Я студент з України і мені потрібна допомога

Úsmev ako dar zorganizoval už 10. ročník odbornej konferencie Mosty k rodine, ktorá sa tento rok konala v troch mestách – Trnave, Košiciach a v Banskej Bystrici. Ide o skupinu konferencií, ktoré zdôrazňujú zodpovednosť rodiny a jej blízkych a potrebu spolupráce všetkých zainteresovaných pri sanácii rodiny. Konferencia reagovala na dlhodobo nepriaznivú situáciu rodín na Slovensku.

Na Slovensku stúpa počet rodín ohrozených chudobou, a spolu s tým aj riziko sociálnopatologických javov. To môže mať za následok vyňatie a umiestnenie dieťaťa do náhradného výchovného prostredia. Spoločnosť Úsmev ako dar preto zorganizovala už 10. krát súbor odborných konferencií pod názvom Mosty k rodine. Témou tohto ročníka bola Tímová spolupráca pri sanácii rodiny. „Je šťastím, ak môže človek vyrastať v láskyplnej a fungujúcej rodine. Bohužiaľ, mnohé rodiny nedokážu svojim deťom takéto zázemie poskytnúť. Práve im chceme byť oporou a posilňovať ich pri vytváraní zdravého prostredia, v ktorom by boli napĺňané všetky potreby ich detí. Model skupinových rodinných konferencií predstavuje inovatívny spôsob práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami,“ vysvetľuje Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti Úsmev ako dar.

 Konferencie sa konali v Trnave, Košiciach a v Banskej Bystrici a zúčastnilo sa ich 440 sociálnych a pedagogických pracovníkov, ktorí sa zhodli, že na efektívnu pomoc rodine v ohrození je nevyhnutná tímová, cielená a efektívna spolupráca nielen s podporným okruhom rodiny – široká rodina, komunita, priatelia, ale aj so zástupcami štátnych organizácií a všetkých zainteresovaných. „Každý posun vpred je v téme sanácie rodiny kľúčový, preto vítame podobné iniciatívy. Sme radi, že sme boli súčasťou tejto širokej diskusie,“ hovorí Viera Miklášová z Ústredia práce, soc. vecí a rodiny. „Všetci potrebujeme odborne zdatných a ľudských partnerov v tíme, aby nám pripomínali, že veci, ktoré robíme, majú zmysel,“ dodáva Mikloško.

Worshopy, ktoré boli súčasťou konferencií upriamili pozornosť na nesystémovosť pomoci, otázku financovania inovatívnych riešení pomoci ako aj na ochranu osobných údajov pri zdieľaní informácií viacerými pomáhajúcimi organizáciami. Konferencie ako Mosty k rodine vytvárajú priestor na prezentáciu modelu práce s ohrozenou rodinou kľúčovým hráčom, diskusiu o predpokladoch a možnostiach zásadného rozšírenia jeho využívania na Slovensku, upgrade metodiky a jej publikovanie ako aj praktické príležitosti na aplikáciu modelu a spoluprácu partnerov pri pomoci rodine.

IMG 6232IMG 6243IMG 6263 

 

 

 

 

Úsmev ako dar sa už 32 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu  rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby im podporu dlhodobo prinášali. Sme priatelia detí z detských domovov.

„Projekt Tímová spolupráca pri sanácii rodín s využitím konferenčného modelu práce s ohrozenou rodinou Family Group Conference (FGC) bol podporený sumou 14.895,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Tímová spolupráca pri sanácii rodín s využitím konferenčného modelu práce s ohrozenou rodinou Family Group Conference (FGC) je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.“ Táto konferencia je jednou z 9 odborných aktivít podporených v projekte. 

logo osf logo EEA

Pozvánky na konferencie:

– Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine, Častá
– Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine, Trnava
– Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine, Banská Bystrica
– Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine, Košice

Programy konferencií:
– Program konferencie Mosty k rodine, Trnava
– Program konferencie Mosty k rodine, Banská Bystrica
– Program konferencie Mosty k rodine, Košice

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.