Я студент з України і мені потрібна допомога

Môj mentor je dobrovoľnícky program pre deti z Centra DORKA, ktorý sa v Košiciach realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Tento dobrovoľnícky program sa uskutočňuje metódou jeden na jedného. Vytvorí sa vhodná dvojica dobrovoľník a dieťa (mentor a mentee), ktorá sa stretáva po dobu minimálne desiatich mesiacov.

Program sa realizuje v dvoch formách – internej a externej. Interná forma prebieha priamo v zariadení (v Centre DORKA, v rodinách) a jej hlavným cieľom je dlhodobá individuálna pomoc deťom pri učení a štúdiu. Druhá externá forma nadväzuje na internú a je realizovaná mimo zariadenia. Má skôr motivačný charakter s cieľom rozvíjať životné zručnosti a osobnosť dieťaťa. Mentor nenahrádza rodičov, ale v živote dieťaťa zohráva podpornú rolu. Je jeho veľkým kamarátom, dôverníkom, oporou, radcom, pomáha mu v ťažkých chvíľach aj pri dôležitých rozhodnutiach.

Interné doučovanie detí vo dvojici (mentor a dieťa) realizujeme popoludní v pravidelnom čase počas celého školského roka priamo v rodinách, ak sú na to vytvorené vhodné priestorové a iné podmienky, alebo v miestnosti vyhradenej pre prácu s deťmi (tzv. detská miestnosť). Cieľom je odsledovať úroveň vedomostí detí a následne ich podľa individuálnej potreby doučovať. Súčasťou doučovania je aj motivačný bodový systém, ktorého úlohou je podporiť snahu a záujem detí.

Externé rozvojové aktivity vo dvojici realizujeme mimo Centra DORKA v rozsahu 2 až 3 hodiny. Náplň týchto aktivít preto závisí na dohode medzi mentorom, dieťaťom a rodičom, pričom by malo ísť v prvom rade o taký spôsob trávenia času, ktorý minimalizuje finančné vstupy, napr. prechádzka, guľovanie, púšťanie šarkanov, návšteva útulku pre zvieratá, hry v prírode a iné. V prípade, že sa jedná o aktivitu pri ktorej sú predsa potrebné určité financie, napr. vstupné do divadla, tak rodič sám hradí svojmu dieťaťu tento náklad. Tento individuálny prístup ponúka dieťaťu možnosť spoznať svet mimo rodinu v sprievode dôveryhodného človeka, možnosť naučiť sa samostatnosti, možnosť nadviazať priateľský vzťah, možnosť naučiť sa zodpovednosti, dodržať slovo a tráviť čas netradičným spôsobom.

Motivácia dieťaťa sa výrazne odvíja od jeho sociálneho zázemia. Cieľom tejto našich spoločných jednodňových aktivít je motivácia detí s použitím prvkov motivácie, ako sú napríklad súťaženie medzi deťmi, bodovanie, pochvala pred ostatnými. Táto spoločná aktivita má mať charakter vyvrcholenia celomesačného snaženia detí. Súčasťou je bodovací systém, kde celý mesiac deti zbierajú počas individuálneho doučovania dobré a zlé body. Hodnotí sa ich prístup, snaha a správanie, nie však ich výsledky v škole. Funguje to tak, že pred spoločnou aktivitou koordinátor spolu s mentormi a deťmi vyhodnotia – zdôvodnia bodovanie a vyberú 10 najsnaživejších detí, ktoré sa tejto aktivity zúčastnia v sprievode 5-tich mentorov. Program a obsah aktivít si deti a mentori plánujú spoločne. Môže ísť napríklad o spoločný výlet, opekačku spojenú s hrami, sánkovačku, návštevu kina, zoo, kúpaliska, návštevu vianočných trhov, workshop zameraný na výrobu modelov lietadiel, vianočných pohľadníc, karneval a iné. Sekundárnym prínosom týchto aktivít je, že aj samotní mentori majú možnosť sa lepšie spoznať, radiť a vzájomne si vymieňať skúsenosti.

Autor: Ing. Radovan Sidor, Košice

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.