Я студент з України і мені потрібна допомога

Rezort spravodlivosti spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Justičnou akadémiou SR pripravili slávnostnú konferenciu v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení pri príležitosti 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o právach dieťaťa. 

Tento rok si pripomíname 30. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Dohovor priniesol zmenu predovšetkým v tom, že od jeho prijatia deti nemajú len povinnosť poslúchať dospelých, ale majú svoje práva, ktoré musia rešpektovať ich rovesníci, dospelí a celá spoločnosť. Deti majú právo zúčastňovať sa na rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich týkajú, napríklad na súdnych konaniach. Takisto majú právo na ochranu pred skutkami, ktoré by im mohli ublížiť.

„Najlepší záujem dieťaťa má prednosť pred záujmami dospelých. Dohovor o právach dieťaťa pamätá aj na skupiny detí, ktorým je potrebné venovať zvláštnu ochranu a pomoc. Chráni pred detskou prácou, konzumáciou drog, sexuálnym zneužívaním, predajom, únosmi a obchodovaním, vykorisťovaním, mučením či ozbrojenými konfliktami. Dohovor zaručuje právo na život a rozvoj, meno, štátnu príslušnosť, právo poznať rodičov, právo na vzdelanie, ale napríklad aj právo na voľný čas, oddych či právo vedieť o svojich právach. Ďalším významným právom detí, je právo byť odlúčené od svojich rodičov len v prípade zneužívania alebo zanedbávania,“ povedal na konferencii Róbert Dobrovodský zo sekcie legislatívy, odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR.

Okrem rodinných sudcov, odborníkov z akademickej obce, mimovládnych a náboženských organizácií či priamo psychológov sa na konferencii aktívne zúčastnili mnohí významní zahraniční hostia, ktorí pomáhajú rodičom čeliacim odnímaniu detí bez relevantných dôvodov vo viacerých krajinách Rady Európy. Tejto téme bol venovaný celý druhý deň konferencie. „Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) primárne chráni biologickú rodinu s tým, že rodinné putá majú byť zachované s výnimkou prípadov, keď je to úplne nevhodné pre dieťa. Ďalším princípom, ktorý ostáva zachovaný, je ten, že odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti by malo byť považované za dočasné opatrenie, ktoré bude ukončené hneď, ako to okolnosti dovolia a každé vykonané opatrenie musí byť v súlade s hlavným cieľom, ktorým je spojenie biologického rodiča s jeho dieťaťom. Na nevyhnutnosť udržania týchto princípov poukázala vo svojej intervencii vláda Slovenskej republiky, ako aj Českej republiky. Naopak žalované Nórsko, ako aj intervenujúce vlády Talianska, Dánska a Spojeného kráľovstva uviedli, že ESĽP by nemal v takýchto prípadoch vystupovať ako štvrtá inštancia a znovu posudzovať okolnosti prípadu. ESĽP tak urobil a dospel k záveru o porušení práv sťažovateľov,“ uviedla Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Asociácia rodinných sudcov udelila na konferencii ocenenia za mimoriadnu statočnosť, súcit a humanitárnu angažovanosť za práva detí nebyť oddelené od svojich rodičov a ocenenia za významnú dlhoročnú pomoc pri obhajobe práv detí v ťažkých životných situáciách. „Pri príležitosti 30. výročia prijatia Dohovoru, ako aj pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie pozorujeme, ako pozitívne sa posunula situácia detí v bývalých detských domovoch od roku 1989. Od anonymných internátnych zariadení sme dospeli k reforme, ktorá pretvára bývalé detské domovy na Centrá pre deti a rodiny. Sú zamerané hlavne na naplnenie článku 9 Dohovoru – právo dieťaťa na život v rodine s vlastnými rodičmi. Uvedomujeme si, že dnes v oveľa väčšej miere platí, že najlepšia pomoc dieťaťu, je pomoc jeho rodine,“ zhodnotil Jozef Mikloško, predseda Úsmevu ako dar.

Pripomíname si 30. výročie Dohovoru o právach  dieťaťa Omšenie 2019 Ocenenia Omšenie 2019

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.