Я студент з України і мені потрібна допомога

SPDDD Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na 

1. jedno pracovné miesto odborného pracovníka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu;

2. jedno pracovné miesto pracovníka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 16/09/2016 o 10:00 hod. v priestoroch Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 

 Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, Ševčenkova 21,851 01 Bratislava. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, príp. ich kombináciu majú záujem.

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13/09/2016.

 

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Kompletné podmienky si môžete stiahnuť  TU.  Súhlas so spracovaním osobných údajov stiahnete TU.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.