Я студент з України і мені потрібна допомога

Konferencia Prenatálne dieťa už po ôsmy krát združila odborníkov na problematiku raného detstva z rôznych profesií. Pedopsychiatri, psychológovia, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci – všetkých spojil záujem o ľudskú bytosť v jej raných štádiách vývoja a vplyv tejto životnej etapy na jej ďalšiu existenciu a zdravie. Konferencia sa uskutočnila11. júna 2014 v priestoroch VŠZaSP sv. Alžbety a venovala sa trom tematickým okruhom: Význam súrodeneckých vzťahov, Súčasný stav psychiatrickej starostlivosti o deti v detských domovoch, Nové terapeutické metódy pri liečbe neurologických pacientov a detí z problémových rodín.

Usporiadateľmi celoslovenského odborného podujatia bola spoločnosť Úsmev ako dar a Ústav a Katedra prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety.

Program konferencie otvorila prednáška priekopníka prenatálnej a perinatálnej psychológie a medicíny prof. MUDr. Petra G. Fedora-Freybergha, PhD., ktorá poslucháčov uviedla do prenatálnej fázy ľudského života. Práve v tomto období je dieťa účastníkom prvého dialógu, dialógu s matkou, na ktorom budú postavené jeho ďalšie sociálne interakcie. Kvalita tejto primárnej dialogickej skúsenosti je kľúčová pre všetky roviny života jednotlivca –psychologickú, fyziologickú i sociálnu. Zjednodušene by sme mohli povedať, že práve tu sa kladú základy nášho ďalšieho pobytu vo svete. Pretože, ako uvádza prof. Freybergh, ľudský život sa odohráva v kontinuite a dialógu.

Už v úvodnej prednáške bola nastolená téma súrodeneckej vzťahovej väzby, ktorej sa venoval ďalší programový blok. Príklad  patologických novorodencov, dvojičiek, ktoré doslova zachránila vzájomná fyzická blízkosť, bol dôležitým mementom pre všetky ďalšie úvahy na túto tému.

„Význam vzťahov, ktoré dieťa načerpá v ranom detstve, je nezastupiteľný. Špecifickú tému tvoria práve súrodenecké vzťahy, ktoré v prípade, ak nefunguje vzťahová väzba k rodičom, môžu suplovať mnohé z funkcií vzťahu rodič – dieťa a pôsobiť nielen upokojujúco, ale vyslovene ozdravne,“ uvádza predseda spoločnosti Úsmev ako dar prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Odborníci z oblasti psychológie a výkonu náhradnej starostlivosti poukázali na potreby, ktoré si deti vyrastajúce mimo vlastnej rodiny dokážu prostredníctvom súrodeneckých vzťahov naplniť. V prvom rade potrebu identity, sebapoznania, sebaocenenia, ďalej spolupatričnosti, perspektívy do budúcna a vedomia životnej kontinuity. Už len toto vymenovanie naznačuje hĺbku a rozsah prínosu, aký pre súrodencov ich vzájomný vzťah má. Samozrejme, súrodenecké vzťahy sú tvorené ako pozitívnymi, tak i negatívnymi zážitkami. Spoznávame v nich kooperáciu aj rivalitu. No ako vo svojom príspevku uviedla doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD. z Katedry psychológie VŠZaSP sv. Alžbety:  „Súrodenecké vzťahy sú devízou vždy, aj keď neboli plne uspokojené. Tvoria prototyp vzťahov v dospelosti, a v prípade pozitívnej súrodeneckej väzby ide o významný protektívny faktor.“

Odborný medicínsky a psychologický pohľad doplnila výpoveď náhradného otca 6-člennej súrodeneckej skupiny Milana Daniela, ktorý puto medzi týmito deťmi považuje za životne dôležitý element. Pre „jeho“ deti to tak, nepochybne, bolo. Len vďaka tomu, že držali pokope, dokázali prežiť vo veľmi náročných sociálnych a existenčných podmienkach. Svoju úlohu náhradného rodiča Milan Daniel vidí práve v rozvíjaní a usmerňovaní ich spolunažívania. Je to hodnota, vďaka ktorej sa dokázali uchovať pre život a vďaka ktorej sa, eventuálne, budú môcť cítiť bezpečne a náležite v spoločnosti i vo svete.

Tematické bloky venované psychiatrickej starostlivosti o deti v detských domovoch a novým terapeutickým metódam boli akýmsi pokračovaním či preklenutím úvodných prednáškových vstupov. Práve s dôsledkami tráum z raného detstva sa neskôr v podobe  biologických a psychologických symptómov stretávajú odborníci pracujúci s ohrozenými deťmi. Ak sa v úvode konferencie Prenatálne dieťa 8 hovorilo o poruchách citlivej symbiózy medzi dieťaťom a matkou, v závere sa hovorilo o jej dôsledkoch a možnostiach liečby. Úzkosť z raného detstva sa životom dieťaťa ťahá ako červená niť a dá sa jej priradiť viacero diagnóz. Preto je také dôležité chrániť kritické obdobie prenatálneho, perinatálneho a skorého postnatálneho života človeka. Konferencia Prenatálne dieťa 8 to potvrdila viacnásobne, hlasmi odborníkov z rôznych profesií.

prenatal 8 003prenatal 8 004

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.