Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov

 v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny

 Vás pozývajú na konferenciu s názvom: Spoluprácou v prospech dieťaťa

 

20. – 21. september 2016

Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš

 

Konferencia je určená pre:

Odborný tím detského domova

Konferencia je zameraná na rozvoj spolupráce odborného tímu pri práci s dieťaťom a jeho rodinou. Odporúčame účasť zástupcu každej pracovnej pozície odborného tímu: pomocný vychovávateľ, vychovávateľ, psychológ, sociálny pracovník, riaditeľ DeD

 

Registrácia:

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 9. septembra 2016 vyplnením elektronického formulára priamo po kliknutí sem. Formulár je potrebné vyplniť za každého účastníka.

Účastníci, ktorí nevyplnia elektronický formulár nebudú mať rezervované miesto, ubytovanie ani stravu počas stretnutia.

 

Účastnícky poplatok:

  • Účastnícky poplatok za dvojdňovú konferenciu s ubytovaním je 53€/osoba.

V cene je zahrnuté ubytovanie, strava (2x obed, 1x večera, 1x raňajky) a občerstvenie počas prestávok.

  • Účastnícky poplatok za dvojdňovú konferenciu bez ubytovania je 35€/osoba.

V cene je zahrnutá strava(2x obed, 1x večera) a občerstvenie počas prestávok.

  • Účastnícky poplatok za jeden deň konferencie bez ubytovania je 20€/osoba.

V cene je zahrnutá strava(1x obed, 1x večera) a občerstvenie počas prestávky.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 9.9.2016 na účet(v prípade platby na mieste účtujeme manipulačný poplatok v hodnote 2€).

číslo účtu:                   SK93 3100 0000 0040 4002 9105

variabilný symbol:      242021

popis transakcie:         priezvisko účastníka/účastníkov (povinný údaj!)

Na základe podmienok stanovených Holiday Village Tatralandia bude v prípade neúčasti prihláseného účastníka (ktorý nenájde za seba náhradu) účtovaný storno poplatok vo výške 70% celkovej ceny.

 

 

Program konferencie:

20.09.2016

09,00 – 10,00 – príchod účastníkov, registrácia

10,00 – 10,30 – otvorenie konferencie, vstupy:         MPSVaR – Mgr. Kristián Kovács

Ústredie práce SvaR  – Mgr. Viera Miklášová

Úsmev ako dar – prof. Jozef Mikloško         

FraZ DeD – Mgr. Zdenko Michalides          

10,30 – 11,00 – Pomoc rodine v ohrození /Kto je ohrozená rodina a ako jej môžeme pomôcť z

pohľadu legislatívy a z pohľadu sociálnej práce – možnosti sociálnej práce/ –

Mgr. Janka Kostanjevcová

11,00 – 12,00 –  Pozitíva a negatíva 25-tich rokov práce pre ohrozené dieťa a jeho rodinu –

prof. Jozef Mikloško

12,00 – 13,30 -Obed

13,30 –  14,30  – Práva detí a ich výsostné postavenie vo svetle zákona o rodine a Dohovoru

OSN  o právach detí.  – JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD

14,30 –  15, 30 –  Najzraniteľnejší poškodení z pohľadu judikatúry ESĽP 

JUDr. Marica Pirošíková,

15,30 – 16,00 –   prestávka

16,00 – 17,00 –  Deti  s problémovým sexuálnym správaním a adolescenti dopúšťajúci sa

sexuálne zneužívajúceho správania  – doc.ThDr.Slávka Karkošková, PhD

17,00 – 17, 30 – Zamestnanec vo verejnom záujme + diskusia k téme /  práva a povinnosti,

Pracovná náplň, odmeňovanie, príplatky za prácu, typy prevádzok

– jednozmenná, nepretržitá,…,  rozvrhnutie pracovného času, prestávka v práci,

úloha odborov,…/-  MPSVaR/FRaZ DeD

17:30               Workshopy: Spolupráca odborného tímu v zariadení

18:30 – 19:30  večera

19,30               neformálne posedenie

 

21.09.2016

07,00 – 09, 00 – raňajky

09,00 – 10, 00 –  Workshopy : Spolupráca odborného tímu v zariadení

10,00 – 10,30 –  prestávka

10,30 – 11,00  -Špecifiká práce s rómskou rodinou – Jolana Nátherová

11,00  – 11, 15 – Etický kódex  zamestnanca v DeD – Mgr. Milena Lengyelová

11,15–12,15  – Práca s rodinou. Európa a my –

Zákon o rodine a zákon 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov v kocke –

Mgr. Kristián Kovács

12,15 – 13,00 -Koncepcia detských domovov – Ústredie práce, soc. vecí a rodiny

13, 00              Záver konferencie

13,30               obed, odchod účastníkov

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu:

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

 

Organizačný tím:

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Mgr. Zdeno Michalides

Mgr. Milena Lengyelová

Mgr. Zuzana Okálová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.