Я студент з України і мені потрібна допомога

Projekt „Sme silná podpora“ sme realizovali vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Zakladateľ fondu je spoločnosť Citibank (Slovakia) a.s.

V priebehu troch mesiacov sa pravidelne a systematicky pracovalo s náhradnými rodinami a s rodinami zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tvorivé dielne podporovali rozvoj osobnosti dieťaťa, tvorivosť a nadanie detí. Aktivity pozitívne vplývali na zvyšovanie sebavedomia a sebahodnoty detí.

Zrealizovali sme besedy s prizvanými odborníkmi na témy fajčenie, drogová závislosť, záškoláctvo, prevencia kriminality mladistvých.

S rodičmi v Klube náhradných rodín sme viedli dialóg na témy ako rozvíjať záujmy dieťaťa, ako efektívne zvládať vzdor detí, podpora komunikácie rodič-dieťa.

Naši spolupracujúci odborníci poskytovali podporu, pomoc, poradenstvo a sprevádzanie rodinám v kríze.
Realizovaný projekt má pozitívny dopad pre podporu rodín, aby dieťa nemuselo byť vyňaté z rodinného prostredia, čím sme napĺňali naše motto:

… aby každé dieťa malo rodinu.

Autor: Martina Kravárová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.