Я студент з України і мені потрібна допомога

„Aby každé dieťa malo rodinu…“ je viac ako heslo Spoločnosti Úsmev ako dar. Vedecké výskumy potvrdzujú, že rodina je najlepším prostredím pre výchovu dieťaťa. Ak rodina prestane fungovať a prestane byť pre dieťa bezpečným miestom pre život, je potrebné zintenzívniť podpornú sieť okolo rodiny a aktivizovať všetkých, ktorí vedia pomôcť.

Mosty k rodine sú jednodňové konferencie, ktoré sa uskutočnia vo všetkých krajských mestách v priebehu mája a júna 2007. Ich cieľom je podpora vzájomnej komunikácie a spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov, organizácií, odborníkov a jednotlivcov, ktorí pomáhajú rodinám v kríze, náhradným rodinám a deťom v ohrození v rámci konkrétneho regiónu. Sieťovanie a spolupráca musia byť súčasťou akéhokoľvek rozhodovania v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Každá konferencia zahŕňa výmenu dobrých príkladov spolupráce a diskusiu o regionálnej koncepcii sociálnoprávnej ochrany a pomoci rodine.

Komisie pre práva dieťaťa a rodiny – kľúč k pomoci rodine
Okrem najbližších príbuzných a širšej rodiny patria medzi najdôležitejších pomocníkov rodine úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec, lekár, škola, mimovládne organizácie, detský domov, náhradná rodina, súd, farnosť, komunitné centrum a pod.
Každý z týchto podporovateľov vynakladá veľké úsilie na pomoc dieťaťu a rodine. Vzájomná spolupráca však znamená vyššiu účinnosť pomoci.
Úsmev ako dar sa aj prostredníctvom regionálnych konferencií Mosty k rodine snaží iniciovať vznik tzv. komisií pre práva dieťaťa a rodiny, ktoré podporujú spoluprácu vyššie uvedených subjektov v oblasti konkrétnej pomoci aj pri tvorbe koncepcií sociálnoprávnej ochrany.

Partneri projektu
Konferencia je organizovaná pod záštitou ministerky práce, sociálnych veci a rodiny SR p. Ing. Viery Tomanovej, PhD. v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Združením miest a obcí Slovenska.

Novinky a osvedčená prax – odborné príspevky a príklady dobrej praxe
V rámci konferencií odznejú príspevky zástupcov štátnej správy a samosprávy týkajúce sa koncepcií a stavu sociálnoprávnej ochrany v jednotlivých regiónoch, príspevky odborníkov z univerzít aj z praxe, príklady spolupráce aj konkrétne projekty mimovládnych organizácií. Príspevky sú orientované na témy sanácia rodiny, návrat detí do rodiny, terénna sociálna práca, náhradná starostlivosť príbuznými, rola príbuzných v procese sanácie, spolupráca v sociálnoprávnej ochrane (aktuálna situácia a zhodnotenie spolupráce, dobré príklady).
V rámci konferencií budú prezentované prvé výsledky Rodinných skupinových konferencií, ktoré predstavujú nový model práce s rodinou, ktorý využíva prirodzené väzby širokej rodiny. Partnerom projektu Rodinné skupinové konferencie je spoločnosť Provident Financial, s.r.o..

Termíny:

Žilina – 31. mája 2007
Nitra – 5. júna 2007
Trnava – 7. júna 2007
Košice – 8. júna 2007
Bratislava – 12. júna 2007
Banská Bystrica – 15. júna 2007
Trenčín – 19. júna 2007
Prešov – 20. júna 2007

Zborník
Najzaujímavejšie príspevky z každého regiónu k jednotlivým tematickým okruhom plánujeme zverejniť v celoslovenskom zborníku.

autor: Mgr. Janka Bajnoci, manažérka pre PR

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.