Я студент з України і мені потрібна допомога

V januári sa na pôde neziskovej organizácie DORKA uskutočnilo v spolupráci s SPDDD Úsmev ako dar a Nadáciou DeDo prvé tohtoročné stretnutie neformálneho združenia „STRECHA“. Táto iniciatíva vznikla na stretnutí odborníkov pracujúcich s mladými dospelými v Košiciach v roku 2012 a zastrešuje problematiku odchovancov detských domovov. Hlavnou náplňou jej činnosti je stretávanie sa organizácii pracujúcich s mladými dospelými po odchode z detského domova za účelom užšej spolupráce a výmeny skúsenosti. Tento cieľ sme sa snažili naplniť aj počas tohto stretnutia. Pozvanie prijalo 10 organizácií pracujúcich s touto cieľovou skupinou a spoločne diskutovali o svojich skúsenostiach. 

Účastníci boli prevažne z Prešovského a Košického kraja a prišiel aj zástupca saleziánov, ktorí sa pripravujú na otvorenie Domova na pol ceste v Ružomberku, so zameraním na mladých dospelých z detského domova, ktorí boli prepustení z ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Zástupcovia všetkých zúčastnených organizácií dostali priestor na prezentáciu svojich aktivít, projektov a priorít na rok 2018.

Strecha2018 2Predseda spoločnosti Úsmev ako dar, Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. predstavil novelu zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a jej možné konzekvencie pre mladých dospelých. Radoslav Dráb z Úsmevu ako dar Košice porozprával o svojich skúsenostiach pri žiadosti o hypotéku od Štátneho fondu rozvoja bývania. Taktiež zúčastnených informoval o procesoch, ale aj povinnostiach, ktoré je potrebné dodržať na to, aby podaná žiadosť bola kladne vybavená. „Som hrdý, že sme už viacerým domovákom pomohli získať vlastné bývanie prostredníctvom tohto fondu, je to pre nich kľúčový odrazový mostík ako sa ľahšie zaradiť sa do života“, hovorí Dráb.

Strecha2018 3PhDr. Ján Herák z Domovského vzdelávacieho centra Dunajská Lužná prezentoval ich úspechy a obmedzenia pri zamestnávaní domovákov v Bratislave. „Stále sa nám ako zásadná potreba ukazuje nutnosť súčinnosti detských domovov s domovmi na polceste a to už skôr ako len pred odchodom mladého dospelého z detského domova, aby prechod z jedného zariadenia do druhého nepredstavoval v živote mladého človeka stres a obavy, ktoré brzdia proces jeho osobného rozvoja“, vysvetľuje Herák. Marek Ilenin z Relevant n.o. v Prešove, predstavil projekt, na ktorom spolupracujú s domovom na polceste vo Veľkom Slávkove, ktorého vyústením by mala byť konferencia v máji tohto roku, kde sa plánujú stretnúť všetci zo združenia STRECHA. Taktiež navrhol, aby sme sa stretávali stále v inom zariadení, aby sme vedeli v akých podmienkach kto pracuje.

Po spoločnom obede a prehliadke centra DORKA prebehla diskusia a návrhy na zefektívnenie našej spolupráce. Veríme, že sa všetci opäť uvidíme v máji vo Veľkom Slávkove v ešte väčšom počte.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.