Я студент з України і мені потрібна допомога

Sociálni pracovníci z nitrianskej pobočky Spoločnosti Úsmev ako dar začali v prvej polovici roka 2013 spolupracovať s Mestským úradom a ÚPSVaR v Nitre na sanácii rodín, ktoré mali problémy so zabezpečovaním starostlivosti o deti (išlo najmä o výchovné problémy) a mnohé z detí boli umiestnené v ústavnej starostlivosti.

Vo svojej práci sa zameriavali prevažne na to, aby si rodičia dokázali uvedomiť svoju aktuálnu situáciu a dopad vlastného konania na deti. Niektorí z nich spočiatku svoj podiel zodpovednosti za skutočnosť, že im deti boli odňaté, odmietali uznať. Sociálni pracovníci viedli s rodičmi štruktúrované rozhovory zamerané na spoločné pomenovanie silných a slabých stránok rodiny, ktoré im pomáhali ozrejmiť si vlastné limity v starostlivosti o deti, no zároveň si tiež uvedomiť oblasti, v ktorých bola ich starostlivosť o deti primeraná a potrebovala len mierne posilniť. Pri práci s rodinami organizovali sociálni pracovníci tzv. koordinačné stretnutia, na ktoré okrem rodičov prizývali aj zástupcov detských domovov, ÚPSVaR a obce. Počas týchto stretnutí si všetci účastníci, v rámci plánu sociálnej práce, rozdelili úlohy, ktorých plnenie vyhodnocovali na nasledujúcom stretnutí. Vytvoril sa tak priestor pre vzájomnú komunikáciu o možných riešeniach problémov klientov a presadzovanie synchrónnej línie práce s rodinou.

Vďaka dobrej spolupráci partnerov, ako aj vďaka osobnému profesionálnemu prístupu našich pracovníkov sa nám tento rok podarilo dosiahnuť pozitívne zmeny vo viacerých rodinách. Tri deti sa vrátili z detských domovov na základe zrušenia ústavnej starostlivosti a  zrušenia predbežného opatrenia (jedna biologická rodina prijala späť svoje ročné dieťatko a do pôvodnej rodiny  sa vrátili aj 2 deti v predškolskom veku).  Pracovali sme s rodinou dievčaťa, ktoré sa už budúci mesiac vráti domov, nakoľko dovŕši plnoletosť a rodina ju prijíma späť. Pomohli sme 9-detnej rodine stabilizovať situáciu po návrate detí z detského domova. Matke dievčatka, ktorej hrozilo, že po skončení pobytu v zariadení núdzového bývania nebude mať kam so svojím dieťaťom odísť, sme za spolupráce s Mestským úradom v Nitre zabezpečili bývanie. Taktiež starú mamu, ktorá mala značné problémy pri starostlivosti o vnučku  zverenú  do  náhradnej osobnej starostlivosti, sme viedli k zmenám v jej prístupe a motivovali ju k zapísaniu dievčatka do materskej škôlky.  Po týchto úpravách sa správanie dievčatka upravilo a stará mama tiež zmeny hodnotí veľmi pozitívne.

Práca s biologickými rodinami, ktorá v rámci nitrianskej pobočky zastáva významné miesto, priniesla aj tento rok svoje ovocie. Sme veľmi vďační našim pracovníkom i spolupracujúcim úradom za ich zaangažovanosť pri riešení sociálnej situácie rodín, ktoré sa o svoje deti dokážu postarať, ak im poskytneme náležitú pomoc a podporu.

Katarína Minarovičová
sociálna pracovníčka regionálnej pobočky Úsmev ako dar v Nitre

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.