Я студент з України і мені потрібна допомога

PRIDE nadstavbové moduly pre vzdelávanie

PRIDE je program prípravy a podpory náhradných rodín, profesionálnych rodičov vychovávateľov a iných odborných pracovníkov, pracujúcich s deťmi v náhradnej starostlivosti. Jeho účelom je zvyšovať kvalitu náhradnej rodinnej starostlivosti o deti. V nadväznosti na prípravný výcvik PRIDE Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa ďalšieho vzdelávacieho programu pre náhradných rodičov a osvojiteľov a pracovníkov s deťmi v NRS.

Základný výcvik PRIDE pre náhradných rodičov a osvojiteľov je program pozostávajúci z 12 samostatných vzdelávacích modulov, čo spolu predstavuje 88 hodín tréningu. Trvanie modulov sa pohybuje v rozmedzí od 3 do 15 hodín. Pre efektívny rozvoj kľúčových kompetencii je odporúčané postupné absolvovanie modulov v danom poradí.

Pre koho je vzdelávanie určené? … pre náhradných a profesionálnych rodičov a osvojiteľov, ale aj vychovávateľov a iných odborníkov pracujúcich v oblasti náhradnej starostlivosti. Kompetencie, ktoré rozvíja základný výcvik PRIDE nadväzujú na zručnosti získané v prípravnom výcviku PRIDE a efektívnejšie sa rozvíjajú potom, čo sú aplikované v praxi.

{slide=MODUL 1 – Základné východiská pre napĺňanie vývinových potrieb ohrozených detí}

Časový rozsah: 12 hodín

Obsahové zameranie:  V rámci modulu majú účastníci možnosť rozvíjať zručnosti v oblasti zhodnotenia sebaobrazu dieťaťa, budovania jeho sebaúcty, pochopenia jeho správania a rozvíjania efektívnych interpersonálnych zručností a pozitívneho správania.

Termíny realizácie: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie:V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania:  6 € / hodina, potrebné je absolvovať 12 hodín

Kontakt:  Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia:  Na absolvovanie programu je možné prihlásiť https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.

{slide=MODUL 2 – Využívanie výchovy na ochranu, starostlivosť a napĺňanie vývinových potrieb}

Časový rozsah: 9 hodín

Obsahové zameranie:   Modul 2 skúma dôležitosť výchovy pre napĺňanie vývinových potrieb a poskytuje niektoré konkrétne postupy a zručnosti, ktoré môžu náhradní rodičia, osvojitelia, resp. vychovávatelia využiť na efektívne zvládanie správania detí. Ponúka proaktívne a reaktívne prístupy k výchove.

Termíny realizácie:  Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie:  V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania:  6 € / hodina, potrebné je absolvovať 9 hodín

Kontakt: Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia:  Na absolvovanie programu je možné prihlásiť https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.

{slide=MODUL 3 – Vývinové otázky týkajúce sa sexuality}

Časový rozsah: 3 hodiny

Obsahové zameranie: Tento modul pozostáva z jedného trojhodinového stretnutia. Poskytuje informácie o normálnom sexuálnom vývine a správaní u detí a dospievajúcich, identifikuje faktory, ktoré naznačujú problematické sexuálne správanie a ponúka postupy pre sexuálnu výchovu detí.

Termíny realizácie:  Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania:  6 € / hodina, potrebné je absolvovať 3 hodiny

Kontakt:  Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia:  Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa aj https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.

{slide=MODUL 4 – Ako reagovať na znaky a symptómy sexuálneho zneužívania}

Časový rozsah: 6 hodín

Obsahové zameranie:  Zámerom modulu 4 je zvýšiť u účastníkov pochopenie sexuálneho zneužívania a naučiť ich efektívne reagovať na problémy vyplývajúce zo sexuálneho zneužívania. Ponúka možnosť zvýšiť schopnosť rozpoznať znaky a symptómy možného sexuálneho zneužívania a tiež zlepšiť schopnosť reagovať na odhalenie sexuálneho zneužívania. Vysvetlia sa kroky k terapeutickému rodičovstvu, identifikujú sa spôsoby, ako môžu pestúnski rodičia podporiť proces uzdravovania.

Termíny realizácie: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie:V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania:  6 € / hodina, potrebné je absolvovať 6 hodín

Kontakt: Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia: Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.

{slide=MODUL 5 – Podporovanie vzťahov medzi deťmi a ich rodinami}

Časový rozsah: 9 hodín

Obsahové zameranie: Tento modul poskytuje vedomosti o tom, prečo sú dôležité vzťahy medzi deťmi a ich rodinami a akým spôsobom je možné ich podporovať. Tri stretnutia obsahujú informácie a rozvoj zručností týkajúcich sa podpory väzieb medzi dieťaťom a jeho rodinou, plánovania a realizácie návštev a vytvárania partnerského prístupu v zdieľaní rodičovskej roly.

Termíny realizácie: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania:  6 € / hodina, potrebné je absolvovať 9 hodín

Kontakt:   Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia:  Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa aj https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.

{slide=MODUL 6 – Pracovať ako člen profesionálneho tímu} 

Časový rozsah: 9 hodín

Obsahové zameranie: Tento modul poskytuje vedomosti o tom, ako profesionálny tím pracuje v prospech detí a rodín. Tri stretnutia obsahujú informácie a rozvoj zručností týkajúcich sa tímovej práce, úloh náhradných rodičov, osvojiteľov ako aj odborníkov ako členov profesionálneho tímu a zvládania konfliktov. Účastníci spoznajú definíciu a význam profesionálneho tímu a tímovej práce a určia zručnosti požadované od členov tímu náhradnej rodinnej starostlivosti.

