Я студент з України і мені потрібна допомога

Terénna sociálna práca s rodinou

Cieľ a zámer programu:  

Cieľom programu je

–          nadobudnutie a posilnenie kompetencií potrebných pre efektívnu prácu s dieťaťom a rodinou, založených na poznaní vývinových štádií dieťaťa, fáz práce s dieťaťom a rodinou, posilnení rodiny v preberaní zodpovednosti za svoje rozhodnutia

–          pochopenie významu tímovej spolupráce pri práci s dieťaťom a rodinou

–          nadobudnutie schopnosti identifikovať silné stránky a potreby dieťaťa a rodiny,

–          poznanie a spôsobilosť aplikovania nástrojov diagnostiky a plánovania zmeny

–          spoznať a následne v praxi overiť nové postupy pri práci z dysfunkčných rodín s dôrazom na tímovú spoluprácu s rodinou.

 

Profil absolventa:

Po absolvovaní vzdelávania budú účastníci schopní:

–          vedieť vysvetliť ako ich vlastné postoje a hodnoty ovplyvňujú ich schopnosť  riešiť situáciu dieťaťa a  rodiny v ich starostlivosti,

–          poznať nástroje na identifikovanie silných stránok a potrieb dieťaťa a rodiny,

–          vedieť jasne definovať svoje postoje a pocity,

–          identifikovať manipulatívne pocity správania vlastné, dieťaťa, rodiny a spolupracovníkov,

–          vedieť prijať kritiku a odmietnutie bez pocitu krivdy,

–          vedieť konštruktívne kritizovať,

–          vedieť pracovať ako člen profesionálneho tímu, plánovať zmenu a vyhodnocovať plán práce s rodinou,

–          vedieť poskytnúť spätnú väzbu účastníkom na ich prácu s dieťaťom a rodinou,

–          plánovať ďalší rozvoj svojich.

 

Časový rozsah výcviku:                                                              

Program je realizovaný formou cyklu, ktorý pozostáva z troch stretnutí (TSP1, TSP2, TSP3), pričom jedno stretnutie trvá 2 dni. Dokopy ide o 60 vyučovacích hodín. Na druhé stretnutie (TSP2) je už potrebná konkrétna práca s klientom, ktorá bude supervidovaná.

Cieľová skupina alebo pre koho je program určený:

Sociálni pracovníci, resp. iní odborníci pracujúci s deťmi a ich rodinami

Termín konania:

Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto konania:

V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk)

Odborný garant:

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Poplatok za vzdelávací program:                                           

180 € – 210 € v závislosti od miesta realizácie a počtu účastníkov

 

Kontakty:

Mgr. Emília Bezáková, PhD.

Mail:

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.