Я студент з України і мені потрібна допомога

Poskytovateľ KC SPDDD Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 20/04/2017 o 08:30 hod. v priestoroch Komunitného centra SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, 034 01 Ružomberok.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, 034 01 Ružomberok. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, príp. ich kombináciu majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13/04/2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Ďalšie informácie nájdete tu. 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.