Я студент з України і мені потрібна допомога

V knihe ′Adopcia – vzťah založený na sľube′ opisuje Jayne E. Schooler /38/ niekoľko faktorov, ktoré zabezpečujú úspešnú a zdravú náhradnú rodinu. Medzi tieto faktory patrí:

1. Zdravo vyvíjajúca sa rodina
Zdravé rodinné charakteristiky možno rozdeliť do nasledujúcich oblastí.

  • Rodičia vytvárajú silný manželský vzťah, čo vplýva aj na životaschopnosť rodiny. Ich vzájomnú súdržnosť, komunikáciu, otvorenosť, úprimnosť, atď. Pohoda manželského páru intenzívne a významne vplýva na zdravé náhradné rodičovstvo.
  • Rodičia preukazujú schopnosť riešiť konflikty a problémy. Každý člen má rôzne prejavy riešenia konfliktov. Preto je dôležitou funkciou zdravého domova schopnosť riešiť konflikty rodinných členov.
  • Členovia rodiny dokazujú schopnosť narábať s emóciami. Mali by vedieť vyjadrovať svoju škálu citov a aj primerane na ňu reagovať. Týmto vytvoria atmosféru, kde sa ani dieťa nebude báť prejaviť svoje city a zároveň sa bude učiť s nimi narábať. Rodiny, v ktorých sa city potláčajú, blokujú liečenie sa všetkých rán zakotvených hlboko v dieťati.
  • Členovia preukazujú schopnosť prijímať zmenu a zaoberať sa ňou. Príchod dieťaťa do novej rodiny spôsobuje zmenu každodenného života. Zmení sa celý rodinný život. Zdravá náhradná rodina chápe, že táto zmena je dočasná, preto sa všetci snažia byť si vzájomne nápomocní.

2. Rodičia sa rozhodli pre adopciu (osvojenie)
Ako sa začína a postupne dozrieva „náhradný rodičovský“ vzťah, medzi rodičmi sa môžu postupne vyvinúť určité úlohy. Jeden z partnerov zaujme aktívnu rolu a druhý partner zaujme pasívnu rolu. Rodičia musia s rastúcimi úlohami udržovať medzi sebou otvorenú a úprimnú komunikáciu, upraviť si vzájomné očakávania, ktoré mohli prejsť zmenou. Treba prejavovať svoje potreby a nebáť sa vyjadriť svoje vnútorné pocity.

3. Rodičia prejavujú svoje emócie
Rodiny, ktoré príjmu staršie deti sa dostávajú do situácií, keď deti reagujú spôsobom, ktorý ich prekvapuje, zneisťuje a dáva pocit viny. Rozhovor o takýchto emóciách môže rozptýliť nevhodné reakcie a preťať cyklus viny a hnevu.

4. Rodičia vedia počkať so svojimi neopätovanými citmi a nevzdávajú sa
Rodič dieťaťa, ktoré v najcitlivejších chvíľach vykríkne: ′Ty aj tak nie si moja mama.′ musí mať naozaj silné sebaovládanie. Dobre pripravený náhradný rodič vie, že takýmto správaním sa dieťa bráni proti svojmu strachu a zúfalo túži byť milované.

5. Rodičia sa vedia tešiť aj z malých úspechov
Každý rodič chce mať dieťa podľa svojich snov. Aj náhradný rodič má určitú predstavu o prijatom dieťati. Je dobré si uvedomiť, že zo začiatku netreba dieťaťu dávať veľké a dlhodobé ciele, ale stačia dosiahnuteľné krátkodobé ciele, kde hneď vidno výsledky, ktoré dieťa posúvajú dopredu.

6. Rodičia sú rozhodnutí vydržať aj v ťažkých rodinných chvíľach
Počas celej náhradnej rodinnej starostlivosti sa vyskytujú rôzne problémy, ktoré môžu vyčerpávať rodinu. Na to, aby si rodina udržala svoje fungovanie potrebuje ľudí a odborníkov, ktorí im budú nápomocní a podržia ich v ťažkých chvíľach.

7. Rodičia si navzájom vážia samých seba
Hlavnou charakteristikou úspešného náhradného rodičovstva je sebaúcta. Po dobrej a kvalitnej príprave by sa mali rodičia považovať za kompetentných a schopných poskytovať dieťaťu zázemie.

8. Rodičia rešpektujú individualitu dieťaťa
Každé dieťa prijaté do náhradnej rodiny si so sebou prináša „batôžtek“ rozdielov, ktorými sa líši od členov tejto rodiny. Rodičia by sa mali naučiť rešpektovať tieto odlišnosti a vážiť si ich. Je potrebné u dieťaťa pozitívne vyzdvihovať odlišnosti: ′Máš pekné oči ako tvoja maminka.′

9. Rodičia budujú rodinu so silnými hodnotami
Rozumní náhradní rodičia budujú rodinné prostredie s hodnotami založenými na ich osobnom presvedčení, ktoré prejavujú navonok a snažia sa ich realizovať v každodennom živote.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.