Я студент з України і мені потрібна допомога

Koncom novembra 2013 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov vyhodnotila výsledky výskumu Ohrozená rodina 2013, ktorý skúmal kontext vyňatia detí z ich prirodzeného prostredia, teda z ich vlastnej rodiny. Výskum sa realizoval v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Nadväzoval na výskumy z predchádzajúcich rokov 2006, 2007 a 2010.

Základné otázky aktuálneho ročníka výskumu Ohrozená rodina na Slovensku zneli: prečo sú deti vynímané z rodín, z akých rodín sú vynímané a aké sú podmienky ich návratu do biologickej rodiny.

Termín „vyňatie dieťaťa“ v praxi označuje situáciu, keď dieťa na základe rozhodnutia súdu opúšťa svoju vlastnú rodinu a je umiestnené do náhradnej starostlivosti. V súčasnosti, kedy čelíme nelichotivej realite preplnenosti detských domovov, potrebujeme našu pozornosť a úsilie presmerovať do prevencie. To znamená, pracovať s ohrozenými rodinami tak, aby sa o svoje deti dokázali adekvátne postarať, a tie nemuseli do systému náhradnej starostlivosti vôbec vstupovať. Aby však prevencia bola efektívna, musí reflektovať skutočné príčiny, ktoré k vyňatiu dieťaťa vedú, a skutočné podmienky návratu dieťaťa späť do rodiny. A práve tu nám výskum Ohrozená rodina prináša relevantné informácie, na základe ktorých si môžeme urobiť ucelený obraz o situácii vyňatých detí a ich rodín.

Zber údajov sa realizoval formou dotazníka administrovaného prostredníctvom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v každom prípade vyňatia dieťaťa počas prvého polroka 2013. Spolu sme vyhodnotili 851 dotazníkov.
Vyhodnotené výsledky sme porovnali s údajmi z minulých rokov, aby sme identifikovali aktuálne trendy a nové súvislosti v kontexte vynímania detí z prirodzeného prostredia.

• Podľa výskumu počet vyňatých detí v porovnaní s minulými rokmi výrazne narástol. Zatiaľ čo v roku 2006 to bolo 482 detí, v roku 2007 493 detí a v roku 2010 553 detí, v roku 2013 to bolo za to isté časové obdobie až 851 detí.
• Markantne tiež stúpol počet detí vynímaných vo veku 10 až 15 rokov, čo kladie špeciálne nároky na prípravu pracovníkov detských domovov práve pre túto cieľovú skupinu.
• Zaujímavý je fakt, že až 40,70% detí je vynímaných osamote, pričom ich súrodenci v rodine zostávajú.
• Najčastejším dôvodom vedúcim k vyňatiu na strane dieťa je zanedbávanie školskej dochádzky.
• Najfrekventovanejším dôvodom vyňatia na strane rodičov je zanedbávanie.

Medzi najzávažnejšie zistenia výskumu patrí fakt, že až 54,70% detí má reálnu šancu na návrat do biologickej rodiny, pokiaľ by sa s rodinou intenzívne pracovalo. Reálne sa však do rodín vracia len 5,5% detí, čo je alarmujúco málo.  

Aktuálny výskum potvrdil v niektorých sledovaných oblastiach prevládajúce trendy z minulých rokov, medzi ktoré patria: nárast počtu vyňatých súrodeneckých skupín, rizikovosť neúplnej rodiny pre vyňatie dieťaťa,  prevaha počtu detí vyňatých na základe predbežného opatrenie súdu (nie rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti), čo svedčí o akútnosti situácie v rodine, ktorá neznesie odklad, a ďalšie.

Poznanie reálnej situácie vyňatých detí a ich rodín tvorí predpoklad efektívnej prevencie. Len riešenia reagujúce na potreby ohrozených rodín v teréne môžu zabrániť tomu, aby v detských domovoch pribúdali ďalšie deti poznačené traumou odlúčenia od tých najbližších.

Mediálny servis:
Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.
PR manažérka
mob: 0903 781 744

www.usmev.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.