Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar sa rozhodla v rámci neformálneho vzdelávania prispieť k prevencii a predchádzaniu drogových závislostí prostredníctvom zážitkových aktivít, komunikácie, poradenstva, zmysluplného trávenia voľného času a vzdelávania.

Projekt prebieha od septembra minulého roku do októbra 2007. Cieľovou skupinou projektu sú sociálne znevýhodnené skupiny, mladí dospelí z detských domovov. Ciele projektu korešpondujú s Národným programom boja proti drogám 2004-2008 a Protidrogovým akčným plánom EÚ (2005-2008).

Počas realizácie tohto prevenčného protidrogového projektu sa nám podarilo zorganizovať 144 stretnutí mládeže, 32 víkendových podujatí a prevenčné pobytové podujatie pre detské domovy na celoslovenskej úrovni. Pokračovali sme v skupinovom vzdelávaní, a to najmä uceleným vzdelávacím programom zameraným na: prevenciu, príčiny drogovej závislosti, škodlivosti a dôsledky ich užívania.
Tieto podujatia boli realizované za účasti odborníka na drogovú problematiku, preškolených dobrovoľníkov a zástupcov tretieho sektora. Pri besedách sa diskutovalo o reálnych problémoch, ktoré drogy spôsobujú. Na tieto podujatia boli pozvaní aj hostia (bývalí domováci – odchovanci), ktorí prešli procesom od experimentovania s drogami cez závislosť, vyliečenie a opätovné zaradenie sa do spoločnosti.

„Tento dokument bol vypracovaný s finančnou podporou Európskej únie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Úsmev ako dar a za žiadnych okolností nemôže byž považovaný za postoj Európskej únie.“

Autor: Anna Dzurjaníková, koordinátorka projektu

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.