Я студент з України і мені потрібна допомога

Minulý rok sa nám podarilo získať finančnú podporu na rok 2013 aj od Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Vďaka tejto podpore vieme pomáhať naším klientom v Bratislavskom kraji.  Finančné prostriedky sú vynaložené na činnosti spojené s vyhľadávaním a prípravou záujemcov o náhradné rodičovstvo, na pomoc rodinám s deťmi v krízovej situácií a na pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Naše výsledky za prvý pol rok 2013 sú dôkazom dobrej a usilovnej práce.

Vyhľadávanie a príprava obyvateľov BSK, ktorí majú záujem stať sa pestúnom, osvojiteľom, alebo stať sa profesionálnym rodičom. Sprevádzanie rodín jednotlivými formami náhradnej rodinnej starostlivosti a profesionálnym rodičovstvom.

V rámci uvedenej cieľovej skupiny sme do konca júna 2013 realizovali 2 skupinové prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť. Prípravy sa celkom zúčastnilo 24 záujemcov o osvojenie (12 manželských párov), 3 záujemcovia o pestúnsku starostlivosť (1 pár a 1 jednotlivec) a 8 záujemcov o profesionálne rodičovstvo (6 jednotlivcov a 1 pár).
Zároveň sme poskytovali základné poradenstvo záujemcom o NRS, sprevádzanie a poradenstvo náhradným a profesionálnym rodinám a aktualizáciu prípravy. Realizovali sme aj jeden víkendový pobyt pre náhradné rodiny a 1x mesačne sme realizovali klub náhradných rodičov. Uvedené aktivity sme zabezpečili pre 26 náhradných rodín a základné poradenstvo ohľadom informácii sme poskytli 73 záujemcom o náhradnú rodinnú starostlivosť.
Celkovo sme tak do konca júna poskytli naše služby 120 rodinám.

Pomoc deťom a rodinám s deťmi z územia BSK, ktoré sa nachádzajú v krátkodobo alebo dlhodobo krízovej životnej situácií pri prekonaní tejto situácie a odstránení negatívnych vplyvov, ktoré ju spôsobili.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vykonáva sociálne poradenstvo ambulantnou a terénnou formou. Poradcovia sú buď zamestnancami organizácie alebo spolupracovníci na základe dobrovoľníckej zmluvy.
Návrh riešenia problémovej situácie je orientovaný na problémové situácie a okolnosti, ktoré spôsobili zmenu sociálnej situácie na problémovú a všetky varianty návrhov sú orientované na tieto vplyvy a ich elimináciu. Nasledujúci proces je založený na dynamickej interakcii medzi klientom a sociálnym poradcom. Poradca mobilizuje zdroje v klientovi a v jeho okolí. Medzi najčastejšie činnosti patrí

•    Podpora
•    Informovanosť o zdrojoch a ponukách
•    Vzdelávanie
•    Vytváranie podmienok pre zmenu
•    Minimalizovanie neprimeraných očakávaní klienta
•    Ponúknutie aktívnej spoluúčasti na riešení problému
•    Pomoc klientovi nahliadnuť na rôzne možnosti a alternatívy konštruktívnej zmeny
•    Poradenstvo a sprevádzanie pri vybavovaní osobných dokladov, vypisovaní tlačív, spisovanie a podávanie písomných podaní.
•    Sprevádzanie a pomoc pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.
•    Sprostredkovanie a poradenstvo pri hľadaní zamestnania a bývania
•    Sprostredkovanie a poradenstvo pri vybavovaní liečenia závislosti od návykových látok
•    Terénna sociálna práca  v rodine smerujúca k podpore rodičov pri výchove a starostlivosti o dieťa, poskytujúca sociálne poradenstvo pre rodičov vrátane sprevádzania.
•    Psychologická starostlivosť a ponúknutie terapie pevným objatím
•    Organizovanie Stretnutí rodinného kruhu
•    Finančná a materiálna pomoc

Je potrebné zdôrazniť, že medzi najčastejšie problémy rodín patrí práve bytová otázka. V tej sme často krát bezmocní, nakoľko nemáme ubytovacie kapacity a už vôbec nie pre celé rodiny. Vtedy sa snažíme sprostredkovať bývanie aj mimo BSK.
Do konca júna 2013 máme v starostlivosti 27 rodín (v rámci nich 96 detí), ktorým poskytujeme pravidelné sociálne poradenstvo, sprevádzanie a iné služby podľa individuálnych potrieb.

Pomoc mladým dospelým z územia BSK po odchode z náhradnej a z náhradnej rodinnej starostlivosti.

Nakoľko poznáme mnoho mladých ľudí, ktorí opúšťajú brány detského domova, chceme im byť oporou, ktorú každý z nás pri osamostatňovaní sa potrebuje. Títo ľudia prichádzajú do Bratislavy za prácou a vidinou lepšieho života. Narážajú však na realitu veľkomesta. Predtým aj potom potrebujú usmernenie a podporu. Poskytujeme im sociálne poradenstvo a sprevádzanie. Postup našej práce je viac-menej podobný ako pri rodinách (viď vyššie).
Do konca júna 2013 sme mali v starostlivosti 12 rodín s 18 deťmi v rámci tejto cieľovej skupiny a 27 jednotlivcov, ktorým poskytujeme uvedené služby.

Ďakujeme za spoluprácu a podporu od BSK, len spoločnými silami a zainteresovaním všetkých kompetentných subjektov môžeme v našej práci napredovať a pomáhať deťom v ohrození.

Mgr. Emília Bezáková

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.