Я студент з України і мені потрібна допомога

Prevádzkovateľ komunitného centra Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta odborného pracovníka komunitného centra (OPKC) a jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra (PKC). Výberové konanie sa uskutoční dňa 22/04/2015 o 14:00 hod. v priestoroch Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Námestí Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (OPPRKC, OPKC alebo PKC, príp. ich kombinácia).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17/4/2015. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

1 Pod pojmom pracovník sa na účely tejto Zmluvy v súlade so zákonom č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou v z.n.p. rozumie podľa kontextového významu žena alebo muž v príslušnom gramatickom tvare

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

•    štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
•    iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

•    uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

•    súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky 3a).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPKC sú:

Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Výberové kritériá na pozíciu OPKC sú:

•    Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
•    práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),

•    Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

•    osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,

•    znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
•    znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),

•    osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
•    odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu PKC sú:
Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

3 Za bezúhonnú fyzickú osobu sa v zmysle § 63 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na jeho účely považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin
 
Výberové kritériá na pozíciu PKC sú:

•    Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľno časových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.

•    Znalosť slovenského jazyka.
•    Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a podobne).
•    práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),
•    Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

•    osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,

•    osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,

•     odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu PKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je komunitné centrum: Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/05/2015.


Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia podporuje a rozvíja odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica v rámci Národného projektu Komunitné centrá (ITMS27120130553) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia www.esf.gov.sk

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.