Я студент з України і мені потрібна допомога

Regionálne konferencie Mosty k rodine sme tento rok realizovali v Košiciach 11.10., Banskej Bystrici 19.10. a v Bratislave 18.10. Ich hlavnou témou bolo „10 rokov centier pomoci deťom a ich rodinám – ako ďalej?“. Konferencie sa uskutočnili pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča. Cieľom konferencií bola výmena skúseností a poznatkov v oblasti práce s rodinami, starostlivosti o deti vyrastajúce mimo svojej pôvodnej rodiny, rodiny mladých dospelých a sanáciu rodinného prostredia, z pohľadu odborníkov pracujúcich v rôznych oblastiach na celom Slovensku.

Ešte pred desiatimi rokmi na Slovensku neexistovalo miesto pre sanáciu rodiny v kríze ako celku, v prípadoch, kde sú funkčné vzťahy rodičov, ktorí sa len ocitli v ťažkej situácii. Otec – muž bol nútený smerovať v takom prípade do nocľahárne, prípadne útulku, a matka s deťmi do zariadenia núdzového bývania, niekedy v desiatky až stovky kilometrov vzdialenom meste. Naše Centrá pre obnovu rodiny Dorka vznikli práve preto, aby poskytli dočasný domov rodičom s deťmi v ťažkej životnej situácii a pomohli im postaviť sa opäť na vlastné nohy. Napĺňať toto poslanie sa im darí už celých 10 rokov.

V hlavnej časti konferencie – v moderovanej diskusii – sme sa venovali kľúčovej problematike centier pomoci. Zamerali sme sa na to, ako sa účastníci diskusie začali angažovať v sociálnej oblasti osobne a aký je ich podiel na spolupráci s našou organizáciou. Poukázali sme na dôležitosť a výhody spolupráce jednotlivých sektorov pri sanácii rodín – biznis sektor, tretí sektor, štátna správa, cirkev a ako sa spoločne vieme posúvať smerom k pomoci klientom.

Výsledky našich výskumov opakovane potvrdzujú fakt, že včasný, pravidelný a kontinuálny kontakt dieťaťa s rodinou po vyňatí zvyšuje šancu na návrat dieťaťa do biologickej rodiny dvoj až trojnásobne. Ako uviedol Jozef Mikloško, predseda spoločnosti Úsmev ako dar: „Komunikácia, spolupráca a koordinácia všetkých zainteresovaných je potrebným východiskom pre pomoc rodinám v ťažkých životných situáciách. Nikomu nesmie vyhovovať, že je dieťa v detskom domove.“

Druhú časť konferencie tvorili odborné workshopy, ich tému sme zvolili podľa aktuálnosti a naliehavosti potreby riešenia v danom regióne. V Košiciach sme sa venovali ako lepšie pracovať s deťmi vyrastajúcimi mimo vlastnej rodiny, jeden z worshopov bol zameraný na tému rómske dieťa v nerómskom prostredí. V Banskej Bystrici účastníci diskutovali na tému odpustenie ako dôležitá súčasť pre osamostatnenie a plnohodnotný život, ako komunikovať s dieťaťom, ktoré má „modriny na duši“, o význame rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu. V Bratislave sa diskutovalo na tému efektívnej výchovy detí s poruchami správania, prevencia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a z Centra právnej pomoci nám prišli porozprávať ako riešiť finančné dlhy a začať odznova.

Závery všetkých konferencií jednoznačne opäť potvrdili nevyhnutnosť spolupráce detského domova, úradu práce, tretieho sektora, biznis sektora a aj členov rodiny. „Každodennou komunikáciou s rodinou a jej pozorovaním sa snažíme odhadnúť jej silné stránky a potreby, aby sme vedeli určiť, v ktorých oblastiach rodina potrebuje pomoc. Bez našich partnerov z tretieho či súkromného sektora, samospráv a cirkvi by sa to však nikdy nepodarilo v takomto rozsahu. Už len to, že sa dokázali všetky tieto kruhy spojiť, ukazuje, že rodina sa naozaj počíta a je dôležité chrániť ju,“ vysvetľuje Jozef Ondáš, predseda Správnej rady DORKA, n.o.

Viac informácií sa dozviete na www.mostykrodine.sk

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.