieťaťa, zdôrazňovať jeho silné stránky a komunikovať jeho potreby,
 • vedieť, ako podporovať kultúrnu a etnickú identitu detí z menšinových, resp. marginalizovaných skupín.
 • poznať metódy efektívnej výchovy zameranej na rozvoj osobnosti a potenciálu dieťaťa a pozná dôvody odmietania fyzických trestov,
 • uvedomiť si význam tímovej spolupráce pedagogických a odborných pracovníkov a rodičov pri budovaní a podpore stability pre dieťa,
 • poznať prejavy a vplyv týrania, zanedbávania a sexuálneho zneužívania na vývin dieťaťa,
 • uvedomiť si význam emočného vyladenia a citového vzťahu s dieťaťom vo výchovnom a výchovno-vzdelávacom procese,
  • mať skúsenosť s pozitívnou komunikáciou s dieťaťom a rodičmi,
  • vedieť zvládať konfliktné situácie a pracovať s emóciami,
  • poznať svoje silné stránky a potreby pri plnení úlohy pedagogického a odborného pracovníka.
 • poznať kategórie a typy strát, reakcie na stratu a faktory, ktoré ovplyvňujú prežívanie straty,
 • poznať špecifické potreby detí v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti,

Cieľová skupina alebo pre koho je program určený: Program je zmysle §42 ods.4 písm. d/zákona určený pre pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov:

–          učitelia
–          vychovávatelia
–          liečební pedagógovia
–          sociálni pedagógovia
–          psychológovia

Termín konania: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto konania: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar, alebo podľa požiadaviek záujemcov, na území celého Slovenska. V prípade záujmu inštitúcie alebo organizácie o vyškolenie viacerých záujemcov je termín aj miesto kurzu dohodou.

Odborný garant: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Poplatok za vzdelávací program: 150,- € za absolvovanie vzdelávania, 40,- € za absolvovanie záverečnej skúšky. Pri objednávke vzdelávania pre uzatvorené skupiny (min. 10 osôb) je možné stanoviť cenu dohodou .

Prihláška: Registrovať sa môžete online priháškou https://docs.google.com/forms/d/1lgt_MbwMKmtIKIUnKpHpcfGLner3D6XrRC_CWemNBxw/viewform

Kontakt: Mgr. Zuzana Okálová, tel.: 0903 781 775, e-mail: 

 {slide=4/ Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou (Edukatívno- zážitkový odborný program)}

Číslo akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:   968/2013-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné
Forma kontinuálneho vzdelávania:   Prezenčná

Rozsah vzdelávacieho programu:   70 vyučovacích hodín (7 seminárov po 10 vyučovacích hodín)

Počet možných získaných kreditov:  14 kreditov za absolvovanie vzdelávania, 3 kredity za absolvovanie záverečnej skúšky

Cieľ a zámer programu:  Program odráža potrebu pedagogických a odborných zamestnancov, najmä zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení (reedukačných a diagnostických centier, liečebno – výchovných sanatórií) a detských domovov, ktorí pracujú s mládežou s poruchami správania, vzdelávať sa i v oblasti špecificky zameranej na problematiku individuálnej práce s dieťaťom a s rodinou. Program umožňuje spoznať a následne v praxi overiť nové postupy pri práci s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, poruchami správania, ako aj s deťmi z dysfunkčných rodín s dôrazom na tímovú spoluprácu s rodinou. Zámerom vzdelávacieho programu je nadobudnutie, resp. posilnenie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  materských škôl, základných a stredných škôl, zariadení pre mentálne postihnuté deti, liečebno-výchovných sanatórií, domovov sociálnych služieb,  reedukačných, resocializačných zariadení, diagnostických centier, krízových centier a detských domovov, potrebných pre efektívnu prácu  s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, deťmi s poruchami správania, ako aj s deťmi z dysfunkčných rodín.

Profil absolventa: Po absolvovaní vzdelávacieho programu budú účastníci:

 • poznať a rozumieť vzťahu medzi týmto vzdelávacím programom a systémom výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach,
 • vedieť vysvetliť ako vlastné postoje a hodnoty pracovníkov ovplyvňujú ich schopnosť  riešiť situáciu dieťaťa a  rodiny v ich starostlivosti,
 • poznať nástroje na identifikovanie silných stránok a potrieb dieťaťa a rodiny,
 • vedieť jasne definovať svoje postoje a pocity,
 • identifikovať manipulatívne pocity správania vlastné, dieťaťa, rodiny a spolupracovníkov,
 • vedieť prijať kritiku a odmietnutie bez pocitu krivdy,
 • vedieť konštruktívne kritizovať,
 • vedieť pracovať ako člen profesionálneho tímu, plánovať zmenu a vyhodnocovať plán práce s rodinou,
 • vedieť poskytnúť spätnú väzbu účastníkom na ich prácu s dieťaťom a rodinou

Cieľová skupina alebo pre koho je program určený: Program je zmysle §42 ods.4 písm. d/zákona určený pre pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov:

–          učitelia
–          vychovávatelia
–          liečební pedagógovia
–          sociálni pedagógovia

Termín konania: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto konania: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar, alebo podľa požiadaviek záujemcov, na území celého Slovenska. V prípade záujmu inštitúcie alebo organizácie o vyškolenie viacerých záujemcov je termín aj miesto kurzu dohodou.

Odborný garant: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Poplatok za vzdelávací program:   200,- € za absolvovanie vzdelávania, 40,- € za absolvovanie záverečnej skúšky. Pri objednávke vzdelávania pre uzatvorené skupiny (min. 10 osôb) je možné stanoviť cenu dohodou .

 Prihláška: Registrovať sa môžete online priháškou https://docs.google.com/forms/d/1lgt_MbwMKmtIKIUnKpHpcfGLner3D6XrRC_CWemNBxw/viewform

 Kontakt: Mgr. Zuzana Okálová, tel.: 0903 781 775, e-mail: 

{/slides}

 Kontakt:

Mgr. Zuzana Okálová
Tel.: 0903 781 775
E-mail: 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.