Termíny realizácie: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania:  6 € / hodina, potrebné je absolvovať 9 hodín

Kontakt:  Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia: Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa aj https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.

{slide=MODUL 7 – Podporovanie osobnej a kultúrnej identity detí}

Časový rozsah:  6 hodín

Obsahové zameranie: Dve stretnutia tohto modulu skúmajú niektoré dôležité otázky týkajúce sa identity detí. Prostriedkom k tomu je skúmanie, akú rolu hrá kultúra v tom, ako deti vnímajú, kým sú, a zameranie sa na to, čo môžu pestúnski rodičia robiť, aby pomohli deťom pochopiť ich život – minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

Termíny realizácie: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania:  6 € / hodina, potrebné je absolvovať 6 hodín

Kontakt:  Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia:  Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa aj https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.

{slide=MODUL 8 – Podporovanie stálosti} 

Časový rozsah: 12 hodín

Obsahové zameranie: Tento modul, pozostávajúci zo štyroch stretnutí, sa zaoberá stálosťou – jej významom pre dieťa a možnosťami, ako ju dosiahnuť. Zdôrazňuje, aké je dôležité dosiahnuť stálosť pre dieťa čo najskôr, aby deti neostali uväznené v systéme dočasnej starostlivosti zbytočne dlhý čas. Účastníci majú možnosť na tomto stretnutí pochopiť význam stálosti pre dieťaťa a to, rozobrať jednotlivé možné ciele stálosti a to, aká je pri každom z nich ich úloha ako pestúnskych rodičov, profesionálnych rodičov, osvojiteľov, či vychovávateľov. 

Termíny realizácie:  Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie:V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania: 6 € / hodina, potrebné je absolvovať 12 hodín

Kontakt:  Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia: Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa aj https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.

{slide=MODUL 9 – Zvládanie špecifických situácií súvisiacich s náhradným rodičovstvom}

Časový rozsah: 6 hodín

Obsahové zameranie:  Tento modul sa venuje dopadu umiestnenia dieťaťa na náhradnú rodinu. Účastníci skúmajú spôsoby, ako zvládnuť zmeny, presuny a náročné situácie, ktorým budú čeliť. Uvažujú o tom, ako by mohli zvládnuť dopad obvinení týrania/zneužívania/zanedbávania, ak by takáto situácia vznikla, keďže tento modul vychádza z toho, že nie je možné týmto obvineniam celkom predísť.

Termíny realizácie: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania:  6 € / hodina, potrebné je absolvovať 6 hodín

Kontakt:  Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia: Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa aj https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.

{slide=MODUL 10 – Dopady závislostí od návykových látok na deti a rodiny}

Časový rozsah: 15 hodín

Obsahové zameranie:  Tento modul sa zameriava na: charakteristiky a kategorizáciu alkoholu a iných drog, vývoj v sociálnej starostlivosti o deti súvisiacej so zneužívaním alkoholu a drog, dopady závislosti od návykových látok na dieťa a rodinný systém, vzťah medzi zneužívaním alkoholu a iných drog a týraním a zanedbávaním detí, vývinové následky prenatálneho vystavenia alkoholu a drogám u novorodencov a malých detí, a na rolu náhradnej rodiny pri práci s biologickými rodinami, ktoré majú problém s návykovými látkami, a pri podpore ich liečby.

Termíny realizácie:  Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie:  V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania: 6 € / hodina, potrebné je absolvovať 15 hodín

Kontakt:  Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia:  Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa aj https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.

{slide=MODUL 11 – Pochopenie a podpora vývinu dojčiat a mladších detí}

Časový rozsah: 6 hodín

Obsahové zameranie:  Tento modul poskytuje východiská pre pochopenie vývinu dieťaťa a dopadu týrania, zanedbávania a traumy na vývin. Rozširuje súbor vedomostí ohľadom detského vývinu, ktorý nám viac ako kedykoľvek predtým dáva nádej, že deťom, aj tým, ktoré zažili závažnú traumu, možno pomôcť dosiahnuť ich vývinové ciele.

Termíny realizácie:  Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie:  V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania:  6 € / hodina, potrebné je absolvovať 6 hodín

Kontakt: Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia: Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa aj https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.

{slide=MODUL 12 – Pochopenie a podpora vývinu dospievajúcich}

Časový rozsah: 6 hodín

Obsahové zameranie:  Modul 12 sa venuje kľúčovým vývinovým úlohám dospievajúcich, ťažkostiam a prekážkam zdravého vývinu, ktoré dospievajúci v náhradnej starostlivosti pravdepodobne zažijú, a tomu, ako to nakoniec ovplyvní schopnosť mladého človeka úspešne „prejsť“ do dospelosti. Účastníci sú vedení k rozvíjaniu stratégií, ako podporovať odolnosť a zdravý vývin.

Termíny realizácie:  Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto realizácie: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk), pri počte 10 a viac priamo na pracovisku zariadenia alebo školy

Cena vzdelávania:  6 € / hodina, potrebné je absolvovať 6 hodín

Kontakt: Mgr. Zuzana Okálová,  tel.: 0903 781 775, email: 

Spôsob prihlásenia:  Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa aj https://docs.google.com/forms/d/1gDfq4eDJXJnWbsGG5i1s3ukQAxecEkHcJdisePfZSFY/viewform

Po nahlásení dostatočného počtu účastníkov Vám zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania.{/slides}

 

Kontakt:                         

Mgr. Zuzana Okálová
Tel.: 0903 781 775
E-mail: 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.